กุศลที่ประกอบด้วยปัญญา
 
JYS
วันที่  10 เม.ย. 2559
หมายเลข  27669
อ่าน  545

ขอความกระจ่างชัดโดยละเอียดด้วยครับ

ยกตัวอย่างด้วยก็ดีนะครับ

ผมจะได้เข้าใจยิ่งๆ ขึ้นไป

อนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 10 เม.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  สติปัฏฐาน หรือ อริยมรรค เป็นหนทางการดับกิเลส เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่จะทำให้ดับกิเลสได้ กุศลอื่นๆ ไม่สามารถดับ ละกิเลสได้เลย ก่อนพุทธกาล เจริญสมถภาวนาได้ฌานสูงสุด ก็ไม่สามารถละกิเลสได้ แต่ระงับกิเลส แต่ การเจริญวิปัสสนา สติปัฏฐาน คือ การระลึกรู้ความจริงในขณะนี้ ขณะนั้นเป็นปัญญาที่เข้าใจถูกในความจริงที่ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธรรม ตัวอย่างคือ สัตว์โลก ยึดถือว่ามีเรา มีสัตว์ บุคคล แต่ การเจริญสติปัฏฐานที่เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นหนทางการละกิเลส ดับกิเลส เข้าใจถูกตามความจริงว่าไม่ใช่เรา มีแต่ธรรม ซึ่งกุศลอื่นไม่ได้รู้ความจริงเช่นนี้ จึงไม่สามารถละกิเลส ดับกิเลสได้เลย ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 เม.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นที่พึ่ง ซึ่งมีหลายระดับขั้น ตั้งแต่ในขั้นการฟัง  ความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรม  ความเข้าใจในขั้นที่เป็นการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง  จนถึงขั้นสูงสุดคือประจักษ์แจ้งความจริงดับกิเลสตามลำดับขั้น  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริง  ซึ่งก็คือ กุศลที่ประกอบด้วยปัญญา หรือ กุศลขั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐาน คือ การระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมตามปกติตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน เพื่อค่อยๆ สะสมความเข้าใจจนกว่าจะเป็นปัจจัย ทำให้สามารถที่จะละคลายกิเลสได้ตามลำดับ ซึ่งจะขาดความเข้าใจในขั้นของการฟังเรื่องของสภาพธรรมที่มีจริงๆ ในขณะนี้ ไม่ได้เลย

กุศลที่ประกอบด้วยปัญญา  มีคุณมาก เป็นกุศลธรรมที่ประกอบด้วยความเข้าใจถูก คือ ค่อยๆ เข้าใจสภาพธรรมและ มีการอบรมเจริญให้มากขึ้น จนเห็นโทษของอกุศลธรรมและ รู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง ที่กำลังปรากฏ ในขณะนี้

ปัญญา (ความเข้าใจถูก เห็นถูก) เป็นสังขารขันธ์ซึ่งปรุงแต่งจิต ให้มีการสะสมและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  บุคคลผู้จะที่เดินทางไกล เพื่อจะออกจากสังสารวัฏฏ์ ออกจากภพภูมิ  ออกจากการเกิดดับในภพภูมิต่างๆ   ออกจากทุกข์โดยประการทั้งปวง นั้น ก็ต้องมีการสะสมกุศลธรรมทั้งหลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา  ซึ่งจะเป็นปัจจัย  เป็นเหตุที่สำคัญ เป็นเพื่อนสนิท เป็นมิตรที่คอยอุปถัมภ์ที่จะให้ผลข้างหน้า คือ สามารถทำให้เกิดในสุคติภูมิ แล้วยังสะสมเป็นปัจจัยให้มีการได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม ต่อไปอีก เพื่อที่จะได้อบรมเจริญกุศลธรรมจนกว่าจะถึงการดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท(ถอนขึ้นได้อย่างเด็ดขาดไม่เกิดอีกเลย) และออกจากสังสารวัฏฏ์ได้ในที่สุด   ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JYS
วันที่ 10 เม.ย. 2559

ลึกซึ้งและละเอียดอย่างยิ่งครับ ขออนุโมทนาครับ ^_^

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 11 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 11 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
thilda
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 18 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ