ขอเชิญแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์จากการรับชมรายการบ้านธัมมะ
 
มศพ.
วันที่  16 เม.ย. 2559
หมายเลข  27684
อ่าน  2,675

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ   สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ  สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
 

ขอเชิญสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์จากการรับชมรายการบ้านธัมมะ
ที่แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  4  สถานี คือ 

สถานีโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย  (ช่อง 11)
ทุกเช้าวันพุธ เวลา 04.30-05.30 น.

สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ ช่อง TNN2 (ช่อง 784)
วันเสาร์เวลา 07.00-08.00 น. 
วันอาทิตย์เวลา 02.00 - 03.00  น.
วันพุธ เวลา 16.00 - 17.00  น.

สถานีโทรทัศน์รัฐสภา  (ช่อง 10)
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 09.00  น.

และ

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อสุขภาพ (Dr.TV) ช่อง 260

เวลา 05.00  -  06.00 น. เป็นประจำทุกวัน

 ว่า

-รายการบ้านธัมมะ นี้  มีประโยชน์อย่างไร

-ถ้ารายการบ้านธัมมะ สามารถเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ได้มากกว่านี้
จะเป็นประโยชน์อย่างไร

ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในเว็ปไซต์แห่งนี้  
พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นโดยตรงถึงผู้อำนวยการสถานีดังกล่าว  ดังนี้

*ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
เลขที่ 236  ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10900

*ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ ช่อง TNN2
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

*ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร  
10300

*ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี 
[สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อสุขภาพ (Dr.TV)]
69 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสลง อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี    
22000

   ถ้าหากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ท่านใด ได้ส่งความคิดเห็นไปยังสถานีดังกล่าวแล้ว    โปรดตอบกลับมายัง มศพ. ด้วยว่า ท่านได้ส่งความคิดเห็นไปแล้ว

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


Tag  ความคิดเห็นของผู้ชม ช่อง 11 ช่อง TNN2 ประโยชน์จากรายการบ้านธัมมะ รายการบ้านธัมมะ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อสุขภาพ สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ สถานีโทรทัศน์รัฐสภา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
hetingsong
hetingsong
วันที่ 17 เม.ย. 2559

รายการบ้านธัมมะ นี้  มีประโยชน์อย่างไร?

"รายการบ้านธัมมะ" เป็นรายการที่เผยแผ่ธรรมะ·ที่พระพุทธเจ้าค้นพบ

ธรรมะเป็นองค์ความรู้ในเรื่องความจริงที่ทรงคุณค่ามากที่สุดเท่าที่มนุษยชาติจะสามารถค้นพบได้

อ.สุจินต์และทีมงานได้ศึกษานำมาอธิบายและเผยแผ่ผ่านสื่อต่างๆ

ด้วยวิธีการที่ช่วยทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเป็นการเสวนาถามตอบ

 ถ้ารายการบ้านธัมมะ สามารถเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ได้มากกว่านี้
จะเป็นประโยชน์อย่างไร?

    ทุกท่านที่เห็นและตระหนักในคุณค่าของความจริง ควรช่วยกันส่งเสริมให้มีรายการนี้มากๆ ใน

สังคม เพื่อช่วยกันส่งเสริมจรรโลงให้คนในสังคมรู้จัก เข้าใจ  มีความเจริญทางจิตใจ

ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่มนุษย์พึงมี แต่ก็หาได้ยากยิ่งท่ามกลางกระแสโลภาภิวิฒน์ในปัจจุบัน 

   

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 17 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wittawat
วันที่ 17 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนารายการบ้านธัมมะ ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย และขอแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับ

-รายการบ้านธัมมะ นี้  มีประโยชน์อย่างไร

เป็นประโยชน์ให้เกิดความเห็นถูก เข้าใจถูก ที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่ถูกต้อง ตามพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ

-ถ้ารายการบ้านธัมมะ สามารถเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ได้มากกว่านี้ 

จะเป็นประโยชน์อย่างไร

พุทธบริษัทผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเห็นไม่ถูกตรงตาม

พระธรรมวินัย คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

เพื่อความประพฤติที่ถูกควรต่อไปครับ และศึกษาธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ผมเองอยู่ไกล ก็ได้รับประโยชน์ ได้ดูและฟังรายการบ้านธัมมะจากช่องทาง

อินเตอร์เน็ต คือเว็บไซต์บ้านธัมมะ ขอชื่นชมและอนุโมทนาผู้ดำเนินรายการ

และท่านอาจารย์วิทยากร ที่นำเสนอ การตัดต่อที่นำส่วนที่สำคัญ ที่เป็นเครื่อง

เตือนสติที่ดี รวมทั้งการสรุปใจความสำคัญของการนำเสนอที่ดี และถ้ามีการ

เผยแพร่ได้มากขึ้นก็จะดีครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพิจารณาตามข้อจำกัดต่างๆ ด้วย

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Triratna
Triratna
วันที่ 17 เม.ย. 2559

อนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
natural
วันที่ 17 เม.ย. 2559

รายการบ้านธัมมะเป็นสื่อทางธรรมที่อธิบายข้อความจากพระไตรปิฎกให้ได้คิดพิจารณาด้วยเหตุและผล ซึ่งช่วยให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น เมื่อไม่เข้าใจส่วนใด มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและผู้อธิบายให้ความเข้าใจผ่านเว็บไซด์ที่เป็นประโยชน์และหาได้ยากค่ะ 

ขอบพระคุณและอนุโมทนาผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
phenphen
phenphen
วันที่ 17 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

รายการบ้านธัมมะนี้มีประโยชน์อย่างไร?

      สำหรับผู้ที่รับชมรายการ จะเริ่มมีความเข้าใจและค่อยๆ เข้าใจถูกเพิ่มขึ้นในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ถ้ารายการบ้านธัมมะ สามารถเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ได้มากกว่านี้ จะเป็นประโยชน์อย่างไร?

      เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้ยิน ได้ฟัง ให้ได้ยินได้ฟังในคำที่ถูก และเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ที่ได้เริ่มฟังแล้วให้ฟังไปอีกเรื่อยๆ เพราะแต่ละคนมีช่วงเวลาในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกัน

     

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pattanee
pattanee
วันที่ 17 เม.ย. 2559

รายการบ้านธรรมะนี้มีประโยชน์มากค่ะ ช่วยให้ผู้ที่ไม่เคยรู้อะไร ไม่เคยศึกษาธรรมะ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเห็นที่ถูกต้องค่ะ ทั้งทางด้านพระธรรมวินัย และพระตรัยปิฎกในทุกๆ ส่วนค่ะ 

ถ้ารายการบ้านธรรมะมีการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์มากกว่านี้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาธรรมะค่ะ ดิฉันหวังว่า จะมีผู้สนใจใฝ่ศึกษาธรรมะมากขึ้นค่ะ (แต่ถ้าผู้ที่ไม่สนใจ ทำอย่างไร เขาก็ไม่สนใจจริงๆ นะคะ เพราะดิฉันเคยเจอมากับตัวเองแล้วค่ะ) ดิฉันต่างหาก เป็นฝ่ายที่ต้องล่าถอยไป ต้องถือโทรศัพท์หนีไปฟังธรรมะที่อื่นค่ะ 

แต่ถึงอย่างไร ดิฉันก็ขอให้กำลังใจท่านอาจารย์สุจิน ตลอดจนวิทยากร และทีมงานนะคะ ขอให้ท่านมีกำลังใจ ในการเผยแพร่ธรรมะต่อไปนะคะ และขอให้กำลังใจผู้ที่ศึกษาธรรมะด้วยค่ะ ขอให้ท่านศึกษาธรรมะต่อไป สะสมความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไปนะคะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pulit
pulit
วันที่ 18 เม.ย. 2559

ดิฉันได้รับประโยชน์จิตใจบันเทิงในธรรม ทุกครั้งที่ชมรายการทาง  TV ทั้ง ช่อง 11 TNN2  Dr TV       ช่องรัฐสภา  ขอบพระคุณและขออนุโมทนาทุกท่านที่ทำให้ได้มีการถ่ายทอดทางสถานนีดังกล่าว       (หลายสัปดาห์แล้วที่บ้านดิฉัน ช่อง Dr TV   กับช่องรัฐสภา  หายไป เป็นเฉพาะที่บ้านดิฉัน หรือทุกบ้านค่ะ)

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 18 เม.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

Q-รายการบ้านธัมมะ นี้ ... มี ประโยชน์ อย่างไร

A- ๑. ตาม มงคลสูตร .. การฟังธรรม  การสนทนาธรรม .. เป็นอุดมมงคล .. อันนำมาซึ่ง ความสุขความเจริญ / การฟังธรรม  การสนทนาธรรม  เป็นกุศลขั้นภาวนามัย  ระดับเบื้องต้นไปจนสูงสุด / พุทธบริษัท ควร มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ในพระธรรมคำสอน ของ พระผู้มีพระภาค / ซึ่ง จะมีจะเป็น ขึ้นได้ .. ต้อง เริ่มด้วย การฟังพระธรรม  และ เข้าใจ อย่างถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน  / และ ยึดถือ พระไตรปิฎก  เป็นหลักสำคัญ  / แต่ พระธรรม ลึกซึ้ง อย่างยิ่ง ... มิใช่-เพียง-เล็กน้อยๆ ผิวๆ เผินๆ ...แล้วจะ เข้าใจได้ โดยถูกต้อง / ต้องอาศัย  ผู้แสดงธรรม  ที่ .. รู้จัก  สภาพธรรมจริงๆ ..ในขณะที่กำลังปรากฏ  ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ .. รู้จักว่า  อะไร เป็น ความดีความชั่ว บุญบาป  กุศลอกุศล  โดยที่ ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น  ...ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคล  ฯลฯ 

๒. ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  เป็น พุทธบริษัท ที่ มี ความรู้ ความเข้าใจ และ น้อมประพฤติปฏิบัติ อย่างถูกต้อง แท้จริง ใน คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า /  ท่าน มี คุณลักษณะ พร้อม  ศักยภาพ  ที่สามารถ แสดงธรรม ให้ ผู้รับฟัง  เรียนรู้  “สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง” ที่สำคัญยิ่ง คือ “สภาพธรรม ที่ กำลังปรากฏ” ได้ ... เป็นไป ตามลำดับ -ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวท- /

ซึ่ง ท่านผู้รู้จริง  ย่อมสอบทานได้ ว่า  เป็นไปตาม  พระไตรปิฎก โดยเคร่งครัด  ชัดแจ้ง  /

ท่าน มี ความจริงใจ  จริงจัง  เผยแพร่ พระพุทธศาสนา สืบเนื่อง ตลอดมา ร่วม ๗๐ ปี   โดยไม่หวัง อามิสสินจ้างรางวัลตอบแทนใดๆ  /

พุทธบริษัท ที่ ไม่ขาด  การฟัง  การสนทนาธรรม  อันเป็นอุดมมงคล นี้ ... ย่อมได้รับ ความสุขความเจริญ จาก “ปัญญา-ความรู้-ความเข้าใจ”  ที่ ค่อยๆ เพิ่มขึ้น  ค่อยๆ สะสมมากขึ้น ... ไปจนถึง ความสุขอย่างยิ่ง  คือ  พระนิพพาน

................................

Q-ถ้า รายการบ้านธัมมะ  สามารถเผยแพร่  ทางสถานีโทรทัศน์ ได้  มากกว่านี้  … จะเป็นประโยชน์  อย่างไร

A- พุทธบริษัท  ควร  มีโอกาส  มีช่องทาง  ฟังธรรมได้-ทุกวัน  ฟังธรรมได้-ทั้งวัน  หรือ  ฟังธรรมได้-วันละ หลายๆ เวลา /  เพื่อจะได้  มีโอกาส  เกิด สติปัญญา  เกิด ความรู้ความเข้าใจ  ในคำสอนของพระพุทธศาสนา  / ทุก สถานีวิทยุโทรทัศน์ ฯ  ควร จัดสรร เวลา รายการฟังธรรม  ให้มากที่สุด  มากกว่า  รายการอื่น / เพื่อ  พุทธบริษัท  จะได้ รู้ผิดชอบชั่วดี  รู้จักตัวเองตามความเป็นจริง ได้  ว่า  มีโมหะมีอวิชชาความไม่รู้ธรรมตลอดเวลา  มีความติดข้องต้องการอยู่ตลอดเวลา   มีความไม่พอใจบ่อยๆ เนืองๆ ...   /  

เพราะฉะนั้น  ควรมีรายการธรรมะ  ให้มากที่สุด  ทั้งช่องทาง  ทั้งปริมาณเวลาออกรายการ /

และ ถ้ามี ผู้ที่ รู้จัก สภาพธรรมจริงๆ ... ก็ยิ่งสมควร  เป็นผู้แสดงธรรม  เช่น ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  รายการบ้านธัมมะ  เว็บไซต์บ้านธัมมะ เป็นต้น    

....................

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
g4536835
g4536835
วันที่ 18 เม.ย. 2559

ดิฉันได้ติดตามชมรายการบ้านธัมมะทาง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม DR. TV 5-6 น. ทุกวัน อยากให้มีการเผยแพร่รายการบ้านธัมมะต่อๆ ไป ให้มากยิ่งขึ้นด้วย เพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตมากมาย เกินกว่าจะอธิบายได้เป็นคำพูดใดๆ ได้เลย เพราะการฟังธรรมะ ทำให้ได้รู้ความจริง ไม่หลอกตัวเอง คือรู้ว่าตัวเองมีกิเลสมากมาย แต่ไม่ใช่เรา เป็นธรรมะที่เกิดแล้วดับแล้ว ซึ่งการคลายความไม่รู้ความจริงนี้ แม้เล็กน้อย ก็ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมที่ไม่ได้ฟังธรรม ที่จะมีแต่ความไม่รู้และทำให้เดือดร้อนเป็นทุกข์มากมายค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ชัยวัฒน์
ชัยวัฒน์
วันที่ 18 เม.ย. 2559

รายการ "บ้านธัมมะ"เป็นรายการที่หาไม่ได้อีกแล้วในรายการเผยแพร่พุทธศาสนาจากสื่อต่างๆ ในขณะนี้ เนื้อหาสาระเหมาะสม การดำเนินรายการเข้าใจง่าย รายการนี้จะต้องอยู่ตลอดไปทั้งชาตินี้และชาติหน้า เพราะมนุษย์เกิดมาเรื่อยอวิชชายังมี รายการธัมมะต้องอยู่ อ.สุจินต์ ฯ ท่านเป็นสุดยอดของผู้บรรยายธรรม สนทนา เผยแพร่ธรรม นับว่าเป็นบุญของผมอย่างยิ่งที่ได้ฟังการบรรยายธรรมจากท่าน ผมได้ฟังท่านจากสถานีวิทยุเมื่อ ๓๐ ปี ที่แล้ว บึนทึกเทปถอดเทปเป็นตัวหนังสือ เพื่ออ่าน จนกระดาษ A4 หมดไปหลายริม เมื่อสถานีหยุดรายการท่านผมก็หยุด บรรยายธรรมก็ไม่ติดต่อ ความเข้าใจโดนอวิชชาเผาเรียบ กระดาษจดบันทึกแมลงสาบแทะ เก่าขาดบ้าง  ๓-๔ ปี มานี้ หวลคิดถึงการบรรยายธรรมจากท่าน จึงลองค้นหาชื่อ อ.สุจินต์ ฯ จากอินเทอร์เนต จึงทราบว่าท่านเปิดช่องทางการเรียนรู้จากอินเทอร์เนต ทำให้การเรียนรู้ (อาจจะตลอดชีวิต) เริ่มกลับมาอีกครั้ง กราบขอบพระคุณ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และผู้บรหารมูลนิธิทุกท่าน ชาติไหน หรือชาติใดๆ ขอกระผมได้เป็นลูกศิษย์ของท่านทุกชาติ ไปจนกว่าจะพบ นิพพาน สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
thilda
วันที่ 18 เม.ย. 2559

ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นดังนี้ค่ะ

-รายการบ้านธัมมะ นี้ มีประโยชน์อย่างไร

# มีประโยชน์มากที่สุดค่ะ เพราะทำให้เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ค่ะ ซึ่งมีค่ามากที่สุดสำหรับคนที่รู้คุณค่า ผู้ที่มักกล่าวว่าเป็นบุญสูงสุดที่ได้เกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา ถ้าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ก็คงไม่เรียกว่าได้พบพระพุทธศาสนา ไม่มีรายการอื่นในโลกที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่เป็นไปเพื่อความเข้าใจจริงๆ แบบนี้ค่ะ

-ถ้ารายการบ้านธัมมะ สามารถเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ได้มากกว่านี้ จะเป็นประโยชน์อย่างไร

# เป็นประโยชน์มากทั้งการเพิ่มเวลาเผยแพร่หลายรอบๆ ทางสถานีเดิม หรือเผยแพร่เพิ่มในสถานีใหม่ๆ เพราะบางท่านที่ติดตามชมอาจไม่สะดวกรับชมในเวลาที่เผยแพร่บางเวลา และถ้าเพิ่มเวลาเผยแพร่ก็จะทำให้ผู้ที่สะสมมาที่จะรับฟังธรรมะมีโอกาสได้มาเปิดเจอมากขึ้นค่ะ ถ้าเป็นไปได้ อยากให้เผยแพร่ในวันหยุดนักขตฤกษ์ที่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาด้วยค่ะ เพราะมีโอกาสที่คนจะได้ชมมากค่ะ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 18 เม.ย. 2559

รายการบ้านธัมมะ ก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่า บ้านคือที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ปุถุชน ธัมมะคือสิ่งที่มีจริงๆ ปุถุชนควรอยู่ด้วยธรรมะ อยู่กับธรรมะ ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหน ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ กำลังปรากฏทุกขณะ สำหรับคนที่มีจักขุภาษาทะ โสตะ ชิวหา คานนะ กายะ สิ่งเหล่านี้ หากไม่ทรงพระกรุณาแสดง และความอนุเคราะห์จากทางมูลนิธิ ก็ย้งคงมีอวิชชาอีกต่อไป ดังนั้นฟังศึกษาสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งในชีวิตที่หลงเหลืออันน้อยนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
rrebs10576
วันที่ 19 เม.ย. 2559

รายการบ้านธัมมะมีประโยชน์ยิ่ง ให้เข้าใจความจริงในชีวิตประจำวัน รู้ความจริงของชีวิต เก็บเกี่ยวประโยชน์สูงสุดที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ในการเข้าใจพระธรรม

ท่านอาจารย์สุจินต์ และท่านวิทยากร ให้ความกระจ่างชัดเจนเป็นเหตุเป็นผล ในลักษณะอนัตตาของสภาพธรรมที่มีจริงขณะนี้ พิสูจน์ได้ ดิฉันไม่เคยรู้มาก่อนค่ะว่าเป็นธรรมะ

อธิบายธรรม พระสูตร บทเทศนาของพระพุทธเจ้า ยึดพระไตรปิฏกเป็นหลักสำคัญ มรรควิถีของพระพุทธองค์ เริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิ ปัญาเห็นถูก เข้าใจถูก ๑ในอริยมรรคมีองค์ ๘

ดิฉันอยู่เยอรมนี จึงไม่ได้รับชมผ่านทีวี

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาผู้มีส่วนร่วมเผยแพร่ทุกท่านนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ประสาน
วันที่ 19 เม.ย. 2559

เห็นด้วยกับทุกๆ ท่านครับ   อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยครับ สาธุๆ ๆ ๐๐

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Lastseason
Lastseason
วันที่ 19 เม.ย. 2559

อนุโมทนาด้วยกับทุกท่านด้วยครับ รายการบ้านธัมมะมีประโยชน์มากครับ ทำให้เข้าใจ พุทธศาสนาอย่างแท้จริง การบรรยาย ของ ท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และวิทยากรทุกท่าน ให้ความรู้อย่างมาก ให้เข้าใจพระธรรมเป็นตามชีวิตประจำวันเลยครับ นับว่าโชคดีมากครับที่ได้พบเจอรายการเช่นนี้ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
swanjariya
วันที่ 19 เม.ย. 2559

รายการบ้านธัมมะที่รับชมเป็นประจำคือช่อง TNN 2 วันเสาร์เวลา 07.00 น. - 08.00 น.

รายการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกๆ คนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีโอกาสได้รับฟังการสนทนาธรรมที่มูลนิธิ 

สำหรับที่บ้านเป็นเวลาที่คนที่อยู่ร่วมบ้านจะได้ยินได้ฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกที่ท่านอาจารย์และท่านวิทยากรของมูลนิธิถ่ายทอดให้ฟัง และมีโอกาสฟังความเห็นของผู้ศึกษาพระธรรมที่มีปัญหาเกี่ยวพระธรรมวินัย เมื่อสอบถามและได้รับการอธิบายจนผู้สอบถามเข้าใจตอบปัญหาที่ถามเองได้นั้น เป็นวิธีที่เมื่อแรกฟัง ผู้ร่วมฟังสนทนาธรรมที่บ้านไม่ชอบใจเลยแต่เมื่อฟังไปๆ พบว่าเป็นวิธีที่ทำให้ผู้ถามเข้าใจเองโดยไม่ต้องท่องแล้วจะไม่ลืม 

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

-การเผยแพร่ได้มากสถานีเท่าไรย่อมให้โอกาสผู้ฟังมากเท่านั้นแม้ในหนึ่งสัปดาห์จะเป็นตอนเดียวกันอย่างที่ทำอยู่ในขณะนี้ ถ้าผู้ประสงค์จะฟังซ้ำๆ ก็ย่อมได้รับประโยชน์  ฟังพระธรรมจากรายการบ้านธัมมะมากเท่าไรยิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเอง

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
tintanat
วันที่ 19 เม.ย. 2559

ทำให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง มีความเข้าใจ ไม่เดือดร้อน 

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
เก่งศรีย์
เก่งศรีย์
วันที่ 19 เม.ย. 2559

รายการบ้านธัมมะมีประโยชน์มากครับ  ชัดเจน อะเอียด ลึกซึ้ง

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
Chaiwit
Chaiwit
วันที่ 19 เม.ย. 2559

ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความจริง มีความมั่นคงในการคิด พูด ทำ มากขึ้น

อนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
pairojj
วันที่ 19 เม.ย. 2559

ความคิดเห็น    ทางที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดก็คือการฟังธรรมซึ่งเป็นการอบรมโดยลำดับฟังไปเรื่อยๆ พร้อมทั้งระลึก  ไม่มีหนทางอื่นเพราะเป็นอุปกรณ์ เหมือนการทำอาหารต้องมีอุปกรณ์ ฟังเข้าใจขื้น เข้าใจขึ้น เมื่อพร้อมแล้วจึงจะประจักษ์แจ้งได้

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
Nareopak
Nareopak
วันที่ 19 เม.ย. 2559

รายการบ้านธัมมะ มีประโยชน์อย่างยิ่ง คือ 
1.การบรรยายธรรมและสนทนาธรรม ตรงตามความเป็นจริงที่มีในพระไตรปิฎก
2.ตอบโจทย์ความเป็นจริงและเปิดเผยเรื่องพระวินัย อย่างตรงไปตรงมาไม่ผิดเพี้ยน
3.ทำให้ผู้ที่ไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจในพระธรรมคำสอน 
4.การเผยแพร่พระธรรมทางรายการโทรทัศน์ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้มีผู้ได้ฟังพระธรรมมีความเข้าใจนอกจากนี้ยังช่วยให้พระธรรมคำสอนมีอยู่จนถึงรุ่นลูกหลาน
ประโยชน์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น(ความจริงไม่สามารถจะกล่าวได้ทั้งหมด) จึงมีความเห็นว่าสมควรที่จะให้มีรายการ "บ้านธัมมะ" ต่อไปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
c_seubwong
c_seubwong
วันที่ 19 เม.ย. 2559

เป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง ที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมที่เป็นพระปัญญาขององค์สมเด็จเพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากรายการบ้านธัมมะ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ คณะวิทยากร และผู้มีส่วนผลิตรายการทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
drsomluck
วันที่ 19 เม.ย. 2559

สถานีโทรทัศน์สมควรมีบทบาทชี้นำทางปัญญาจากคำสอนในพุทธศาสนา อันเป็นการแก้ไขปัญหาทุกข์ทางใจที่สังคมไทยประสบอยู่ทุกวันนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
pakati58
pakati58
วันที่ 19 เม.ย. 2559

สวัสดีครับ

     สมัยผมบวชเป็นพระนวกะได้มีโอกาสฟังธรรม ที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์นำเสนอทางวิทยุ ช่วงทานจังหันเช้า โดยมีพระหลวงพี่อัดเทปไว้ก่อนออกไปบิณฑบาตร ได้ประโยชน์จากการฟัง ในสิ่งที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งแตกต่างจากคำสอนของสำนักอื่นๆ ที่เน้นนั่งสมาธิภาวนากับเดินจงกรม ปัจจุบันแม้เกษียณอายุราชการแล้วก็ยังฟังอยู่ครับ ตราบใดที่ไม่ได้ฟังพระธรรมจะไหลไปตามกิเลส การฟังจะเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจมากขึ้น 

     การเผยแผ่คำสอนที่ถูกต้องตรงไปตรงมาจะทำให้คำสอนไม่เลือนหายไป จากความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการสมัยใหม่ ที่เน้นความสะดวกสบาย ขออนุโมทนาในกุศลธรรมที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ได้ทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่พระพุทธศาสนา ให้แพร่หลายไปในวงกว้าง

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
ชลธี-หาดใหญ่
ชลธี-หาดใหญ่
วันที่ 19 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนากับทุกๆ ความเห็นครับ

-รายการบ้านธัมมะ นี้ มีประโยชน์อย่างไร

ช่วยให้ผมเข้าใจศาสนาพุทธแท้จริงได้ ซึ่งหาไม่ได้จากรายการธรรมะอื่นที่เคยได้ยินได้ฟังได้ดูมา

-ถ้ารายการบ้านธัมมะ สามารถเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ได้มากกว่านี้
จะเป็นประโยชน์อย่าง

สำหรับผมผู้อยู่ไกลส่วนกลาง(หาดใหญ่) ช่อง 11 เป็นทีวีสาธารณะช่องเดียวที่ชมรายการบ้านธัมมะได้ และยังมีเวลาเพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลาที่น้อยมากๆ สำหรับรายการที่ทรงคุณค่าเช่นนี้ หากมีผู้หนึ่งผู้ใดมีโอกาสที่จะเพิ่มเติม ทั้งความถี่ในการเผยแพร่ และกระจายช่องทางอื่นๆ ได้อีก จะเป็นประโยชน์เป็นอันมากกับสาธารณชนทั่วไปที่จะมีโอกาสได้ชมและได้ฟัง ขออนุโมทนาล่วงหน้าครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
pairojj
วันที่ 20 เม.ย. 2559

พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเปิดเผยจึงรุ่งเรืองไม่เปิดเผยไม่รุ่งเรือง พระธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เผยแพร่ทั้งทางวิทยุ ทีวีและสื่ออื่นๆ จะเป็นการทำให้พุทธบริษัทได้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกตรงตามวัตถุประสงค์ของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ได้อุตสาหะสืบทอดพระธรรมต่อๆ กันมาหลังจากพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าเหนือกว่าสมบัติอื่นใดทั้งสิ้น พลังแห่งผู้ทำดีและศึกษาพระธรรมได้ชื่อว่าทำปฏิการะคุณแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเป็นกำลังใจให้ผู้มีส่วนร่วมในการทำงานและอนุโมทนาในผลของกุศลอย่างยอดเยี่ยมที่สุดคือรู้แจ้งพระธรรม วันเวลาผ่านไปความกระชั้นแห่งความตายใกล้เข้ามานึกถึงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ดีและยอดเยี่ยมอย่างนี้สุขใจจริง

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
กมลพร
กมลพร
วันที่ 20 เม.ย. 2559

รายการบ้านธัมมะ มีประโยชน์อย่างไร

รายการบ้านธัมมะที่ออกอากาศในแต่ละสถานี โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา อันมี ท่าน อาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ พร้อม ทีมงาน เป็นรายการที่นำเสนอ คำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่ตรงตามที่ปรากฏในพระไตรปืฏก ดิฉันและเพื่อนๆ ติดตามรับชมโดยตลอด จากการศึกษาพระธรรมเป็นระยะเวลาพอสมควร ทำให้แน่ใจว่า ในยุคนี้ ไม่มีใครสอนธรรมให้ชาวพุทธเข้าใจ คำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ดีเท่า ท่าน อาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เนื่องจากผู้ศึกษาทั้งหลายล้วนเปลี่ยนแปลงตนเองจากความไม่รู้ มาเป็นผู้รู้ถูกเข้าใจถูก มีสัมมาทิฏฐิ ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น  นี่คือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

ถ้ารายการบ้านธัมมะ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ได้มากกว่านี้ จะมีประโยชน์อย่างไร

การเผยแพร่คำสอนที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ที่หาฟังได้ยากนั้น. หากมีการเผยแพร่ให้กว้างขวางขึ้น นำสู่ผู้คน ให้รู้ถูก เข้าใจถูกหลายช่องทาง ย่อมนำมาซึ่งการเพิ่มพูนปัญญาให้แก่ผู้คนในสังคมมากขึ้น เมื่อสังคมใดๆ มีผู้มีปัญญา มีหลักศีล หลักธรรม มาก สังคมนั้นย่อมร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติย่อมได้รับประโยชน์. เนื่องจากสังคมทุกวันนี้ ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ทั้งหลาย เป็นที่เสื่อมศรัทธาแก่ชาวพุทธ จึงเป็นเวลาที่สมควรในการช่วยกันนำเสนอพระธรรมคำสอนสู่สังคม เพื่อพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ช่วยกันรักษาพระศาสนาไว้

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
naomiwaii
วันที่ 20 เม.ย. 2559

ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์จากการรับชมรายการฯ

-ขอขอบพระคุณสำหรับพื้นที่สื่อ ในการนำเสนอรายการธัมมะเพื่อการเผยแผ่
นำความจริงให้เกิดการเข้าใจแก่นแท้ในพระพุทธศาสนา ยังประโยชน์แก่ชีวิต
ของข้าพเจ้าอย่างยิ่ง

กราบขอบพระคุณทางมูลนิธิบ้านธัมมะค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
เก้า
วันที่ 21 เม.ย. 2559

เหตุจากตอนตี 4 กว่าของวานนี้ เป็นที่มาของคำตอบนี้ค่ะ

จากห้องฉุกเฉิน "คนไข้ที่....(ฆ่าตัวตาย) เสียแล้วนะคะ"

...

...ภายในใจได้แต่คิดกลับไปกลับมาว่า อยากให้เค้าได้มี"โอกาส"อีกสักครั้ง...

เผื่ออย่างน้อยในอัตภาพความเป็นมนุษย์นี้ หากมีกุศลวิบากได้ฟังพระธรรมที่ถูกตรงได้สะสมปัญญา อย่างน้อยในวันใดวันนึงของสังสารวัฏนี้คงเป็นวันที่เค้าได้หมดทุกข์อย่างแท้จริง

 

Q-รายการบ้านธัมมะ นี้  มีประโยชน์อย่างไร

A-เนื้อหาสาระทั้งหลายในรายการบ้านธัมมะเปรียบเหมือน"ยาขนานเอก" (ดังที่กัลยาณมิตรทุกท่านได้กล่าวมาแล้ว) ที่รักษาใจได้อย่างแท้จริง ทุกวันนี้เหมือนจะมียาอยู่มากมายหลายขนานแต่สุดท้ายเป็นเพียงแค่ยาหลอกเท่านั้น

ขอกราบอนุโมทนาท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ คณะวิทยากรและกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ

Q-ถ้ารายการบ้านธัมมะ สามารถเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ได้มากกว่านี้
จะเป็นประโยชน์อย่างไร

A-ยิ่งเผยแพร่มากเท่าไหร่ ยิ่งเพิ่ม"โอกาส" ที่หาได้ยากยิ่งนี้ ขออนุโมทนายิ่งหากมีบุคคล องค์กร สถานีโทรทัศน์และวิทยุ จะเห็น"โอกาส"นี้ และพร้อมที่จะให้"โอกาส"แก่คนป่วยทั้งหลายรวมถึงตนเองด้วย"ยาขนานเอก" นี้ค่ะ....

 

_/l__/l__/l_

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
wirongrongnk
wirongrongnk
วันที่ 21 เม.ย. 2559

รายการบ้านธัมมะ นี้ มีประโยชน์อย่างไร

   เป็นรายการนำคำจริงจากพระไตรปิฎก มาเผยแพร่ให้ดิฉันได้ฟัง ได้เข้าใจขึ้น เพื่อสะสมปัญญา ในแนวทางที่ถูกต้อง

ถ้ารายการบ้านธัมมะ สามารถเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ได้มากกว่านี้ จะมีประโยชน์อย่างไร

  เป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ให้ผู้ชมได้รับชมรายการธรรมะที่นำเสนอคำจริง ในแนวทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าสามารถเพิ่มช่องทางอื่นนอกจากทางสถานีโทรทัศน์ได้จะเป็นการดีมากค่ะ เช่นทางสถานีวิทยุ เป็นต้น เพราะบางท่านก็ไม่ได้ดูทีวี เนื่องจากต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ หรือในสถานที่ห่างไกลมากๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
peem
วันที่ 21 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณพื้นที่สื่อของรัฐสภาค่ะ ในการนำเสนอรายการบ้านธรรมที่ทำให้มีโอกาสรับฟังเนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ไกลถึงริมชายแดนภาคใต้ก็ยังได้ฟังค่ะ  ถึงจะมีคลื่นสถานีอื่นแทรกมั่งเป็นบางครั้ง  เป็นกุศลอย่างยิ่งค่ะ   ทำให้ผู้ที่ได้รับฟังมีความเข้าใจประพฤติปฏิบัติตาม. อยู่ในสังคมได้ดีขึ้นค่ะ  มีประโยชน์มีคุณค่าบอกเป็นคำพูดไม่ได้เลยค่ะ. ขอบพระคุณและขออนุโมทนาจากความรู้สึกที่บอกเป็นคำพูดไม่ถูกจริงๆ ค่ะ     ขออนุโมทนาอีกครั้งค่ะ

     

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 21 เม.ย. 2559

เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการของสถานี

เรียน ท่านผู้อำนวยการสถานี

    ตามที่ทางสถานีของท่านได้เผยแพร่ “รายการบ้านธัมมะ” เป็นประจำ ซึ่งข้าพเจ้าได้ติดตามรับชมรายการดังกล่าวมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนั้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นสำหรับรายการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน สำหรับประกอบการพิจารณาในการจัดรายการของสถานีต่อไป

    รายการบ้านธัมมะเป็นรายการทั่วไปที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเป็นสารคดีที่มีเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เน้นการให้ค่า ให้ความสำคัญ แก่วัตถุ ทรัพย์สิน เงินทอง ตำแหน่ง หน้าที่ แต่ไม่รู้และไม่เคยเข้าใจความจริงว่า สิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าจริงๆ หรือ ? ถ้าหากเป็นจริงทำไมจึงเกิดปัญหาต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ในสังคมที่เพิ่มมากขึ้นๆ แม้กระทั่งในวงการศาสนาเอง ซึ่งควรเป็นสถาบันที่น่าจะมีปัญหาน้อยที่สุด ก็ยังหนีไม่พ้น ซึ่งรายการบ้านธัมมะมีคำตอบอันสำคัญในเรื่องนี้

    แม้ชื่อของรายการบ้านธัมมะ เป็นคำที่สื่อถึงเรื่องศาสนา ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ได้ยินชื่อรายการแล้ว เข้าใจไปได้ว่ารายการมีเนื้อหาและรูปแบบของการเผยแพร่ความเชื่อทางศาสนา และคิดว่าคงไม่พ้นไปจากเรื่องการสอนให้เป็นคนดี ให้ละความชั่วทั้งหลาย สอนให้ทำดี ทำบุญ ตักบาตร สอนให้นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ ซึ่งเป็นเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาและรู้กันดีอยู่แล้ว เหมือนรายการทางศาสนาอื่นๆ แต่หากได้ติดตามชมเนื้อหาของรายการนี้อย่างต่อเนื่อง ก็จะเห็นได้ถึงข้อแตกต่างหลายประการ

    ประการแรก รูปแบบของรายการที่ไม่ใช่การเทศนาธรรมตามที่คุ้นเคยกันทั่วไป และไม่ได้มุ่งเน้นการบรรยายเป็นหลัก แต่เป็นการตอบคำถามในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่หลากหลาย ทุกประเภท โดยคณะวิทยากรมีท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ซึ่งได้ศึกษาพระธรรมวินัยมาเป็นอย่างดีมากกว่า ๕๐ ปี เป็นผู้นำการสนทนา ซักถาม และตอบคำถามโดยละเอียดเพื่อความเข้าใจจริงๆ ดังนั้น บทสนทนาจึงเกิดจากเรื่องที่น่าสนใจของผู้ฟัง และส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และคำตอบที่ได้จากคณะวิทยากรก็สามารถทำให้เกิดความเข้าใจอันแท้จริงและใช้ได้ทันสมัย ทันเหตุการณ์เช่นกัน

    ประการที่สอง เนื้อหาการสนทนาและการตอบคำถามต่างๆ ในรายการ เน้นความเข้าใจในความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งความจริงนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และแสดงไว้ตลอด ๔๕ พรรษา ขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนม์อยู่ แต่ก็ยังยากที่จะถ่ายทอดพระธรรมของพระพุทธองค์ให้เข้าถึงลักษณะของสภาพความเป็นจริงแก่คนในยุคนี้สมัยนี้เข้าใจได้ตามลำดับ แต่เมื่อมีผู้ที่มีความรู้ได้ศึกษาธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมาแล้วอย่างละเอียด ถ้วนทั่วและลึกซึ้ง และสามารถนำมาอธิบาย ขยายความ และตอบคำถามปัญหาต่างๆ ให้ผู้ฟังได้สามารถเข้าใจความเป็นจริงดังกล่าวได้ จึงเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล ต่างไปจากที่เคยคิดกันทั่วไปว่า พระธรรมเป็นเพียงคำสอนที่อยู่ในตำรา เป็นเพียงคำที่นำมาให้ท่องจำ ให้สวด เป็นแค่พิธีกรรม หรือแม้กระทั่งคิดว่าเป็นคนละเรื่องกับชีวิตทางโลก แต่เมื่อเราสามารถทำความเข้าใจได้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไม่พ้นไปจากความจริงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเลย จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นเรื่องมีค่าที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เกิดมา แล้วได้ยินได้ฟังความจริงเหล่านี้ ซึ่งเมื่อเริ่มได้เข้าใจความจริงนี้ มั่นคงขึ้น มั่นคงขึ้น ย่อมนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่นำความสุขมาให้แก่ตนเองและสังคม และเป็นหนทางที่นำไปสู่การรู้แจ้งความจริงอันเป็นสัจจธรรม จนค้นพบความสุขที่ถาวรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ได้

    ประการที่สาม เนื้อหาทั้งหมดที่ท่านวิทยากรนำมาสนทนาและตอบคำถามต่างๆ นั้น ต่างก็เป็นเนื้อหาที่ได้มีการค้นคว้ามาอย่างดีจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา ฎีกา ซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมด แต่ละเรื่องมีที่มาที่ไป อ้างอิงได้ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ ไม่มีการสอดแทรกความเห็นอื่นที่ต่างออกไปจากคำสอนของพระพุทธองค์ มาอธิบาย มาแสดง หรือนำมาตอบคำถาม ซึ่งทำให้พระธรรมมีความคลาดเคลื่อนและผิดเพี้ยนไป เป็นสัทธรรมปฏิรูป ซึ่งนี้เป็นเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดสำนักต่างๆ ที่ยึดถือความคิดเห็นของตนเองที่ไม่มีในคำสอนของพระพุทธองค์ เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานได้ไม่นาน มีการแยกพุทธศาสนาออกเป็นนิกายต่างๆ ที่มีการประพฤติปฏิบัติที่แปลกแยกออกไปจากพระธรรมวินัย และแม้ในประเทศไทยเองซึ่งเป็นพุทธเถรวาทที่ยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธองค์ที่สืบทอดมาตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็ตาม ก็ยังมีความเห็นที่ผิดเพี้ยนออกไปหลากหลาย เป็นสำนักต่างๆ และยึดถือความเห็นของตนเองเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง และยังเป็นการไม่เคารพต่อคำที่พระพุทธองค์ทรงแสดงชัดเจนไว้ว่า เมื่อพระพุทธองค์ทรงปรินิพานไปแล้ว ให้พระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์ ดังนั้น หากเราไม่เคารพในพระธรรมโดยการศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนแล้ว ย่อมถือได้ว่าเราไม่ได้เคารพบูชาพระพุทธองค์เลย

    ประการที่สี่ เนื้อหาการสนทนาและถามตอบของรายการ มีการนำพระวินัยซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสของพระภิกษุตามที่ทรงบัญญัติไว้มาสนทนา ให้ความรู้ และตอบข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้บุคคลทั่วไปซึ่งเป็นคฤหัสถ์หรือฆราวาสได้เข้าใจถูกต้อง ไม่ประพฤติปฏิบัติผิดต่อพระภิกษุ เป็นเหตุทำให้ท่านต้องละเมิดพระวินัย เป็นอาบัติ ส่งผลให้พระภิกษุท่านต้องได้รับความเดือนร้อน ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ส่งเสริมให้พระภิกษุที่ท่านไม่รู้พระวินัยกระทำละเมิดต่อพระวินัยเสียเอง เช่น การให้เงินให้ทองที่ท่านมาขอมาเรี่ยไร เป็นต้น นอกจากนั้นในฐานะของคฤหัสถ์หรือฆราวาสซึ่งเป็นอุบาสกและอุบาสิกาและเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท ๔ ยังสามารถช่วยกันจรรโลงพระศาสนาให้คงไว้ด้วยการสนับสนุนให้พระภิกษุท่านได้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัย เมื่อมีการกระทำความผิด ก็สามารถเพ่งโทษ ติเตียน และโพนทนา เพื่อมิให้พระภิกษุท่านกระทำผิดวินัยต่อไปอีก ซึ่งในครั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนม์อยู่ได้ทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่คฤหัสถ์ควรทำ ดังนั้น พุทธบริษัทต้องช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนา ไม่ใช่คิดว่าพระวินัยเป็นเรื่องของพระภิกษุ คฤหัสถ์ไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยว ซึ่งหากปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้ ย่อมทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลงๆ และชาวพุทธก็มิได้กระทำการใดอันเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาคุณของพระพุทธองค์ ที่ทรงบำเพ็ญเพียรอันแสนยากเพื่อตรัสรู้พระธรรมวินัยและนำมาแสดงแก่เราเลย

    จากเนื้อหาของรายการที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า รายการบ้านธัมมะนี้ เป็นรายการหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะเพียงแต่ในแง่มุมของการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันเป็นการดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาสืบต่อไปเท่านั้น แต่สาระที่ผู้ชมแต่ละท่านได้จากการรับชมรับฟัง ย่อมทำให้เกิดความเข้าใจเป็นของตนเอง มีความเห็นที่ถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ สามารถประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันโดยชอบ ส่งผลดีต่อตนและผู้รอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง ผู้ร่วมงาน ตลอดไปจนถึงบุคคลอื่นๆ ในองค์กร และสังคมในภาพรวม ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับชมรายการผู้หนึ่งสามารถยืนยันถึงประโยชน์ของสาระจากรายการดังกล่าว ที่สามารถทำให้เกิดเข้าใจความจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงและสามารถประพฤติปฏิบัติได้ตามสมควรแก่กำลังปัญญา ส่งผลให้มี ความสุข ความเบิกบานแก่จิตใจ ใช้ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมด้วยความเข้าใจ และยังสามารถเกื้อกูลบุคคลรอบข้าง ทั้งในครอบครัวและองค์กร ให้ดำเนินชีวิตไปตามครรลองแห่งความถูกต้อง ความชอบธรรม และความดีงามต่างๆ ได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เอื้ออำนวยได้จริงๆ

    ข้าพเจ้าจึงขอชื่นชมและขออนุโมทนาท่านที่ได้นำรายการที่มีประโยชน์เช่นนี้ออกเผยแพร่ทางสถานีของท่านเป็นประจำ และหากจะมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาการออกอากาศในอนาคต การเพิ่มเวลาให้แก่รายการและจัดเวลาการออกอากาศที่เหมาะสม เพื่อให้ได้มีผู้ชมรายการที่แพร่หลายและสามารถติดตามรับชมสะดวกมากยิ่งขึ้น ย่อมนับได้ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดที่ท่านในฐานะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนจะมอบสิ่งมีค่าให้แก่สังคมเท่าที่จะทำได้ในชาตินี้ ประการหนึ่งทีเดียว สมดังคำกล่าวที่ว่า

“ในสังสารวัฏฏ์ บางชาติแต่ละท่านอาจเกิดมาเป็นมิตรสหาย

บางชาติอาจเป็นศัตรู

บางชาติอาจเป็นมารดา บิดา ญาติพี่น้อง

แต่ชาติใดที่ได้มีโอกาสเกื้อกูลกัน เป็นมิตรกันในพระธรรม

หรือมีส่วนร่วมกันเผยแพร่พระธรรม

ชาตินั้นต้องเป็นชาติที่ประเสริฐสุดในสังสารวัฏฏ์

ยิ่งกว่าชาติอื่นๆ ที่เกิดมาโดยสถานอื่นทีเดียว”.

ขอแสดงความนับถือ

นายจักรกฤษณ์ เจนเจษฎา

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๗๓

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 เม.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอบพระคุณและขออนุโมทนา
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย  (ช่อง 11)
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ ช่อง TNN2 (ช่อง 784)
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา  (ช่อง 10)
และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อสุขภาพ (Dr.TV) ช่อง 260
ที่เห็นประโยชน์ของพระธรรม  ทำให้รายการบ้านธัมมะ ซึ่งเป็นรายการที่กล่าวถึงความจริง ตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริง  ได้แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น  โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น   พระธรรมยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรือง   ท่านผู้อำนวยการโทรทัศน์ดังกล่าวทุกๆ ท่านเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยให้รายการที่เป็นประโยชน์ ได้แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น   ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดมีในจิตใจของคนในชาติ   เพราะถ้าแต่ละคนได้มีความเข้าใจธรรม  ความประพฤติที่ดีงามทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจก็จะเกิดขึ้น  มีพระธรรมคอยประคองให้ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควร   ย่อมจะทำให้สังคมประเทศชาติบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข      และ  ยิ่งถ้าได้มีเวลาออกอากาศเพิ่มมากขึ้น  ประโยชน์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น 

  อีกอย่างหนึ่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  และ สถานีวิทยุรัฐสภา  ยังได้นำรายการธรรมของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ไปออกอากาศทางสถานีวิทยุอีกด้วย  เป็นการเพิ่มช่องทางในการฟังในการศึกษาพระธรรม ได้มากขึ้น   โดยที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (กรมประชาสัมพันธ์)  สวท.     AM. 837  ได้เผยแพร่ทุกวันเวลา ๒๒.๑๐-๒๓.๐๐ น.    และสถานีวิทยุรัฐสภา    FM ๘๗.๕  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๕.๐๐-๐๖.๐๐  น. และ วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา ๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกๆ ท่านเป็นอย่างยิ่ง
คำปั่น  อักษรวิลัย  
สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๗   

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
napachant
napachant
วันที่ 21 เม.ย. 2559

🙏 🏻ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น...

เรียน: ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ทุกช่อง

🍃 ในชีวิตหนึ่งๆ ที่เกิดมาแล้วนั้นประโยชน์สูงสุดคืออะไร!!ที่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วจะไม่สูญเปล่าหาสาระอะไรไม่ได้ เกิดแล้วก็ตาย ตายแล้วก็เกิด ซึ่งก็จะเป็นไปอย่างนี้ทุกภพทุกชาติ เพราะอะไร!! ความสงสัยใดๆ ทั้งหมดก็คงจะตายไปพร้อมกับความไม่เข้าใจ สะสมความไม่รู้ๆ ๆ ต่อไป ถ้าไม่ได้มาศึกษาอบรมด้วยการฟังพระสัจธรรมให้เข้าใจตามความเป็นจริง ชาตินี้ก็จะไม่รู้จักพระพุทธเจ้า ท่านเป็นใคร! ตรัสรู้อะไร! ทรงแสดงธรรมเพื่อให้พ้นทุกข์! ทุกข์คืออะไร ธรรมคืออะไร..ฯลฯ...ถ้าไม่ฟังไม่มีทางรู้...แต่เพราะบุญกุศลที่ได้เคยกระทำ เคยฟัง หรือเคยอบรมมาบ้างเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้มาพบพระพุทธศาสนา ได้มาพบท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขต์ ผู้ที่มีความแตกฉานในพระธรรม เป็นผู้ที่มีความละเอียดในคำ และเป็นผู้เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตา โดยไม่เลือกว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหน ขอให้เป็นผู้ที่สนใจใฝ่ในธรรมท่านก็จะเกื้อกูลให้หมด...ที่สำคัญทุกคำถามท่านมีคำตอบๆ ที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วตรงตามพระไตรปิฏก...

เมื่อศึกษาเข้าใจจะเห็นถึงพระคุณ ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และผู้มีคุณ...เมื่อฟังธรรมเข้าใจความเข้าใจก็จะเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งช่วยขัดเกลาให้เป็นคนที่มีกายวาจาใจที่ดีขึ้น...เข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลหรือสิ่งใดที่เกิดขึ้นและดับไปในทันทีนั้นก็เป็นธรรมทั้งหมด ไม่มีเรา...เข้าใจว่าธรรมก็คือขณะนี้ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนไม่ต้องไปทำอะไร ถ้าฟังแล้วคิดว่าต้องไปทำนั้นก็คือตัวตนทั้งหมด...และอื่นๆ อีกมากมายทั้งหมดก็เกิดจาการฟัง ตอกย้ำความมั่นคงว่าทำไมถึงต้องฟัง แม้ใครจะมาบอกว่าฟังแล้วดีอย่างไรก็ไม่เท่ากับเมื่อฟังเองแล้วเข้าใจในเรื่องที่กำลังฟัง พิจารณาไตร่ตรอง สะสมความเข้าใจโดยไม่คิดต่อเติมไปจากที่ฟัง ตนเองเท่านั้นที่จะรู้ รู้เฉพาะตน..ถึงการฟังอย่างเดียวไม่สามารถจะดับกิเลสได้เพราะกิเลสที่สะสมมาแสนโกฏิกัปป์นั้นมากมาย แต่ถ้าไม่เริ่มฟังก็คงไม่มีเหตุปัจจัยไปสู่หนทางอันประเสริฐสุดได้ ไม่ควรรอหวังอะไรๆ ทั้งสิ้นแค่เข้าใจในขณะหนึ่งๆ ก็ยากที่สุดแล้วทุกอย่างเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่เรา เพราะไม่มีเรา👉🏻เข้าใจขั้นการฟังก็เป็นประโยชน์มากแล้วสะสมสืบต่อไปในจิตทุกภพทุกชาติไม่หายไปไหน

และทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ทั้งหมดก็ด้วยการฟังพระธรรม ถ้าไม่ฟังก็ไม่มีทางคิดอย่างนี้ คิดไม่ได้แน่นอน!!! เพราะฉนั้นถ้ามีช่องทางการเผยแพร่พระธรรมที่ถูกต้องก็สมควรอย่ายิ่งที่จะต้องช่วยกันสนับสนุนให้กว้างขวางยิ่งๆ ขึ้นไปในเวลายาวนาน เพื่อประโยชน์สูงสุดเปิดโอกาสให้ผู้เห็นประโยชน์สืบต่อไปค่ะ

ณ.โอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณและอนุโมทนาผู้ที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่พระธรรมโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา...เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรม

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และวิทยากรทุกๆ ท่าน

และอนุโมทนาผู้ฟังทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
Triratna
Triratna
วันที่ 22 เม.ย. 2559
อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ 4 โดย Triratna

อนุโมทนาครับ 

- รายการบ้านธัมมะ นี้  มีประโยชน์อย่างไร ?

ตอบว่า ตั้งแต่ดูรายการบ้านธัมมะ ทำให้เข้าใจธรรมชาติในสิ่งต่างๆ มากขึ้น เริ่มเข้าใจในศัพท์ธรรมและเห็นแนวทางตามมรรค ๘ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้ว

     ได้เห็นความสำคัญในสิ่งที่มีอยู่จริง ทั้งยังเห็นสิ่งที่ทรงคุณค่าของคำตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาอนุเคราะห์สรรพสัตว์ในภพภูมิต่างๆ

     ได้พบกัลยาณมิตรที่ดีงาม ที่แนะนำ "ธรรม" ที่เป็นของลึกซึ้งเข้าใจยาก มาเผยแพร่ให้ผู้สนใจและค้นคว้าให้ได้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

     ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดคือ สภาวะจิตผู้ที่ได้ฟังและได้สนทนาเริ่มมีความแน่วแน่ในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯ

     @ ประโยชน์เบื้องต้นเริ่มต้นจากตัวบุคคลนั้นสงบ+สุข

     @  ประโยชน์สูงสุดคือสภาวะจิตหลุดพ้นจากกิเลส 

- ถ้ารายการบ้านธัมมะ สามารถเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ได้มากกว่านี้
จะเป็นประโยชน์อย่างไร ?

ตอบว่า กระผมเข้าใจว่า คำว่าสามารถเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ได้มากกว่านี้ หมายถึงช่วงเวลาที่ใช้ในการเผยแพร่ ถ้าหากเวลาในการเผยแพร่นั้นมีมากขึ้น ก็จะทำให้ผู้ที่กำลังศึกษาผู้ใฝ่ในธรรมค่อยๆ เข้าใจ และเข้าใจได้มากขึ้นนั้นเอง

จึงขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกๆ ท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และท่านที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ในรายการนี้ คณะพิธีกร คณะวิทยากร คณะดำเนินการ ฯ

จาก ปุริ เมืองโพธิ์

 
  ความคิดเห็นที่ 37  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 22 เม.ย. 2559

รายการบ้านธัมมะนี้มีประโยชน์อย่างไร?

ประโยชน์ก็คือ ทำให้เราได้เข้าใจพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ทำให้เราได้มีโอกาสที่จะกระทำคุณความดีให้มากขึ้นหรือว่ามีจิตที่เป็นกุศลเกิดบ่อยขึ้นและในการกระทำกุศลแต่ละครั้งนั้นก็กระทำไปด้วยความเข้าใจถูก เห็นถูก. กระผมขอกราบเท้าท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตน์และท่านวิทยากรทุกๆ ท่าน ที่ท่านได้เมตตากรุณาแสดงธรรมเผยแพร่ไปยังที่ต่างๆ ไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ทำให้ผู้ที่ไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจ ทำให้ผู้ที่เคยหลงผิดกลับได้พบแสงสว่างแห่งปัญญา เป็นผู้ให้มรรคาแก่คนทั้งหลาย เป็นประดุจแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างไปทั่วจักรวาล กระผมขอกราบอนุโมทนา. 

หากรายการบ้านธัมมะสามารถออกอากาศหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้มากขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 38  
 
แต้ม
แต้ม
วันที่ 23 เม.ย. 2559

ประโยชน์จากการได้รับชมรายการบ้านธัมมะ  สรุปได้ดังนี้

1. ทำให้รู้และเข้าใจหลักธรรมของศาสนาพุทธที่แท้จริงได้ถูกต้องยิ่งขึ้น  จากเมื่อก่อนนั้นนำพราหมณ์มาปนกับพุทธจนแยกไม่ออก  ว่าสิ่งไหนเป็นพุทธหรือพราหมณ์

2. เมื่อก่อนพยายามทำความดี มีสมาธิ  มีสติ แต่เมื่อชมรายการบ้านธัมมะหรือทางเว็บไซต์แล้ว  ความพยายามทำความดีค่อยๆ ลดลงไป  แต่สติปัญญาทำหน้าที่เองว่า  สิ่งใดควรทำ  สิ่งใดไม่ควรทำ  สิ่งใดเป็นกุศล  สิ่งใดเป็นอกุศล  ทั้งหมดเป็นอนัตตา  ไม่มีตัวตน  ไม่สามารถบังคับบัญชาได้  ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันกิเลส  ไม่เศร้าหมองจนเกินไป  ไม่ร่าเริงสนุกสนานเกินไป  พร้อมที่จะรับเหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ  ทุกเวลา   

3. ทำให้สนใจคำสอนของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น  จนต้องศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎกอย่างตั้งใจและพบว่า  คำสอนทั้งหมดในโลกนี้  ก็เป็นคำสอนของพระพุทธองค์จริงๆ ที่ท่านได้ตรัสสอนมาก่อนแล้ว 

4. จากการสังเกตการดำเนินชีวิตในประจำวันของตนเอง  หลังจากที่ได้ศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกและชมรายการบ้านธัมมะแล้ว ชีวิตทั้งตนเองและครอบครัวค่อนข้างมีความทุกข์น้อย  และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งจากการศึกษาพระธรรมเองและการบรรยายเพิ่มเติมจากรายการบ้านธัมมะ

 
  ความคิดเห็นที่ 39  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 24 เม.ย. 2559

ประโยชน์ที่ได้จากการฟังรายการบ้านธรรมะ คือ ทำให้รู้และเข้าใจหลักคำสอนที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อรู้แล้ว จะไม่ไปปฏิบัติธรรม จากคำสอนของผู้อื่น ครับ   //รายการบ้านธรรมะ ทำให้รู้และเข้าใจว่า ไม่มีเรา ไม่มีอะไรทั้งสิ้น มีแต่ธรรมะ ที่ปรากฏเกิด ดับ ตลอดเวลา  ช่วยให้คลาย ความยึดมั่น ถือมั่น ในตัวตนและสิ่งต่างๆ //รายการบ้านธรรมะ ทำให้รู้ เรื่อง กรรม ว่ามีเหตุปัจจัย ทำให้เกิดสิ่งต่างๆ ที่ดี ไม่ดี// ประโยชน์ที่ได้มีอีกมากมาย เขียนบรรยายคงยาวมากๆ ยิ่งได้ฟัง ก็ยิ่งเข้าใจขึ้น ทีละนิดๆ ประโยชน์ที่ได้ก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ครับ*****  ถ้ารายการบ้านธรรมะ ได้เผยแพร่ แก่สาธารณชน เพิ่มขึ้น คงจะดีมากๆ เพราะ มีคนที่หลงผิดในพระพุทธศาสนา มากมายจริงๆ เพื่อนๆ ที่อยู่รอบตัวผม หาคนที่เข้าใจหลักคำสอนจริงๆ แทบจะไม่มีเลยครับ น่าสงสารพวกเขา ที่ยังหลงเชื่อ หลงทำแต่สิ่งที่ไม่ใช่หลักคำสอนที่แท้จริงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
  ความคิดเห็นที่ 40  
 
Guest
วันที่ 25 เม.ย. 2559

รายการบ้านธัมมะกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งนี้ มีองค์ความรู้ที่ตรงและอิงจากพระไตรปิฎกและตรงต่อความจริงสูงสุด (ปรมัตถ์) ทุกพยัญขนะ ทุุกอรรถ (ความหมาย) โดยเฉพาะกับคำว่า ธรรมะ และคำว่า ปัญญา (แท้จริงแล้วละเอียดทุกๆ คำศัพท์) เพราะแทบทุกๆ ที่ เมื่อเอ่ยคำว่า "ธรรมะ" โดยไม่รู้ไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่าคำว่าธรรมะแท้จริงมีความหมายว่าอย่างไร และขณะที่ท่านกำลังกล่าวคำนั้นอยู่นั้นมีความหมายว่าอย่างไร  
คำว่า "ธรรมะ" ที่มูลนิธิฯแห่งนี้ไม่ได้หมายถึงแค่คุณธรรม, จริยธรรม (ธรรมฝ่ายกุศล) เท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริง เช่น โลภะ,โทสะ (ธรรมะฝ่ายอกุศล) แม้รูปธรรม (สิ่งที่ไม่สามารถรู้อะไรได้) ก็เป็นธรรมะ และอื่นๆ อีก

ส่วนคำว่า ป้ญญา นั้น เรียนเชิญให้ทุกท่านเข้าไปศึกษา ณ.ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งนี้ ด้วยศรัทธาของท่านทั้งหลายเอง  พระพุทธศาสนากล่าวถึง ประโยชน์ (จุดหมายของชีวิต) ไว้ 3 ประการ คือ 1.ประโยชน์ขั้นตาเห็น หมายถึง ความมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงงามสง่าไร้โรค, อายุยืน มีงานมีเงินมีอาชีพสุจริตอย่างน้อยพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ, การมีครอบครัวผาสุข ฯลฯ  2.ประโยชน์ขั้นเลยตาเห็น หมายถึง เชื่อกรรม เหตุดีผลต้องดี (ตามเหตุปัจจัยนะครับไม่ใช่คิดเอง)  3.ประโยชน์สูงสุด (ปรมัตถ์)

ถ้าท่านทั้งหลายมีความประสงค์ที่จะรู้จะเข้าใจความหมายขั้นสูงสุดของชีวิต (ซึ่งรู้และเข้าใจได้ยากมาก แต่ไม่ใช่รู้และเข้าใจไม่ได้) เชิญชวนให้มาศึกษาพระธรรม ณ.ที่มูลนิธิแห่งนี้ครับ

กราบอนุโมทนาในทุกๆ กุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 41  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 25 เม.ย. 2559

รายการบ้านธรรมะ ประโยชน์

1. รายการบ้านธรรมะ มศพ เป็นรายการ ที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาที่อ้างอิงเอกสารพระไตรปิฏก มุ่งเน้น ความถูกต้องในเนื้อหา ซึ่งส่งเสริมให้มีความรู้ที่ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยที่จะได้รับชมรับฟังในเนื้อหาพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา

2 เป็นรายการที่ สื่อให้รู้ว่า พระพุทธศาสนา ไม่ใช่มีสาระที่มุ่งความงมงาย แต่เป็นศาสนาที่มีเหตุมีผล

3  วิทยากร รายการบ้านธรรมะ มศพ มีความรู้ที่ลึกซึ้ง

4  เพราะความบังเอิญเมื่อมาฟังรายการบ้านธรรมะ มศพ จึงทราบว่า พระพุทธศาสนา เข้าใจได้ไม่ยาก และหากตั้งใจฟัง จะเต็มไปด้วยความลึกซึ้งในอรรถ และมีความเข้าใจถูกต้อง น่าติดตาม  นั่นคือ เพราะรายการบ้านธรรมะ จึงหาเวลามาศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้น

5.  ด้วยแนวทางการสื่อสาร การให้ความรู้ ความเข้าใจ ของ รายการบ้านธรรมะและ มศพ  เป็นแนวทางที่เพิ่มความมั่นคงและความลึกซึ้งในพระธรรมแก่ผู้ถามและผู้รับฟัง เป็นความพิเศษของทาง รายการบ้านธรรมะ มศพ

 
  ความคิดเห็นที่ 42  
 
somjeat
somjeat
วันที่ 28 เม.ย. 2559

ประโยชน์.

- ทำให้เข้าใจความเป็นแก่นแท้ของศาสนาพุทธ และนำไปใช้เป็นแนวทางปัฏิบัติได้จริง

- พัฒนาจิตใจให้มีความเข้าใจความเป็นจริงจากหลักธรรมะตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

- สามารถแยกแยะข้อมูลข่าวสารที่มีมากในปัจจุบัน ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้องได้(พิจารณาก่อนเชื่อเสมอ)

- ลดความเป็นตัวตนได้จากการพัฒนาการศึกษาถูกตรง

 
  ความคิดเห็นที่ 43  
 
onnut
onnut
วันที่ 28 เม.ย. 2559

รายการบ้านธัมมะมีประโยชน์มากเป็นที่สุดค่ะ เพราะเป็นทางที่ได้เรียนรู้ได้เข้าใจในสิ่งที่มีจริงและไม่เคยรู้มาก่อน เป็นหนทางการเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นโอกาสที่ได้รับปัญญาสมบัติที่พระพุทธเจ้าได้ฝากไว้ให้แก่หมู่สัตว์ทั้งหลาย โดยผ่านท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร เป็นผู้รู้ผู้มีปัญญาคอยเกื้อกูล

ถ้ารายการบ้านธัมมะสามารถเผ่ยแพร่ทางสถาณีโทรทัศน์ได้มากกว่านี้ก็จะยิ่งมีประโยชน์มากเลยทีเดียวค่ะ เพราะจะเป็นโอกาสที่เป็นหนทางให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้รู้จักไม่เคยได้ฟังจากรายการบ้านธัมมะ ก็จะมีโอกาสที่จะได้รู้จักจะได้ฟังค่ะ      ขอขอบพระคุณทุกรายการช่องทาง  และกราบอนุโมทนาในกุศลจิต กุศลเจตนาของทุกๆ ท่านค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 44  
 
Nitchare
วันที่ 28 เม.ย. 2559

ประโยชน์ ของรายการบ้านธัมมะ เป็นหนึ่งช่องทางที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งวิธีการดำเนินการด้วยการสนทนาธรรม มีผู้สงสัยตั้งคำถามที่หลากหลาย และท่านอาจารย์สุจินต์ พร้อมคณะวิทยากร ให้คำอธิบายแก่ผู้ถาม เพื่อความเข้าใจที่มั่นคง ทีละเล็กละน้อย ต่อผู้ถาม โดยตรง ที่เป็นความจริง ในสิ่งที่มีจริงๅ เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ ทำให้ผู้ที่ได้รับชมรายการ ไตร่ตรอง พิจารณา ตามได้.. เห็นประโยชน์ในการฟังพระธรรม ให้เข้าใจถูกเห็นถูก ค่อยๆ ละคลายความไม่รู้ ตามการสะสม จนกว่าจะมั่นคงขึ้น

กราบขออนุโมทนา สาธุ กับทุกๆ ท่านที่เกี่ยวข้องค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 46  
 
chvj
วันที่ 4 พ.ค. 2559

---1. รายการบ้านธัมมะ นี้  มีประโยชน์อย่างไร

เป็นรายการที่ให้ความรู้ความเข้าใจในสาระพระธรรมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไร ให้สมกับที่นับถือศาสนาพุทธและเป็นชาวพุทธที่แท้จริง ไม่ใช่รู้แค่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตร้สรู้ ให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว ซี่งเป็นการรู้ของคนทั่วไป

นอกจากนั้นรายการนี้ยังให้ความรู้ที่เป็นปัญญาที่แท้จริงในศาสนาพุทธ ทำให้รู้ว่าอะไรถูกหรือผิด เป็นผู้มีเหตุมีผล ไม่ถูกหลอกให้หลงงมงายเชื่อความเห็นผิดต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่มาก

เป็นรายการที่ทำให้รู้ว่า มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนั้น พึ่งอะไรและเป็นที่พึ่งอย่างไรที่เป็นปัญญาตามที่ กล่าวในไตรสรณคมน์

---2.ถ้ารายการบ้านธัมมะ สามารถเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ได้มากกว่านี้ 
จะเป็นประโยชน์อย่างไร

เป็นการเผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับชาวพุทธได้มากขึ้น เพราะพระธรรมที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสอนให้เป็นคนดียิ่งๆ ขึ้นไป สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากมีความเข้าใจพระธรรมมากขึ้น ส่งผลให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 47  
 
montha
montha
วันที่ 7 พ.ค. 2559

รายการบ้านธัมมะนี้มีประโยชน์อย่างไร?

     สำหรับผู้ที่รับชมรายการ จะเริ่มมีความเข้าใจและค่อยๆ เข้าใจถูกเพิ่มขึ้นในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ถ้ารายการบ้านธัมมะ สามารถเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ได้มากกว่านี้ จะเป็นประโยชน์อย่างไร?

     เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้ยิน ได้ฟัง ให้ได้ยินได้ฟังในคำที่ถูก และเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ที่ได้เริ่มฟังแล้วให้ฟังไปอีกเรื่อยๆ เพราะแต่ละคนมีช่วงเวลาในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกัน

      หลายคนได้รู้จักรายการบ้านธัมมะ จากที่นี่เป็นประโยชน์ และเพื่อดำรงพระศาสนาในหนทางที่ถูกต้อง 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 48  
 
s_sophon
วันที่ 10 พ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

    เป็นกุศลที่ได้มาพบกัลยาณมิตร ณ ที่นี้ ข้าพเจ้าคงได้ย่นย่อ สังสารวัฏอันยาวนาน ลงได้บ้างถ้าเป็นผู้ที่ความจำดี การศึกษาพระไตรปิฏกด้วยตนเองหลังจากฟังบรรยายธรรมจากท่านอาจารย์มากพอ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป [ที่จะให้เกิดความรู้ในขั้นเข้าใจ (อ่านแล้วรู้ ฟังแล้วเข้าใจ)]

 
  ความคิดเห็นที่ 49  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 12 พ.ค. 2559

ขออนุโมทนากับรายการบ้านธัมมะค่ะ

รายการบ้านธัมมะมีประโยชน์อย่างไร?

     เป็นประโยชน์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจถูก เห็นถูกตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ เมื่อมีความเข้าใจถูก เห็นถูก ย่อมนำไปสู่ความประพฤติที่ถูก และนี่คือการรักษา และสืบทอดพระศาสนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 50  
 
NongZa
NongZa
วันที่ 19 พ.ค. 2559

รายการบ้านธัมมะ  เป็นรายการที่แสดงหรือยกเอาคำสอนจริงๆ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้ามาเผยแพร่ เพื่อให้ท่านที่ไม่เคยได้รู้  ไม่เคยได้ยินมาก่อน  หรือแม้กระทั่งได้ยินมาแล้วแบบผิดๆ  ซึ่งผิดไปจากคำสอนจากพระไตรปิฎก  มาสนทนาให้ได้ฟังและเข้าใจธรรมะจริงๆ และน้อมนำมาประพฤติ  ปฏิบัติตาม ในชีวิตประจำวันได้จริง  จึงเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อทุกคนมากๆ ค่ะ   จากที่ไม่รู้ ก็ได้รู้ และเข้าใจธรรมะขึ้นเรื่อยๆ  _/*_  ขออนุโมทนา  ท่านทีมงานทุกๆ ท่าน ที่ช่วยกันเผยแพร่ ธรรมะ คำสอน ที่เป็นความจริง  ถูกต้อง สมควร แล้วค่ะ  

 
  ความคิดเห็นที่ 51  
 
apichet
apichet
วันที่ 19 พ.ค. 2559

การ ฟังธรรมจากอาจารย์สุจินต์ ฯ

หากใครได้เรียนอภิธรรมก่อนจะยิ่งดีมากๆ การเรียนพระอภิธรรมช่วงแรกๆ ก็เหมือนการท่องสูตรคูณ หรือท่อง ก - ฮ ขณะเรียนก็เรียนอาจรู้สึกยากหรือเรียนไปทำไมแต่หากใครได้เรียนแล้ว มาฟังอาจารย์สุจินต์ ฯ จะทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งจนแทบไม่มีคำถามเลย ผมจะตั้งใจฟังไปตลอดๆ ครับ 

ผมไม่ดูทีวีมาหลายปีแล้ว

จึงไม่ได้ดูรายการทีวี แต่จะฟังจากรายการวิทยุ  AM ตอนตี 4 และ FM ตอน ตี 5 และ AM ตอน 6 โมง และอีกครั้ง ใน AM ตอนเย็น 18.15 (ประมาณ) และอีกหลายช่องใน AM ตอน 20.30 และ ฟังอาจารย์ ทรงเกียรติ ลิ้มนันทลักษณ์  สอนอภิธรรมประกอบด้วย

รายการวิทยุตอน 6 โมงเช้าจะไม่ชัดเลยมีเสียงรายการข้างเคียงดังแทรกอยู่ตลอด แต่ฟังไปนานๆ จะน่าสนใจกว่าช่วงอื่นๆ เพราะต้องตั้งใจมากจึงจะฟังได้แยกจากเสียงของสถานีข้างเคียงเพลงบ้างโฆษณาบ้างดังอยู่ตลอด

 
  ความคิดเห็นที่ 52  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 17 มิ.ย. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ได้ประโยชน์มาก ซึ่งปัจจุบันมีการถ่ายทอดสดและเกือบสดทาง youtube

ทำให้มีโอกาสติดตามชมรายการสนทนาธรรมตามสถานที่ต่างๆ แม้ไม่ได้

ไปร่วมสนทนาด้วย จึงทำให้ไม่ขาดการฟังเพื่อเข้าใจยิ่งๆ ขึ้นค่ะ

ขอกราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 53  
 
วิราม
วิราม
วันที่ 27 มิ.ย. 2560

เ็็นรายการที่ส่งเสริมให้เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างตรงจุดและแหลมคมประดุจหัวลูกศร ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจ ยิ่งสั่นไหวยิ่งกัดกร่อนยิ่งเป็นอิสระจากมิจฉาทิฐิ มิจฉาดำริ ยิ่งเกิดสันติภาพภายในและส่งผลต่อสันติภาพภายนอก

      เพื่อประโยชน์แก่มนุษชาติทั้งมวลไม่ว่าศาสนาใด ขอให้ช่อง

11 NBT มีรายการช่วง04.30-05.30 .น ทุกวัน

 
  ความคิดเห็นที่ 54  
 
วิราม
วิราม
วันที่ 27 มิ.ย. 2560

ฃอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 55  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 29 มิ.ย. 2560

รายการบ้านธัมมะมีประโยชน์อย่างไร  เป็นรายการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาธรรม เพราะท่านอาจารย์ถ่ายทอดพระธรรมได้อย่างลึกซึ้งสามารถเข้าใจได้ มีเหตุมีผลตรงตามความเป็นจริง กราบท่านอาจายร์สุจินต์และกราบอนุโมทนาเพื่อนธรรมที่ถามคำถามทำให้เข้าใจยิ่งขึ้น และกราบท่านอาจารย์ทุกท่านในรายการบ้านธัมมะด้วยค่ะ สมควรให้มีรายการนี้เผยแพร่ต่อๆ ไปเพื่อจรรโลงให้พระพุทธศาสนายั่งยืนต่อๆ ไป ไม่ลบเลือนและสูญหายไปจากโลก

 
  ความคิดเห็นที่ 56  
 
teeratas2
teeratas2
วันที่ 25 ก.ค. 2560

เป็นรายการที่ดีมากครับ ถ้าฟังแล้วเข้าใจจะเห็นประโยชน์ แต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะไม่เห็นประโยชน์เลยครับ แล้วอาจารย์กับท่านวิทยากรก็เป็นผู้ที่ตรง เมื่อผุ้ถามยังเห็นผิดท่านก็ชี้แจงแบบตรงไปตรงมา ผมเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้มากเลยครับ เพราะไม่มีการพูดเอาใจผู้ฟัง แต่เป็นกัลยานมิตรเพื่อให้ท่านเหล่านั้นเข้าใจได้ถูกต้องตามแต่สภาพปัญญา ผมเข้าใจคำว่าปฏิบัติก็จากรายการบ้านธัมมะครับ และทำให้เข้าใจเพิ่มขึ้นในหลายๆ อย่างหลายๆ ประการ ตัวผมนั้นก็ยังมีกิเลส ยังมีอกุศลจิต ที่เกิดขึ้นมากๆ ทั้งวัน แต่ผมก็ยังมีนิสัยในการฟังธรรมมะอยู่ครับ ผมถึงเห็นประโยชน์ของรายการมากๆ เพราะว่าถ้าชาตินี้ไม่ได้เจอรายการนี้คงไม่มีเหตุให้สะสมปัจจัยต่อในชาตินี้ เกิดมาก็คงไม่มีประโยชน์อะไรครับ ขอบคุณครับ ผมมีเพื่อนหลายท่านที่แนะนำไป บางท่านก็ขี้เกียจ บางท่านก็ต่อต้าน ผมก็เข้าใจครับ แล้วถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์จริงๆ ศาสนาพุทธจำนวนคนนับถือจะมีจำนวนไม่มาก และผู้ที่เข้าใจจริงๆ ก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีก แสดงให้เห็นจริงๆ ว่าความเห็นผิดนั้นสะสมกันมามากๆ ผู้ที่จะเห็นถูกต้องค่อยๆ สะสมความเข้าใจ รายการมีประโยชน์มากๆ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 57  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 9 ส.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

รายการนี้ ช่วยเผยแพร่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย อ.สุจินต์ และคณะวิทยากร ทำให้มีความเข้าใจในธรรมะที่ตรงและถูกต้อง นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง

กราบอนุโมทนาในการกุศลของทุกท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ช่วยดำรงพุทธศาสนา และสร้างกุศลจิตให้เกิดแก่เพื่อนร่วมโลกค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 59  
 
แต้ม
แต้ม
วันที่ 31 ต.ค. 2561

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์ของการฟังธรรม ไว้ว่า 1. ได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง (สิ่งดีๆ ) 2. เรื่องใดที่เคยได้ฟังแล้ว ได้ฟังซ้ำอีกย่อมมีความชัดเจนขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ 5. จิตของผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใส

รายการบ้านธัมมะ หรือเว็บไซต์ ของ มศพ. เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่า เป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จริงๆ ครับ  ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 60  
 
yu_da2554hotmail
yu_da2554hotmail
วันที่ 7 พ.ย. 2561

เรียน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์

      ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่สนใจฟังธรรมมาตั้งแต่อายุ ยี่สิบกว่าๆ ในสมัยนั้นไม่ค่อยมีการเผยแพร่ธรรมแบบที่ทางมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนาได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและอธิบายความอย่างละเอียด ชัดเจน ถูกต้องทำให้เกิดความเข้าใจธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ ซึ่งไม่เหมือนกับที่ได้ยินได้ฟังจากผู้กล่าวจากที่อื่นๆ   ประโยชน์ที่ได้รับจากการแผ่แพร่ทำให้ดิฉันได้รับฟังพระธรรมทุกวันทั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเที่ยง โดยทำงานบ้านไปด้วยและติดตามต่อช่วงบ่ายและเย็น กล่าวคือได้ฟังมากกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนที่มีโอกาสน้อยกว่า เพราะหาสถานีไม่พบบ้าง แต่เดี๊ยวนี้มีวิทยุออนไลน์ที่สามารถเปิดฟังได้ตลอด 

     จากการได้ฟังมากขึ้นทำให้เข้าใจพระธรรมมากขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น สามารถอยู่คนเดียวโดยมีพระธรรมเป็นที่พึง ด้วยการฟังๆ ๆ ไม่กังวลกับคนรอบข้าง มีความสุขกับการฟังพระธรรม ไม่โทษผู้อื่นว่าทำให้เราเดือนดร้อนเพราะรู้ว่าเราเองทำตัวเองให้เดือดร้อนด้วยโลภะ โมหะที่สะสมอยู่ในจิตนั่นเอง 

      ขอให้การแผ่แพร่ธรรม ดำรงต่อไปนานๆ เพื่อประโยชน์ของมนุษยโลกและขอขอบคุณสถานี้วิทยุและโทรทัศน์ที่เห็นประโยชน์ในการแผ่แพร่ธรรมกับมศพ.ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 61  
 
ประสาน
วันที่ 21 พ.ย. 2561

ธัมมะคือสิ่งที่มีจริง สิ่งที่ถูกตรง สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นสิ่งที่รู้ได้ เข้าใจได้

ถ้าได้เผยแพร่่มากขึ้น ก็ต้องมีประโยชน์มากขื้นเรื่อยๆ ตามการเผยแพร่แน่นอน

ขอเรียนเชิญมาพิสูจน์ธัมมะที่มูลนิธิผมไม่ได้ดูตามสถานีโทรท้ศน์ แต่ติดตามทางยูทูป และไลน์ทางมูลนิธิ

มีเวลาก็ไปมูลนิธิบ้างเป็นบางครั้ง

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 62  
 
tax_lawyer1997
tax_lawyer1997
วันที่ 25 พ.ย. 2562

ชอบรูปแบบการนำเสนอเป็นคลิปสั้นๆ แบบที่นำลงยูทูปตอนนี้ครับ

เวลาเปิดยูทูป   คลิปบ้านธัมมะก็จะขึ้นมาเองให้เลือก

แต่อยากทราบประวัติของวิทยากรแต่ละท่านด้วยครับ ว่ามาศึกษาธรรมะกับท่านอาจารย์สุจินต์ได้อย่างไรครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ