Print 
พระภิกษุสวมหมวกไหมพรมในฤดูหนาวได้หรือไม่
 
chatchai.k
วันที่  17 ธ.ค. 2558
หมายเลข  27309
อ่าน  3,363

ขณะนี้ทางตอนบนของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นเป็นระยะๆ ขอเรียนถามว่าตามพระธรรมวินัยพระภิกษุสวมหมวกไหมพรมที่มีผู้ถวายได้หรือไม่ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 ธ.ค. 2558 22:29 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สำหรับหมวกไหมพรหม  มีพระบัญญัติว่า ภิกษุไม่พึงใส่หมวกรูปใดใส่หมวกต้องอาบัติ   สรุป คือ มีพระบัญญัติไม่ให้พระภิกษุใส่หมวก  เราก็ไม่ควรถวายหมวก   

เรื่องพระภิกษุไม่ควรสวมหมวก

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 309

     [๑๖๙]  ก็โดยสมัยนั้นแล   พระฉัพพัคคีย์ทรงจีวรสีครามล้วน  ทรงจีวรสีเหลืองล้วน   ทรงจีวรสีแดงล้วน   ทรงจีวรสีบานเย็นล้วน  ทรงจีวรสีดำล้วน  ทรงจีวรสีแสดล้วน   ทรงจีวรสีชมพูล้วน  ทรงจีวรที่ไม่ตัดชาย  ทรงจีวรมีชายยาว  ทรงจีวรมีชายเป็นลายดอกไม้  ทรงจีวรมีชายเป็นแผ่น  สวมเสื้อสวมหมวก  ทรงผ้าโพก  ประชาชนพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่าเหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า.  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่า  
     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไม่พึงทรงจีวรสีครามล้วน ไม่พึงทรงจีวรสีเหลืองล้วน ไม่พึงทรงจีวรสีบานเย็นล้วน ไม่พึงทรงจีวรสีดำล้วน ไม่พึงทรงจีวรสีแสดล้วน ไม่พึงทรงจีวรสีชมพูล้วน ไม่พึงทรงจีวรที่ไม่ตัดชาย ไม่พึงทรงจีวรมีชายยาว ไม่พึงทรงจีวรมีชายเป็นลายดอกไม้ ไม่พึงทรงจีวรมีชายเป็นแผ่น ไม่พึงสวมเสื้อ ไม่พึงสวมหมวก ไม่พึงทรงผ้าโพก  รูปใดทรง  ต้องอาบัติทุกกฏ.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ธ.ค. 2558 06:41 น.

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ตามพระวินัยบัญญัติแล้ว พระภิกษุที่แต่งกายเหมือนกับคฤหัสถ์  ไม่ว่าจะเป็นใส่กางเกง  สวมเสื้อ ใส่หมวก เป็นต้น อันเป็นเครื่องกายของคฤหัสถ์  เป็นอาบัติทุกกฏ  ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใดก็ตาม เพราะเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุ  คือ ผ้าอันตรวาสก คือ ผ้าสบง (ผ้านุ่ง)  ผ้าอุตตราสงค์ (ผ้าจีวรสำหรับครองกาย) และ ผ้าสังฆาฏิ คือ ผ้าห่มซ้อนกันหนาว เท่านั้น  เพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งใดก็ตามที่เป็นเครื่องแต่กายของคฤหัสถ์  ไม่ควรแก่เพศบรรพชิต  จึงไม่ควรถวายแก่เพศบรรพชิต เพศบรรพชิตเป็นที่เพศที่จะต้องน้อมประพฤติตามพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นอย่างยิ่ง  เพราะถ้าล่วงแม้แต่สิกขาบทเล็กน้อย  ถ้าไม่กระทำคืน คือแสดงอาบัติต่อหน้าพระภิกษุด้วยกัน  ก็เป็นเครื่องกั้นการเกิดในสุคติภูมิ  กั้นการบรรลุมรรคผล นิพพาน  ครับ

   ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 18 ธ.ค. 2558 10:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 19 ธ.ค. 2558 01:51 น.

การขัดเกลากิเลสในเพศของบรรพชิต แสนลำบาก แต่ถ้ามีเหตุปัจจัย ให้ดำรงในเพศบรรพชิตก็ต้องให้เป็น และไป

ขอบคุณ และขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 19 ธ.ค. 2558 10:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 24 ธ.ค. 2558 14:31 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 25 ธ.ค. 2558 16:25 น.

ถ้าหนาวมาก ๆ ใส่หมวกไม่ได้ก็ใช้ผ้าสังฆาฏิคลุมศีรษะได้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 11:20 น.

   พระภิกษุเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยใหญ่ที่ได้สะสมมาที่จะบวชเป็นเพศบรรพชิต เห็นโทษของการบริโภคกามจึงบวชเข้ามาเพื่อขัดเกลากิเลสอย่างแท้จริง  พระวินัยบัญญัติทั้งหมดเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลส พระภิกษุจึงควรน้อมประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเคารพอย่างยิ่ง...  ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 2 ม.ค. 2559 05:25 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 16 ม.ค. 2559 10:34 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 27 ม.ค. 2559 22:53 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ

ชีวิตบรรพชิต ไม่ง่ายเลยน้อ. ต้องสำหรับผู้รู้อัธยาศัยของตนจริง ๆ

ว่าจะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้หรือไม่

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 24 พ.ย. 2559 09:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ