Print 
พระภิกษุสงฆ์ ยืนให้พรเป็นอาบัติหรือ
 
Tommy9
Tommy9
วันที่  3 ธ.ค. 2558
หมายเลข  27277
อ่าน  2,324

เนื่องจากมีการแชร์ข้อมูลมา ในกรณีดังกล่าวและอ้างถีงพระธรรมวินัยดังนี้ "พระวินัยข้อนี้ ...
อยู่ในเสขิยวัตร ข้อปฏิบัติของพระ ว่าด้วยเรื่องการแสดงธรรม คือพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
ให้พระภิกษุ ที่ยืนอยู่ ไม่แสดงธรรมให้กับผู้ไม่เจ็บป่วย ที่นั่งอยู่" ดังนั้นกระผมจึงขอความอนุเคราะห์กรุณาชี้แนะด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 ธ.ค. 2558 07:32 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     พระที่ท่านเดินบิณฑบาต เมื่อคฤหัสถ์ถวายอาหารเสร็จแล้วให้พร คือ การแสดงธรรมแต่มุ่งแสดงธรรมเพื่อประจบ เพื่อให้ตระกูลรักไม่ถูกต้อง และแม้แสดงธรรม (ให้พร) คือ การกล่าวอนุโมทนากถา แสดงธรรม    การเคารพธรรมเป็นสิ่งที่สมควรเพราะพระธรรมเป็นสิ่งที่เลิศ    การแสดงธรรมจึงต้องอยู่ในอิริยาบถที่สมควรสำหรับผู้แสดงและผู้ที่ฟังครับ ดังนั้น การที่พระท่านยืนให้พร แสดงธรรม แต่ผู้ฟังนั่งรับพร หรือ ฟังพระธรรม ขณะนั้นพระภิกษุชื่อว่าไม่เคารพพระธรรม  เพราะพระภิกษุอยู่ในอิริยาบถที่สูงกว่า สบายกว่า  ไม่ควรแสดงธรรมกับบุคคลที่มีอิริยาบถต่ำกว่า คือ คนที่ถวายบิณฑบาตนั่ง แต่พระภิกษุยืนแสดงธรรมในขณะนั้น เท่ากับว่าพระภิกษุรูปนั้นไม่เคารพธรรม    ต้องอาบัติทุกกฎที่แสดงธรรมในขณะนั้นครับ แต่ถ้าท่านให้พรแสดงธรรมอยู่ เรายืนฟังพระธรรมในขณะนั้นท่านไม่ต้องอาบัติทุกกฎในเรื่องการไม่เคารพธรรมครับ เพราะอยู่ในอิริยาบถที่สมควรแล้วทั้งสองฝ่ายในการแสดงและฟังพระธรรมครับ

ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๐

[๘๗๓] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคีย์(กลุ่มภิกษุไม่ดี)ยืนแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งอยู่. . .

พระอนุบัญญัติ

๒๑๕. ๗๐. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เรายืนอยู่จักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้นั่งอยู่.

สิกขาบทวิภังค์

อันภิกษุผู้ยืนอยู่ ไม่พึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ ภิกษุใดอาศัย  ความไม่เอื้อเฟื้อ ยืนแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ.

--------------------------------------------------------------------------

     ดังนั้นทางที่ดีเมื่อเราใส่บาตรเสร็จก็บอกท่านว่าไม่ต้องให้พรก็ได้ เพราะการแสดงธรรมก็ควรหาที่ที่เหมาะสม ไม่ใช่ตามละแวกบ้าน หากเหตุไม่จำเป็นครับ และหากท่านจะให้พรแสดงธรรมจริงๆตรงนั้น ควรยืนไม่ควรนั่ง ท่านก็จะไม่ต้องอาบัติทุกกฎในเรื่องการไม่เคารพธรรมครับ  และที่สำคัญการที่บุคคลทั้งหลายใส่บาตรแล้วจะได้บุญมากๆเพราะได้รับพรครับ เพราะพรคือความดีของบุคคลนั้นเองที่กระทำอยู่ อันมีกุศลประการต่างๆ ซึ่งขณะที่ใส่บาตรบุญก็สำเร็จแล้ว ให้พรตัวเองแล้ว ไม่ต้องไปรับพรเพื่อได้บุญอีกครับ หากหวังการฟังพระธรรมก็ควรหาที่ที่เหมาะสมและเป็นผู้เคารพธรรมตั้งใจฟังและอยู่ในอิริยาบถที่เหมาะสมทั้งผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ

พระภิกษุให้พรตอนเราใส่บาตรผิดวินัยหรือไม่?

  อยากทราบเรื่องพระวินัยที่ห้ามพระท่านแสดงธรรมขณะที่ใส่บาตร

ขออนุโมทนา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 3 ธ.ค. 2558 08:43 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 3 ธ.ค. 2558 09:22 น.

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ 

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ธ.ค. 2558 12:21 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาพระวินัย คือ เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่นำมาซึ่งโทษแก่ใคร ๆ เลย มีแต่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนเอง และ แก่ผู้อื่น ด้วย
     สำหรับประเด็นเรื่องการให้พรของพระในขณะที่ออกรับบิณฑบาตในตอนเช้า ก็เช่นเดียวกัน เมื่อได้ศึกษาพระวินัยอย่างถูกต้องแล้ว จะเข้าใจว่า การให้พรของพระนั้น เป็นการแสดงธรรม ถ้าแสดงธรรมแก่ผู้มีอิริยาบถที่สบายกว่า เป็นการไม่เคารพธรรม เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ว คฤหัสถ์ผู้มีปัญญา ก็จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นเหตุให้พระท่านต้องอาบัติ ก็สามารถเกื้อกูลพระภิกษุได้ เป็นการป้องกันไม่ให้ท่านต้องอาบัติในข้อนี้ได้ด้วยการกราบเรียนท่านว่าไม่ขอรับพร (เพราะคำที่พระท่านกล่าวนั้น เป็นธรรม แปลความได้ว่า ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์ ซึ่งเป็นการให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของกุศลธรรม ว่าให้ผลเป็นสุขเท่านั้น) ความเข้าใจจะเจริญขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่ขาดการฟังพระธรรม ครับ.

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 3 ธ.ค. 2558 12:45 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
be-myself
be-myself
วันที่ 3 ธ.ค. 2558 13:23 น.

ผมสงสัยว่า(ด้วยปัญญาอันน้อยนิดของผม) ทั้งๆที่ผู้ที่กำลังแสดงธรรมหรือให้พรนั้นและแถมยังเป็นพระสงฆ์อีกต่างหากก็น่าจะอยู่ตำแหน่งที่สูงกว่า แต่กลับเวลาแสดงธรรมต้องยืนเหมือนกันครับ แล้วอย่างนี้เวลาไปตามวัด พระท่านก็จะนั่งบนอาสนะที่สูงกว่า ส่วนฆราวาสก็นั่งอยู่บนพื้นที่ต่ำกว่า อย่างนี้ก็แสดงว่าผิดพระวินัยทุกกฎด้วยมั้ยครับ อีกข้อนะครับ ที่บอกว่าอันภิกษุผู้ยืนอยู่ ไม่พึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ ภิกษุใดอาศัย  ความไม่เอื้อเฟื้อ ยืนแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ. แสดงว่าถ้าป่วยอยู่ พระท่านก็สามารถแสดงธรรมได้โดยท่านยืน ส่วนคนป่วยก็นอนหรือนั่งหรอครับ ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 3 ธ.ค. 2558 14:16 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ธ.ค. 2558 17:26 น.

เรียน ความคิดเห็นที่ ๖ ครับ 
การที่พระภิกษุนั่งอยู่บนอาสนะสูงกว่า แสดงธรรมแก่ผู้ที่นั่งอยู่ต่ำกว่า  อย่างนี้ไม่ผิดพระวินัย,   ในกรณีที่พระภิกษุยืนแสดงธรรมแก่ผู้เป็นไข้ นั้น  ผู้ที่เป็นไข้จะนั่งหรือจะนอน ก็ย่อมได้ ตามควรแก่ความเป็นไปของผู้ป่วยขณะนั้น    แต่ไม่เป็นอาบัติสำหรับภิกษุผู้แสดงธรรมในกรณีดังกล่าว ครับ
...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
oom
oom
วันที่ 6 ธ.ค. 2558 08:25 น.

ปกติตอนเช้าจะใส่บาตรเกือบทุกเช้า พระท่านก็จะให้พร ดิฉันก็จะยืนพนมมือรับพร หรือบางครั้งก็จะบอกพระท่านว่านิมนต์ค่ะ คือไม่ต้องให้พร แต่พระท่านไม่ยอมค่ะ ซึ่งวินัยข้อนี้พระทุกรูปท่านทราบหรือเปล่าค่ะ ถ้าท่านทราบท่านควรจะบอกโยมที่ใส่บาตรให้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้อง จะได้ไม่อาบัติ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 6 ธ.ค. 2558 14:51 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
napachant
napachant
วันที่ 7 ธ.ค. 2558 12:23 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Srisuda77
Srisuda77
วันที่ 8 ธ.ค. 2558 21:27 น.

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 9 ธ.ค. 2558 13:15 น.

อนุโมทนาบุญค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 9 ธ.ค. 2558 22:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 07:07 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
nvrath
วันที่ 13 ธ.ค. 2558 17:17 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 ธ.ค. 2558 10:33 น.

คฤหัสถ์ที่ศึกษาพระธรรมวินัยเข้าใจธรรมก็มีส่วนช่วยให้ท่านไม่ผิดพระวินัยค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 17 ธ.ค. 2558 11:08 น.

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 19 ธ.ค. 2558 11:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 27 ม.ค. 2559 22:43 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณและอนุโมทนาครับอ.ผเดิม อ.คำปั่น

พระวินัย ไม่เพียงแต่พระสงฆ์ต้องศึกษาและประพฤติให้ถูกต้อง

คฤหัส ก็ควรศึกษาเช่นน้อ

เข้าใจผิดมาตลอด นึกว่านั่ง แสดงความนอบน้อมต่อท่านมากกว่ายืน

ขออนุโมทนา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 11 ก.พ. 2559 07:06 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ