ศีล 8 ที่รับในวันธรรมดาไม่ใช่วันอุโบสถ จะมีผลมาก มีอานิสงส์มาก เหมือนอุโบสถศีล หรือไม่
 
ธีระวัฒน์
ธีระวัฒน์
วันที่  1 ต.ค. 2559
หมายเลข  28245
อ่าน  3,624

คือวันพระ มักเป็นวันที่เราต้องทำงาน จึงเลือกเอาวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์ ที่พร้อม รับศีล 8  เลยสงสัยว่า ศีล 8 ที่รับจะมีผลมาก มีอานิสงส์มาก เหมือนรับอุโบสถศีล ที่รับในวันพระหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 2 ต.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  การรักษาศีลอุโบสถ จุดประสงค์เพื่อขัดเกลากิเลสมากขึ้น  แต่ต้องรู้จักอุปนิสัยของตน และจุดประสงค์ว่ารักษาเพื่ออะไร  ถ้ารักษาเพื่อจะได้บุญมากหรือเพื่ออานิสงส์อื่น  รวมทั้ง จะได้เกิดในภพที่ดี เป็นเทวดาเป็นต้น ตรงนี้ไม่ใช่จุดประสงค์ที่ถูกต้อง แต่ที่ถูกคือ เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองเพิ่มขึ้นจากศีล 5  และเป็นไปเพื่อการละและดับกิเลสส่วนเดียวเท่านั้นครับ  ดังข้อความในพระไตรปิฎกเรื่อง จุดประสงค์ที่ถูกและผิดในการรักษาศีลอุโบสถครับ

ข้อความบางตอนจาก ทุติยราชสูตร

   [๔๗๗]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว  ท้าวสักกะจอมเทวดา เมื่อจะปลุกใจเหล่าเทวดาดาวดึงส์ จึงภาษิตคาถานี้ในเวลานั้นว่า

   แม้ผู้ใดพึงเป็นเช่นดังข้าพเจ้า ผู้นั้นก็พึงถืออุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘  ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘ แห่งปักษ์ และถืออุโบสถปาฏิหาริยปักษ์เถิด

   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลคาถานั้นนั่น  ท้าวสักกะจอมเทวดาขับไม่เข้าที ไม่เป็นการขับดีแล้ว  กล่าวไม่เหมาะ  ไม่เป็นสุภาษิต นั่นเพราะเหตุอะไร เพราะท้าวสักกะจอมเทวดายังไม่ปราศจากราคะ ...โทสะ ...โมหะ   ส่วนภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะแล้ว สำเร็จแล้ว ทำกิจที่ควรทำแล้ว ปลงภาระแล้ว เสร็จประโยชน์ตนแล้ว  สิ้นเครื่องร้อยรัดไว้ในภพแล้ว หลุดพ้นด้วยความรู้ชอบแล้ว จึงควรกล่าวคาถานั่นว่า

   แม้ผู้ใดพึงเป็นเช่นดังข้าพเจ้า  ผู้นั้นก็พึงถืออุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘   ในดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘  แห่งปักษ์ และถืออุโบสถปาฏิหาริยปักษ์เถิด.

   นั่นเพราะเหตุอะไร  เพราะภิกษุนั้น  ปราศจากราคะ...โทสะ...โมหะแล้ว

****************************

ดังนั้นยิ่งอยากได้บุญ ก็ยิ่งไม่ใช่บุญ เพราะ ความอยากเป็นบาป เป็นโลภะ  หากไม่สะดวกในการรักษา ผู้มีปัญญาก็เจริญบุญประการอื่นๆ เพราะ บุญ คือ สภาพจิตที่ดี ไม่ใช่ มีแค่การรักษาอุโบสถ การให้ทาน การฟังธรรม โดยเฉพาะ บุญ คือ ปัญญา ประเสริฐสุด อันเกิดจากการฟัง ศึกษาพระธรรมที่ถูกต้อง ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 ต.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  

จุดประสงค์ของการรักษาศีล ๘   เพื่อประโยชน์แก่การขัดเกลากิเลสของตนเอง ไม่ใช่เห็นว่า ศีล ๘ มากกว่าศีล ๕  ก็รักษา  โดยที่ไม่มีความเข้าใจอะไร ไม่ได้มุ่งที่จะขัดเกลากิเลสเลย  อย่างนี้ย่อมไม่ถูกต้อง    ทั้งหมดเป็นเรื่องของการขัดเกลา และจะต้องศึกษาพระธรรมให้เข้าใจด้วย ไม่ใช่เพียงการรักษา นับข้อ หรืออยากได้บุญ เพราะเหตุว่า บุญ ไม่ใช่เรื่องอยาก ไม่ใช่เรื่อง ได้ แต่เป็นธรรมฝ่ายดีที่เกิดขึ้นชำระจิตให้สะอาดจากอกุศล ขณะที่อยาก ไม่ใช่บุญ เนื่องจากเป็นอกุศล    ถ้าไม่สามารถรักษาศีล ๘  ได้ ก็พึงเป็นผู้รักษาศีล ๕  พร้อมทั้งมีการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาตามที่คฤหัสถ์จะพึงกระทำได้ อย่างนี้ ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้ว  ดีกว่าไปกระทำอะไรด้วยความไม่รู้ ด้วยความอยาก ด้วยความเข้าใจผิด  ครับ.

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 2 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
จิรัฎฐ์
จิรัฎฐ์
วันที่ 5 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ