เพื่อบำรุง พระศาสนา
 
มานพ
มานพ
วันที่  25 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28473
อ่าน  595

กราบท่านอาจารย์ที่เคารพครับ

กระผมได้ฟังทางมูลนิธิ สนทนาธรรมว่า.    ภิกษุสร้าง กวนอิม พิฆเนต  ศิวะ  เป็นต้น  ซึ่งไม่ใช่ พระพุทธรูป ต้อง อาบัติปาราชิก  (หรือผมอาจจะฟังแล้วเข้าใจผิดเอง)   ผมจึงใคร่อยากรู้   เพื่อเป็นการบอกกล่าวต่อกับคนที่ยังไม่รู้ได้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระภิกษุที่สร้างสิ่งไม่ควรสร้างครับ. เพราะผมเข้าใจว่าปาราชิกมี. 4. ข้อ ผมเลยสงสัยในประเด็นนี้ครับ หรือผมเข้าใจผิดครับ

ขอความกรุณาให้ความกระจ่างด้วยนะครับ กราบขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระุภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ก็คือ การฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ  น้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม  และประกาศคำจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วย   เพราะฉะนั้น การที่พระภิกษุสร้างกวนอิม พิฆเนศ  ศิวะ เป็นต้น  ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่เคารพบูชาเลย  ไม่มีในคำสอนทางพระพุทธศาสนา  ก็เป็นการเคารพในสิ่งอื่น  ในความเห็นอื่น ที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  กล่าวได้ว่าเป็นผู้เข้าไปยึดถือในความเห็นของเดียรถีย์ เป็นผู้เข้ารีตเดียรถีย์ เพราะเชื่อถือในความคิดความเห็นนั้น   พระภิกษุที่มีความเห็นมีความเชื่อถือในลัทธิอย่างนั้น ก็เป็นผู้พ่ายแพ้ในพระพุทธศาสนา  คือ  เป็นปาราชิก  ไม่สามารถบรรลุมรรคผล นิพพานได้ เลย   เพราะเหตุว่า  เมื่อไปเชื่อถือความเห็นอื่น  ย่อมไม่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง แล้วจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงได้อย่างไร  พระธรรม ก็ไม่เข้าใจ พระวินัย ก็ไม่ได้รักษา  ก็เป็นผู้พ่ายแพ้โดยส่วนเดียว  ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 29 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 30 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วิริยะ
วันที่ 3 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 6 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ