หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ... แนวทางการรักษาพระพุทธศาสนา
 
มศพ.
วันที่  28 ม.ค. 2560
หมายเลข  28572
อ่าน  5,066

       

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ  คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

   

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา    ๑๗๔/๑ เจริญนคร ๗๘ ดาวคะนอง    ธนบุรี กทม. ๑๐๖๐๐ 

   วันที่   ๗   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง   มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ  ในประเทศตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (แนวทางการรักษาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

อ้างถึง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย    

๑. คำอธิบายพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทในประเทศไทย    ๑๗ แผ่น
๒. คำอธิบายภิกษุและพระวินัยบัญญัติ    ๒๓ แผ่น
๓. บทความภิกษุรับและยินดีในเงินและทองกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศชาติ   ๒๐ แผ่น
๔. ตัวอย่าง กรณีภิกษุละเมิดพระวินัยและภิกษุกระทำกิจกรรม  
นอกพระพุทธศาสนา    ๒๑ แผ่น
๕. เทปการสนทนาธรรม เรื่อง ภิกษุและการละเมิดพระวินัย    ๑ แผ่น
๖. แนวทางการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๖๒๒ และ มาตรา ๑๖๒๓    ๕ แผ่น
๗. เอกสารสภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปพิเศษ ๕ : การปฏิรูปแนวทาง  
และมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา    ๑๕ แผ่น
๘. ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา    ๑๑ แผ่น
๙. หนังสือบทบาทของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ในการเผยแผ่พุทธธรรม  ๑ เล่ม

  ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการอุปถัมถ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ  ในประเทศไทย โดยมีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณงามความดีและคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในประเทศไทย โดยมีคำสั่งในข้อ ๒ ว่า ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาตามแบบเถรวาทที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และเผยแพร่หลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาสอดคล้องกับความเลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่นับถือศาสนาตามแบบนั้น ๆ  โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย นั้น

บัดนี้ ปรากฏเป็นที่ชัดแจ้งแก่สาธารณชนว่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกำลังถูกละเมิดโดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปรากฏว่ามีพระภิกษุซึ่งอยู่ในฐานะที่ควรจะเป็นผู้ธำรงพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจำนวนมากกลับเป็นผู้ที่ละเมิดพระธรรมวินัยเสียเอง กระทำการหลายประการที่แสดงถึงความไม่เคารพต่อพระธรรมวินัย ทั้งประพฤติตนย่อหย่อน ทุศีล ละเมิดข้อห้ามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในหลายเรื่อง วางตนไม่เหมาะแก่สมณสารูป รับเงินรับทอง ใช้ชีวิตเยี่ยงคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน ใช้สอยและสะสมทรัพย์สินเกินฐานะ จัดกิจกรรมและพิธีกรรมที่ไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา มุ่งหวังลาภสักการะ เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมือง ซึ่งไม่ใช่กิจของภิกษุ และเผยแพร่คำสอนที่บิดเบือนไปจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ทั้งหมดทั้งปวงล้วนทำลายหลักธรรมของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่ยึดถือและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ตามพระไตรปิฎกมาโดยตลอด และนำมาซึ่งความไม่ผาสุกและความขัดแย้งในหมู่พุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวาง อันเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอยู่ในปัจจุบัน

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแบบเถรวาทมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ ได้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญข้างต้น และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาโดยเร่งด่วน เพื่อให้คนไทยซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนของศาสนาพุทธได้ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกในการอยู่ร่วมกันในสังคม และเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่สมกับที่ได้รับการยกย่องจากชาวโลกว่าเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ดังเจตนารมณ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติข้างต้น มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจึงขอเสนอแนวทางการรักษาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทด้วยการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้ภิกษุกระทำการขัดต่อพระธรรมวินัย โดยเรื่องที่เห็นว่าสำคัญเร่งด่วนที่สมควรดำเนินการในขณะนี้ คือ ปัญหาภิกษุละเมิดพระวินัยด้วยการรับเงินและทอง

กฎหมายฉบับแรกที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖๒๒ และ มาตรา ๑๖๒๓ ที่รับรองว่าภิกษุอาจมีทรัพย์สินเงินทองและรับมรดกในทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นได้ สมควรที่จะต้องแก้ไขใหม่ให้เป็นไปตามพระวินัยบัญญัติที่ภิกษุไม่อาจรับเงินและทอง และไม่อาจรับมรดกได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้ทางมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เสนอเรื่องขอให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาต่อกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวและกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณา

ในขณะเดียวกันการกำกับดูแลให้ภิกษุประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป โดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อภิกษุสงฆ์ ต้องได้รับการปฏิรูปและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องพระธรรมวินัยให้ชัดเจน กำหนดบทบาทให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอุปถัมภ์และส่งเสริมพระธรรมวินัยได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้การจัดการต่อกรณีที่มีการละเมิดพระธรรมวินัยและกิจกรรมนอกหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด 

  ทั้งนี้ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยได้แต่งตั้งผู้ประสานงานในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจพระธรรมวินัยที่ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประมวลมาในพระไตรปิฎก เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาบรรลุผลสำเร็จ

  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

 

(นายจรัญ ภักดีธนากุล)

กรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 

 

หนังสือตอบรับ

 

ขอเชิญคลิกอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

ภิกษุรับและยินดีในเงินและทองกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ

การปฏิรูปพระภิกษุผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมและพระวินัย ... กฎหมายเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 28 ม.ค. 2560

สาธุ อนุโมทนาค่ะ  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้อง มีมาตรการ ที่ชัดเจน มีน้ำหนัก มีเหตุผล มีหลักฐานอ้างอิง ที่เป็นทางเป็นการอย่างนี้  เพราะชาวพุทธทุกสถานะตกอยู่ในภาวะวิกฤตขาดความรู้ความเข้าใจ หลงผิดหลงงมงาย  หากไม่รักษาเยียวยาด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของท่านผู้มีปัญญาพละทุกสาขาวิชาอาชีพแล้ว  ก็น่าสงสารผู้ที่จะต้องไปทุคติภูมิเพราะความไม่รู้ความจริง  แล้วทำผิดทุกเรื่องทุกเวลาจนเป็นปกติ  ขอบพระคุณในความกรุณาของ มศพ.ค่ะ

นิ่

 
  ความคิดเห็น 2  
 
thilda
วันที่ 28 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
papon
papon
วันที่ 28 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
paphan2556
paphan2556
วันที่ 28 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาสาธุ เพื่อธรรมวินัย

 
  ความคิดเห็น 5  
 
กมลพร
กมลพร
วันที่ 28 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนา ทุกท่านที่ดำเนินการเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง ขอความตั้งใจ ความปรารถนาดีต่อพุทธศาสนิกชนจงสัมฤทธิ์ผลด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
apichet
apichet
วันที่ 28 ม.ค. 2560

ผมอ่านแล้ว รู้สึกตื้นตันปิติจนขนลุกเลยครับ กราบเท้าขอบคุณอาจารย์สุจินต์ ฯ อาจารย์จรัญ ฯ และทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้เรื่องดีงามแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆ แม้เพียงเสี้ยวหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจริง ก็ยังดี ขอบคุณมูลนิธิ ฯอีกครั้งที่ต่อสู้อย่างไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
pompaan
pompaan
วันที่ 29 ม.ค. 2560

กราบอนุโมทนาในกุศลของทุกท่านที่ได้ร่วมงานอันเป็นประโยชน์ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
kullawat
วันที่ 29 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนา สาธุค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 9  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 29 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 29 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 11  
 
BenjaratP
วันที่ 29 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านค่ะ ที่ได้ร่วมงานอันเป็นประโยชน์ยิ่งเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
Mayura
Mayura
วันที่ 30 ม.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
siraya
วันที่ 30 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 14  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 30 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 15  
 
jaturong
วันที่ 30 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 16  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 30 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 17  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 30 ม.ค. 2560

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 18  
 
rrebs10576
วันที่ 30 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 19  
 
ฉีฟ่งจื้อ
วันที่ 30 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 20  
 
nimit.vipatsana
nimit.vipatsana
วันที่ 30 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 21  
 
แสวงรวยสูงเนิน
แสวงรวยสูงเนิน
วันที่ 31 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง ถูกต้องแล้วครับ สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็น 22  
 
ชัยญานพ
วันที่ 31 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 23  
 
krumintdaroontham
krumintdaroontham
วันที่ 31 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 24  
 
chvj
วันที่ 2 ก.พ. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 25  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 2 ก.พ. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 26  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 4 ก.พ. 2560

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการรักษาพระพุทธศาสนา และเกื้อกูลอนุเคราะห์ผู้ไม่รู้ ด้วยการหาวิธีป้องปรามไม่ให้ประพฤติผิดพระธรรมวินัย พร้อมๆ กับการแก้ไขความไม่รู้ที่ยั่งยืนคือ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาพระธรรม ดังที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาปฏิบัติมายาวนาน ตราบจนถึงปัจจุบัน ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 
  ความคิดเห็น 27  
 
krunoi
krunoi
วันที่ 6 ก.พ. 2560

ขออนุโมทนา   ในกุศลจิตทุกท่าน

 
  ความคิดเห็น 28  
 
Sasirat
Sasirat
วันที่ 13 ก.พ. 2560

อนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 29  
 
suchada.s
suchada.s
วันที่ 14 ก.พ. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 30  
 
tanakase
วันที่ 14 ก.พ. 2560

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 31  
 
มานิสาโข่งเขียว
วันที่ 24 ก.พ. 2560

อนุโมทนาสาธุ

 
  ความคิดเห็น 32  
 
tasthaiptc
tasthaiptc
วันที่ 25 ก.พ. 2560

เพื่อความตั้งอยู่นานแห่งพระศาสนา อนุโมทนา สาธุ

 
  ความคิดเห็น 33  
 
Windy
Windy
วันที่ 27 ก.พ. 2560

สาธุ ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 34  
 
ปัณฑฬะ
ปัณฑฬะ
วันที่ 2 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ เป็นแนวทางที่แก้ปัญหาที่ถูกจุดแล้วครับ

 
  ความคิดเห็น 35  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 3 มี.ค. 2560

 จากการที่ได้ติดตามรับฟังการสนทนาธรรมของท่านอาจารย์์สุจินต์และคณะวิทยากร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเป็นประจำทุกวัน เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เรื่องให้พระภิกษุ-สามเณร ประพฤติปฎิบัติตามพระธรรมวินัย แต่ในยุคปัจจุบันจะหาภิกษุในพระธรรมวินัยยากจริงๆ ถ้าจะว่าไปแล้วคฤหัสถ์ก็มีส่วนผิดด้วยเช่นกันที่ชอบถวายเงินและทองเลยทำให้พระภิกษุเกิดความเคยชินจนติดเป็นนีสสัยกลายเป็นธรรมเนียมประเพณีไปแล้ว ก็เลยเห็นว่าการรับเงินและทองเป็นเรื่องปรกติธรรมดา ก็เลยเกิดความยินดีพอใจในเงินและทอง เลยลืมพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ ให้ประพฤติ-ปฎิบัติตาม ดังนั้นถ้าจะมาแก้ไขกันตอนนี้ก็คงต้องใช้เวลานานทีเดียวกว่าพุทธบริษัทจะได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจในพระธรรมวินัย แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยให้พระพุทธศาสนาถูกกระทำย่ำยี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ในธรรม กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ.

 
  ความคิดเห็น 36  
 
พี่สุภัสสร
พี่สุภัสสร
วันที่ 7 มี.ค. 2560

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ และทุกๆ ท่านทีี่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งเสนอแนะแนวทางและข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อควบคุมพระภิกษุที่ไม่ละอาย ไม่เกรงกลัวต่อบาปและอกุศลกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการละเมิดพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเสื่อมถอยจากการเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังเป็นเหตุให้ความรู้ความเข้าใจตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกบิดเบือนและมัวหมอง การเสนอแนะแนวทางของมูลนิธิฯจึงเป็นกำลังสำคัญในการรักษาพระธรรมวินัยที่ถูกต้อง และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถ่องแท้ต่อศาสนิกชนเพื่ิอการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตราบนานเท่านาน

 
  ความคิดเห็น 37  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 6 พ.ย. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ขอเป็นฟันเฟืองชิ้นเล็กๆ ที่จะมีส่วนในการส่งเสริม และธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

 
  ความคิดเห็น 38  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 8 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 39  
 
ประสาน
วันที่ 21 พ.ย. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 40  
 
ประสาน
วันที่ 21 พ.ย. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 41  
 
Fongchan
Fongchan
วันที่ 29 พ.ย. 2562

กราบบูชาคุณพระรัตนตรัย🙏🙏🙏

~มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง  เมื่อมีพระองค์เป็นที่พึ่งแล้ว  ไม่หวั่นไหวเลยทั้งสิ้น ที่จะดำรงรักษาความถูกต้องของพระธรรมทั้งหมดที่ได้ทรงแสดงให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย  เพราะฉะนั้น  คนฟังเป็นคนตรงไหมที่จะรู้ว่าไหนเป็นคำจริง  เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพื่อประโยชน์ให้คนฟังได้เข้าใจถูกต้อง  รู้ว่า  สิ่งใดผิด  สิ่งใดถูก  เพื่อจะได้แก้ไข  แต่ถ้ารู้ว่าผิดแล้วไม่แก้ไข  ตรงไหม? 

 
  ความคิดเห็น 42  
 
PornchaiSe
PornchaiSe
วันที่ 29 พ.ย. 2562

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์และกราบอนุโมทนาในกุศลวิริยะของท่านกรรมการมูลนิธิทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 43  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 29 พ.ย. 2562

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 44  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 29 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ ขอเป็นอีกหนึ่งที่อยู่ในทางที่ถูกต้อง  สาธุๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 46  
 
pornchai
pornchai
วันที่ 7 ธ.ค. 2562

ขอสนับสนุนครับ

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 47  
 
Suwaree_Pongsiri
Suwaree_Pongsiri
วันที่ 7 ธ.ค. 2562

ขออนุโมทนาค่ะ  เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 48  
 
pth.n
pth.n
วันที่ 14 ก.พ. 2563

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ