ความหมายคำว่ากัณฑ์และธรรมาสน์

 
natural
วันที่  26 มิ.ย. 2559
หมายเลข  27918
อ่าน  1,528

รบกวนเรียนถามคำว่ากัณฑ์และธรรมาสน์ตามพระไตรปิฎกหมายถึงอะไรบ้างคะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 26 มิ.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เป็นการกล่าวถึงในพยัญชนะเพื่อความเข้าใจจริงๆ ว่า กัณฑ์ คือ อะไร? กัณฑ์หมายถึง เรื่องหรือหมวดหมู่ เช่น จิตตุปาทกัณฑ์ หมายถึง เรื่องหรือหมวดหมู่ที่กล่าวถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของจิต นิธิกัณฑ์ เรื่องหรือหมวดหมู่ที่กล่าวถึงขุมทรัพย์คือบุญซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสะสมอบรมเจริญ เป็นต้น

ธรรมาสน์ คือ ที่นั่งสำหรับแสดงธรรม ดังข้อความจากพระไตรปิฎก ดังนี้
[เล่มที่ 17] พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑- หน้าที่ ๖๔๓
ได้ทราบว่า พระเถระในปางก่อนชอบฟังธรรม พอได้ยินเสียงเท่านั้น ก็คิดว่า เรา (จะฟัง) ก่อน เรา (จะฟัง) ก่อนแล้ว ลงฟังกันอย่างพร้อมพรั่งทีเดียว. และวันนั้นก็เป็นวาระของท่านจุลลนาคเถระ. เมื่อท่านนั่งบนธรรมาสน์ จับพัดแล้วกล่าวอารัมภบท (บุพพกถา) พระเถระที่ยืนอยู่หลังอาสนะได้มีความคิดว่า เราจะนั่งในที่ลับ ไม่พูด (อะไร) เพราะว่า พระเถระในปางก่อน เป็นนักฟัง.

สำหรับการแสดงธรรม ผู้ที่เคารพธรรม จะไม่นั่งบนอาสนะที่ต่ำกว่าผู้ฟัง ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 27 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ