ประชุมสงฆ์สังคายนาครั้งที่ 1 พระอรหันต์ไม่ยกเลิกสิกขาบทเล็กน้อย
 
paderm
paderm
วันที่  22 ก.ค. 2560
หมายเลข  29023
อ่าน  1,020

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 350

   ท่านพระมหากัสสปะ...ท่านผู้มีอายุ  ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสิกขาบททั้งหลายของพวกเรา  เป็นส่วนของคฤหัสถ์มีอยู่  แม้คฤหัสถ์ทั้งหลายก็รู้ว่า  สิ่งนี้ควรแก่สมณะศากยบุตรของพวกท่าน  สิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกท่าน  ก็ถ้าพวกเราจักถอดถอนสิกขาบทเล็กๆ น้อยๆ กันไซร้  ก็จักมีผู้ว่ากล่าวเอาได้ว่า สิกขาบทที่พระสมณโคดมบัญญัติแก่สาวกทั้งหลาย  อยู่ได้ชั่วควันไฟ สาวกเหล่านี้  ศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย  ตราบเท่าที่ศาสดา  ของสาวกเหล่านี้ยังดำรงอยู่  เพราะศาสดาของสาวกเหล่านี้ปรินิพพานเสียแล้ว  บัดนี้ สาวกเหล่านี้ก็ไม่ยอมศึกษา ในสิกขาบททั้งหลาย  ดังนี้  ผิว่าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์ไม่พึงบัญญัติข้อที่ไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ ไม่พึงถอดถอนข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว พึงสมาทานประพฤติ ในสิกขาบททั้งหลาย ตามที่ทรงบัญญัติไว้. 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
anuraks168
anuraks168
วันที่ 14 พ.ย. 2561

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ