Print 
สูตรที่ ๘ แห่งทุกนิบาต ... วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
 
มศพ.
วันที่  4 ก.ย. 2559
หมายเลข  28166
อ่าน  332

  

 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
 

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ
วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๙

คือ 

สูตรที่ ๘ แห่งทุกนิบาต 
(ว่าด้วยบริษัทที่เรียบร้อย  และไม่เรียบร้อย)

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒ -หน้าที่ ๔๑๔


พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒ -หน้าที่ ๔๑๔

สูตรที่  ๘ แห่งทุกนิบาต 

(ว่าด้วยบริษัทที่เรียบร้อย  และไม่เรียบร้อย)

[๒๙๔]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  บริษัท  ๒  จำพวกนี้  ๒ จำพวกเป็นไฉน?    คือ บริษัทไม่เรียบร้อย ๑    บริษัทเรียบร้อย ๑    

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทไม่เรียบร้อยเป็นไฉน? ในบริษัทใด  ในธรรมวินัยนี้ กรรมฝ่ายอธรรมเป็นไป  กรรมฝ่ายธรรมไม่เป็นไป   กรรมที่ไม่เป็นวินัยเป็นไป  กรรมที่เป็นวินัยไม่เป็นไป   กรรมฝ่ายอธรรมรุ่งเรื่อง   กรรมฝ่ายธรรมไม่รุ่งเรือง   กรรมที่ไม่เป็นวินัยรุ่งเรือง   กรรมที่เป็นวินัยไม่รุ่งเรือง   ดูกร ภิกษุทั้งหลาย    บริษัทนี้ เรียกว่า บริษัทไม่เรียบร้อย  

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เพราะบริษัทเป็นผู้ไม่เรียบร้อย กรรมฝ่ายอธรรมจึงเป็นไป กรรมฝ่ายธรรมจึงไม่เป็นไป    กรรมที่ไม่เป็นวินัยจึงเป็นไป   กรรมที่เป็นวินัยจึงไม่เป็นไป  กรรมฝ่ายอธรรมจึงรุ่งเรือง  กรรมที่เป็นธรรมจึงไม่รุ่งเรื่อง  กรรมที่ไม่เป็นวินัยจึงรุ่งเรือง    กรรมที่เป็นวินัยจึงไม่รุ่งเรือง  

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ก็บริษัทเรียบร้อยเป็นไฉน?   ในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้   กรรมฝ่ายธรรมเป็นไป  กรรมฝ่ายอธรรมไม่เป็นไป  กรรมที่เป็นวินัยเป็นไป  กรรมที่ไม่เป็นวินัยไม่เป็นไป   กรรมฝ่ายธรรมรุ่งเรือง  กรรมฝ่ายอธรรมไม่รุ่งเรือง  กรรมที่เป็นวินัยรุ่งเรือง กรรมที่ไม่เป็นวินัยไม่รุ่งเรือง    ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  บริษัทนี้ เรียกว่า  บริษัทเรียบร้อย 

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  เพราะบริษัทเรียบร้อย กรรมฝ่ายธรรมจึงเป็นไป   กรรมฝ่ายอธรรมจึงไม่เป็นไป  กรรมที่เป็นวินัยจึงเป็นไปกรรมที่ไม่เป็นวินัยจึงไม่เป็นไป    กรรมฝ่ายธรรมจึงรุ่งเรือง  กรรมฝ่ายอธรรมจึงไม่รุ่งเรือง   กรรมที่เป็นวินัยจึงรุ่งเรือง  กรรมที่ไม่เป็นวินัยจึงไม่รุ่งเรือง  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  บริษัท ๒ จำพวกนี้แล  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บรรดา บริษัท ๒ จำพวกนี้   บริษัทที่เรียบร้อย เป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๘
อรรถกถาสูตรที่  ๘
ในสูตรที่   ๘   มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.

บทว่า วิสมา  ได้แก่ ชื่อว่า ไม่เรียบร้อย    เพราะอรรถว่า      พลั้งพลาด.   บทว่า  สมา  ได้แก่ ชื่อว่า  เรียบร้อย  เพราะอรรถว่า    ไม่พลั้งพลาด. บทว่า  อธมฺมกมฺมานิ  ได้แก่  กรรมนอกธรรม.  บทว่า  อวินยกมฺมานิ    ได้แก่    กรรมนอกวินัย.

จบอรรถกถาสูตรที่   ๘

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 ก.ย. 2559 18:52 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ข้อความโดยสรุป
สูตรที่ ๘ แห่งทุกนิบาต 
(ว่าด้วยบริษัทที่เรียบร้อย  และ ไม่เรียบร้อย)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงบริษัท ๒ อย่าง คือ บริษัทที่ไม่เรียบร้อย กับ บริษัทที่เรียบร้อย

 บริษัทใด สิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย เป็นไป  สิ่งที่เป็นธรรม สิ่งที่เป็นวินัย ไม่เป็นไป   สิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย  รุ่งเรือง  สิ่งที่เป็นธรรม สิ่งที่เป็นวินัย ไม่รุ่งเรือง   บริษัทนั้น เป็นบริษัทที่ไม่เรียบร้อย     เพราะบริษัทเป็นผู้ไม่เรียบร้อย  จึงทำให้มีสิ่งเหล่านั้น เกิดขึ้นเป็นไป

 บริษัทใด สิ่งที่เป็นธรรม  เป็นวินัย  เป็นไป  สิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่เป็นไป  สิ่งที่เป็นธรรม เป็นวินัย รุ่งเรือง  สิ่งที่ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่รุ่งเรือง บริษัทนั้น เป็นบริษัทที่เรียบร้อย   เพราะบริษัทเป็นผู้เรียบร้อย   จึงทำให้มีสิ่งเหล่านั้น เกิดขึ้นเป็นไป (ตามข้อความที่ปรากฏในพระสูตร).

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ธรรมะกับวินัย
หน้าที่ของพุทธบริษัท
ถ้าไม่บัญญัติให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ ศาสนาจะเสื่อม หรือไม่

ความประพฤติเสมอ

 ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 6 ก.ย. 2559 05:03 น.

สาธุๆๆอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
มานิสาโข่งเขียว
วันที่ 6 ก.ย. 2559 11:05 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 8 ก.ย. 2559 19:54 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ