Print 
อภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร...วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
มศพ.
วันที่  23 ต.ค. 2559
หมายเลข  28295
อ่าน  1,045

  

 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
 

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๙

คือ 

อภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ หน้าที่ ๑๕๗ - ๑๖๒

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ หน้าที่ ๑๕๗ - ๑๖๒

๘. อภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร

(ว่าด้วยธรรมที่บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ๑๐ ประการ)

 [๔๘] ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐  ประการนี้     อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ   ๑๐ ประการเป็นไฉน    คือ  บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว่า เราเป็นผู้มีเพศต่างจากคฤหัสถ์ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า   การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น    บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว่า   อากัปกิริยาอย่างอื่น   อันเราควรทำมีอยู่    บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว่า     เราย่อมติเตียนตนเองได้โดยศีลหรือไม่  บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว่า เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นวิญญู-ชน พิจารณาแล้ว ติเตียนเราได้โดยศีลหรือไม่ บรรพชิตพึงพิจารณา   เนือง ๆ ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น บรรพชิต พึงพิจารณาเนือง ๆ ว่า   เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน เป็นทายาทของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด   มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์   มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย   เราจักทำกรรมใด ดีหรือชั่วก็ตาม เราจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว่า วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่ บรรพชิต พึงพิจารณาเนืองๆ ว่า เราย่อมยินดีในเรือนว่างเปล่าหรือไม่ บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว่า ญาณทัสสนะวิเศษอันสามารถกำจัดกิเลส เป็นอริยะ คือ อุตตริมนุสสธรรม อันเราได้บรรลุแล้ว มีอยู่หรือหนอ ที่เป็นเหตุให้เราผู้อันเพื่อนพรหมจรรย์   ถามแล้ว จักไม่เป็นผู้เก้อเขินในกาลภายหลัง  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๑๐ ประการนี้แล  อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ.

จบอภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตรที่ ๘.

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 ต.ค. 2559 16:43 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

© ข้อความโดยสรุป ©

(ว่าด้วยธรรมที่บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ๑๐ ประการ)

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรม ๑๐ ประการ ที่บรรพชิต พึงพิจารณาเนือง ๆ คือ .-

๑. เรามีเพศแตกต่างไปจากคฤหัสถ์
๒. การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น
๓. ยังมี อากัปกิริยา ที่เหมาะสมแก่บรรพชิตอย่างอื่น ที่เราควรทำ
. เราติเตียนตนเองได้โดยศีลหรือไม่
๕. เพื่อนพรหมจรรย์ผู้มีปัญญา   ติเตียนเราได้โดยศีลหรือไม่
๖. เราจักต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
๗. เรามีกรรมเป็นของของตน    
๘. วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่
๙. เรายังยินดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าหรือไม่
๑๐ เรามีญาณทัสสนะวิเศษอันสามารถกำจัดกิเลสหรือไม่.

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นได้ที่หัวข้อต่อไปนี้ ครับ

บรรพชิต หมายถึง ผู้เว้นทั่ว
ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ                                         
การขัดสังข์ให้ขาว?                                          
ฆราวาส - บรรพชิต                                        
ท่านไม่ควรประมาทเวลา                          
ขณะ อย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย       
                          
...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 24 ต.ค. 2559 10:15 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Noparat
วันที่ 27 ต.ค. 2559 11:20 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Nataya
วันที่ 29 ธ.ค. 2560 16:42 น.

                              กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ