ปาราชิก 4 ข้ามภพข้ามชาติไหม
 
Siwawong
Siwawong
วันที่  16 เม.ย. 2559
หมายเลข  27685
อ่าน  30,043

ผมอยากถามว่า การปาราชิกจะติดข้ามภพข้ามชาติไหมครับ เช่นถ้าชาตินี้ปาราชิกแล้วชาติหน้าสามารถบวชได้ไหม แล้วชาตินี้จะสามารถเป็นคนดีได้ไหมครับ มีโอกาสได้เกิดเป็นคนอีกไหมครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ ถ้าสึกมาเป็นฆราวาสสามารถทำความดีได้ไหมครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 16 เม.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปาราชิก คือ ประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภทครุอาบัติ อาบัติหนักที่สุด ที่เรียกว่าอาบัติปาราชิก พระภิกษุต้องอาบัติปาราชิกสี่ ข้อใดข้อหนึ่ง แม้จะไม่กล่าวลาสิกขาบท ก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุทันที เมื่อความผิดสำเร็จ

ปาราชิก มี ๔ ข้อ อยู่ใน ศีล ๒๒๗ ได้แก่

๑. เสพเมถุน แม้กับสัตว์เดรัจฉานตัวเมีย (ร่วมสังวาสกับคนหรือสัตว์)

๒. ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ มาเป็นของตน จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี (ขโมย)

๓. พรากกายมนุษย์จากชีวิต (ฆ่าคน) หรือ แสวงหาศาสตรา อันจะนำไปสู่ความตายแก่ร่างกายมนุษย์

๔. กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ น้อมเข้าในตัวว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ (ไม่รู้จริง แต่โอ้อวดความสามารถของตัวเอง)

ตามความเป็นจริงแล้ว อาบัติ ไม่ว่าจะหนักหรือเบา ย่อมเป็นเครื่องกั้นการบรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นเครื่องกั้นการไปเกิดในสุคติภูมิในชาติต่อไปด้วย ดังนั้น ภพต่อไปของพระภิกษุ ผู้ยังมีอาบัติติดตัว แล้วมรณภาพ ไป ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีอบายภูมิเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่อาบัติปาราชิกเท่านั้น ที่เป็นเครื่องกั้นการไปเกิดในสุคติภูมิ แต่หมายรวมถึงอาบัติกองอื่นๆ ด้วย ที่ไม่ได้กระทำคืนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย จึงทำให้เห็นได้ว่า ความเป็นสมณะ ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะฉุดคร่าไปสู่อบายภูมิเท่านั้น

การต้องอาบัติปาราชิกของพระภิกษุ ถ้าสละเพศพระภิกษุ มาดำรงอยู่ในภูมิของสามเณร หรือ เป็นอุบาสก ก็สามารถเป็นคนดี ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาได้ สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ถึงความเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามีได้ หรือ เป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้ เพราะไม่มีอาบัติเป็นเครื่องกั้น แต่อาบัติที่ต้อง ถ้าเกี่ยวกับอกุศลกรรมบถ เช่น ลักทรัพย์ ฆ่ามนุษย์ เป็นต้น ก็ไม่หายไปไหน สะสมสืบต่ออยู่ในจิต เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม ก็สามารถส่งผลที่ไม่ดีในภายหน้าได้ สามารถทำให้เกิดในอบายภูมิได้ ทำให้ได้รับผลที่ไม่ดีไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจได้ โดยที่ไม่มีใครทำให้เลย เพราะเหตุย่อมสมควรแก่ผล ผลที่เกิดขึ้นย่อมมาจากเหตุที่ได้กระทำแล้ว ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Siwawong
Siwawong
วันที่ 17 เม.ย. 2559

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Siwawong
Siwawong
วันที่ 17 เม.ย. 2559

และที่อยากถามอีกข้อนึงอาบัติปาราชิกจะหายไปไหมครับเมื่อร่างกายตายสังขารดับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 เม.ย. 2559

อาบัติที่ล่วงแล้ว เมื่อเปลี่ยนภพภูมิ ตัวอาบัติหายไปไม่ได้ติดตามไปครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Siwawong
Siwawong
วันที่ 17 เม.ย. 2559

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Siwawong
Siwawong
วันที่ 17 เม.ย. 2559

และกรรมที่เคยเถียงพ่อแม่ ต้องชดใช้ยังไงเหรอครับและถ้าอยากเกิดเป็นคนในภพภูมิหน้าอีกต้องทำยังไง

 
  ความคิดเห็น 8  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 17 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
Siwawong
Siwawong
วันที่ 17 เม.ย. 2559

แล้ว ถ้าผมเกิดเผลอพูดอะไรอุตริไปโดยไม่เจตนา แบบนี้จะปาราชิกไหมครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Siwawong
Siwawong
วันที่ 17 เม.ย. 2559

เช่นแบบคุยเพลินกับเพื่อนไป ในตอนที่เป็นพระ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 เม.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ถ้าไม่ได้มีเจตนาอวดอุตตริมนุสสธรรม ก็ไม่เป็นอาบัติปาราชิก แต่การพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด ไม่เป็นประโยชน์ ขณะนี้ไม่ได้อยู่ในเพศบรรพชิตแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของอาบัติ เพราะอาบัติไม่มีในเพศคฤหัสถ์ ก็ขอให้ตั้งใจเป็นคนดี และ ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ ทำกิจที่ควรทำ เว้นในสิ่งที่ไม่ดี สะสมเป็นที่พึ่งต่อไป เพราะการเดินทางในสังสารวัฏฏ์ ยังอีกยาวไกล ความดีเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้ อกุศลธรรม เป็นที่พึ่งไม่ได้เลยแม้แต่น้อย

ความผิด ที่เคยได้ทำมา นั้น เป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ ที่จะมีความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสประการต่างๆ โลภะ ความติดข้องต้องการบ้าง โทสะ ความโกรธ ความขุ่นเคืองใจไม่พอใจบ้าง แต่สำคัญที่เห็นโทษของความผิดนั้น แล้วพยายามแก้ไข ทำในสิ่งที่ถูกต้องยิ่งขึ้น ยังไม่สายสำหรับการเริ่มต้นด้วยความดี ครับ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 12  
 
Cherdsak
Cherdsak
วันที่ 28 มิ.ย. 2563

สวัสดีครับ ผมสงสัยว่าถ้าพระใช้ของพระท่านอื่นเช่นยาสีฟันหมด ก็เลยไปเอายาสีฟันของพระท่านอื่นมานิดหนึ่งแต่ยังไม่ได้ขอเจ้าของแล้วคืนที่เดิม ถือว่า ปาราชิกไหมครับ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 มิ.ย. 2563

ความคิดเห็นที่ 12

ถ้าพระพระท่านไปเอายาสีฟันของพระท่านอื่นมาใช้ โดยไม่ได้ขอเจ้าของ เป็นอาบัติ แต่ไม่เป็นปาราชิก ครับ

ปาราชิก มี ๔ ข้อ ได้แก่

๑. เสพเมถุน แม้กับสัตว์เดรัจฉานตัวเมีย (ร่วมสังวาสกับคนหรือสัตว์)

๒. ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ มาเป็นของตน จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี (ขโมย)

๓. พรากกายมนุษย์จากชีวิต (ฆ่าคน) หรือ แสวงหาศาสตรา อันจะนำไปสู่ความตายแก่ร่างกายมนุษย์

๔. กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ น้อมเข้าในตัวว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ (ไม่รู้จริง แต่โอ้อวดความสามารถของตัวเอง)

สำหรับข้อ ๒ ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ มาเป็นของตน

ลักขโมยของของผู้อื่นอันมีราคาได้ ๕ มาสกขึ้นไป (ราคา ๕ มาสก พิจารณาด้วยการเทียบน้ำหนักทองคำกับข้าวเปลือก ๒๐ เมล็ด คือเอาข้าวเปลือก ๒๐ เมล็ดมาชั่ง ได้น้ำหนักเท่าไหร่ น้ำหนักทองคำเท่านั้นตีเป็นเงินออกมา)

ขอเชิญคลิกอ่าน..

อาบัติ

อาบัติมีอะไร อย่างไรบ้างครับ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
Cherdsak
Cherdsak
วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณมากครับ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 11 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ