Print 
สิคาลสูตร ...วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
มศพ.
วันที่  25 ก.ย. 2559
หมายเลข  28228
อ่าน  543

  

 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
 

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ
วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙

คือ 

สิคาลสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ ๖๔๙


พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ ๖๔๙

๘.  สิคาลสูตร

(ว่าด้วยคนติดลาภสักการะเหมือนสุนัขจิ้งจอกแก่)

 

         [๕๕๓]  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่  ณ  พระเชตวัน  อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ที่นั้นแล  พระผู้มีพระภาคเจ้า  ได้ตรัสว่า  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรรเสริญ  ทารุณ   เผ็ดร้อน   หยาบคาย     เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรม อันเกษมจากโยคะ  ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่า.

         [๕๕๔]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลาย เห็นสุนัขจิ้งจอกแก่  ซึ่งอยู่ในกลางคืนตลอดถึงเช้าตรู่หรือหนอ.

         ภิ.  เห็น  พระเจ้าข้า.

         พ.  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  สุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนั้น เป็นโรคเรื้อนอยู่บนบกก็ไม่สบาย  อยู่โคนไม้ก็ไม่สบาย  อยู่ในที่แจ้งก็ไม่สบาย  เดิน  ยืน  นั่ง  นอนในที่ใด ๆ ก็ไม่สบาย   เป็นทุกข์ในที่นั้น ๆ  ภิกษุบางรูป  ในธรรมวินัยนี้     ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    อันลาภสักการะและความสรรเสริญ ครอบงำย่ำยีจิตแล้ว  อยู่ในที่เรือนว่างก็ไม่สบาย  อยู่ที่โคนไม้ ก็ไม่สบาย   อยู่ในที่แจ้งก็ไม่สบาย   เดิน  ยืน   นั่ง  นอนในที่ใด ๆ ก็ไม่สบาย   เป็นทุกข์ในที่นั้น ๆ    ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   ลาภ สักการะ  และความสรรเสริญ  ทารุณ   เผ็ดร้อน    หยาบคาย    เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่า   เพราะฉะนั้นแหละ     เธอทั้งหลาย   พึงศึกษาอย่างนี้ว่า    เราทั้งหลาย  จักละลาภสักการะและความสรรเสริญ ที่เกิดขึ้นแล้วเสีย       และลาภสักการะและ ความสรรเสริญที่บังเกิดขึ้นแล้ว     จักครอบงำจิตของเราทั้งหลายตั้งอยู่ไม่ได้   เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ.                                         

จบสิคาลสูตรที่   ๘

 อรรถกถาสิคาลสูตรที่  ๘

 พึงทราบวินิจฉัยในสิงคาลสูตรที่  ๘  ดังต่อไปนี้.

 บทว่า  ชรสิคาโล   คือ สุนัขจิ้งจอก.   กาย แม้มีสีดังทอง      เขาก็เรียกว่า  กายเปื่อยเน่า    มูตรแม้ถ่ายในขณะนั้น     เขาก็เรียกว่ามูตรเน่าฉันใด      สุนัขจิ้งจอกแม้เกิดในวันนั้น      เขาก็เรียกว่าสุนัขจิ้งจอกแก่  ๆ   ฉันนั้น.  บทว่า  อุกฺกณฺณเกน  นาม  ได้แก่   โรคมีชื่ออย่างนี้.   ได้ยินว่า โรคนั้นเกิดในเวลาหนาว  เมื่อมันเกิด  ขนหลุดจากสรีระทั้งสิ้น    สรีระทั้งสิ้น  ไม่มีขน    ย่อมพุพองไปหมด   แผลที่ถูกลมพัด    เสียดแทง   คนถูกสุนัขบ้ากัด  ทรงตัวไม่ได้   หมุนไป  ฉันใด   เมื่อมันเกิดอย่างนี้    คนนั้น พึงไปฉันนั้น  ไม่ปรากฏว่าในที่โน้นจักมีความสวัสดี  ดังนี้.

จบอรรถกถาสิงคาลสูตรที่  ๘.

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 ก.ย. 2559 19:31 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อความโดยสรุป
สิคาลสูตร
(ว่าด้วยคนติดลาภสักการะเหมือนสุนัขจิ้งจอกแก่)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า ลาภสักการะและความสรรเสริญ  ทารุณ   เผ็ดร้อน   หยาบคาย     เป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ(กิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้ในวัฏฏะ) ผู้ที่ถูกลาภสักการะและความสรรเสริญ  ครอบงำย่ำยีจิตใจ ย่อมไม่มีความสบาย เป็นทุกข์  ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ๆ ก็ตาม เปรียบเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกแก่เป็นโรคเรื้อน  จะอยู่ ณ ที่ใดๆ ก็ไม่มีความสบาย มีแต่ความทุกข์ในที่นั้นๆ    จึงควรศึกษา ว่า จักละลาภสักการะและความสรรเสริญ     ลาภสักการะและความสรรเสริญที่บังเกิดขึ้นแล้ว จักครอบงำจิตตั้งอยู่ไม่ได้  (ตามข้อความที่ปรากฏในพระสูตร)

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ไม่พอ เพื่อสงบกิเลส
การศึกษาธรรมไม่ใช่เพื่อลาภ สักการะ ชื่อเสียง
ลาภที่เหนือลาภ
แสวงหาสิ่งต่างๆจนได้มาเพื่อทิ้ง
ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 25 ก.ย. 2559 20:06 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ประสาน
วันที่ 26 ก.ย. 2559 06:07 น.

สาธุๆๆอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 26 ก.ย. 2559 20:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 27 ก.ย. 2559 09:13 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 ก.ย. 2559 14:29 น.

   ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 29 ก.ย. 2559 20:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 30 ก.ย. 2559 14:06 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ