น้ำตาไหลด้วยสาเหตุใดบ้าง
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่  23 ต.ค. 2559
หมายเลข  28300
อ่าน  497

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"น้ำตาไหลด้วยสาเหตุใดบ้าง" เช่น เสียใจ เจ็บปวด / ดีใจ ปลื้มใจ ตื้นตันใจ ขำขัน ฯ  / หรือ อาการของปิติ เป็นอย่างไร / หรือ เป็น อาการของโรคตา ไม่เกี่ยวกับ จิตเจตสิก ก็ได้ / แต่ละกรณี  จัดเป็น เวทนาประเภทใด / หากอธิบายเป็นแต่ละขณะจิต หรือ แต่ละวาระ ตามลำดับ ก็จะเป็นความละเอียดดีทีเดียวค่ะ

ขอบพระคุณที่อนุเคราะห์ให้ความรู้ความเข้าใจค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 ต.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ขณะที่น้ำตาไหล    เกิดจากจิตที่เป็น  กุศลจิต  หรือ อกุศลจิต  ก็ได้ครับ  ขึ้นอยู่กับสภาพจิตในขณะนั้น  น้ำตาไหลเพราะ โทสะก็ได้  เช่น เศร้าโศกเสียใจ

  แต่ขณะใดที่น้ำตาไหล  เกิดกุศล  น้ำตาไหลก็ได้  เช่นขณะที่ ระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย ปิติ และ กุศลจิตเกิดขึ้น เป็นปัจจัยให้รูปไหวไป ทำให้น้ำตาไหลก็ได้ ครับ

------------------------------------------------

ความยินดีในธรรมที่เป็นกุศลจิตย่อมน้ำตาไหลได้

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หน้า ๓๒๓

   ๑๐.  เรื่องท้าวสักกเทวราช  [๒๔๙]

  อนึ่ง   แม้ความยินดี ในบุตร  ความยินดี ในธิดา   ความยินดี ในทรัพย์

ความยินดีในสตรี  และความยินดีมีประเภท มิใช่อย่างเดียว อันต่างด้วยความ

ยินดี ในการฟ้อน  การขับการประโคม  เป็นต้น   ย่อมเป็นปัจจัย แห่งการยัง

สัตว์ให้ตกไปในสังสารวัฏ  แล้วเสวยทุกข์โดยแท้;    ส่วนความอิ่มใจ   ซึ่ง

เกิดขึ้น  ณ ภายในของผู้แสดงก็ดี  ผู้ฟังก็ดี  ผู้กล่าวสอนก็ดี  ซึ่งธรรม  ย่อม

ให้เกิดความเบิกบานใจ   ให้น้ำตาไหล  ให้เกิดขนชูชัน   ความอิ่มใจนั้น

ย่อมทำที่สุด แห่งสังสารวัฏ    มีพระอรหัตเป็นที่สุด;   ความยินดี ใน

ธรรม   เห็นปานนี้แหละ    ประเสริฐกว่าความยินดีทั้งปวง.   เพราะเหตุนั้น

  พระศาสดา  จึงตรัสว่า "สพฺพรตึ  ธมฺมรติ  ชินาติ."

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ

การร้องไห้เป็นกุศลหรืออกุศล

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ต.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่ว่าจะกล่าวถึงอะไร ก็ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที่มีจริง ซึ่งเป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น   ความเสียใจ  หรือ ดีใจ ปลาบปลื้มใจ เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย   เป็นเหตุให้เกิดน้ำตาไหลได้ สำคัญที่เข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา   ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เป็นธรรม ไม่ใช่เรา ครับ 

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 25 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ