ชื่นชมสรรเสริญพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง [ขุททกนิกาย อุทาน สุปปพุทธิสูตร]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  11 ต.ค. 2558
หมายเลข  27082
อ่าน  1,324

ชื่นชมสรรเสริญพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ หน้าที่ ๕๐๗

พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อทรงยังเราผู้เบือนหน้าจากพระสัทธรรม ผู้ตกอยู่ในอสัทธรรม แล้ว (พระองค์) ให้ (เรา) ออกจากอสัทธรรม เหมือนใครๆ พึงหงายภาชนะที่คว่ำไว้ ฉะนั้น   

ทรงเปิดเผยพระศาสนา ที่ถูกรกชัฏคือมิจฉาทิฏฐิปิดบังไว้ ตั้งแต่พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า กัสสปะ อันตรธานไป เหมือนบุคคลเปิดภาชนะที่ปิดบังไว้ ฉะนั้น 

ทรงกระทำให้แจ้งซึ่งทางสวรรค์และนิพพาน แก่เราผู้ดำเนินไปในทางชั่วทางผิด เหมือนบุคคลบอกทางแก่คนหลงทาง ฉะนั้น

เมื่อเราจมอยู่ในความมืด คือ โมหะ ไม่เห็นรูปรัตนะมีพุทธรัตนะเป็นต้น จึงทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เพราะประกาศโดยนัยต่างๆ โดยทรงไว้ซึ่งความโชติช่วง (สว่างไสว) แห่งเทศนาอันกำจัดความมืดคือโมหะ ซึ่งเป็นตัวปกปิดรัตนะมีพุทธรัตนะเป็นต้นไว้ เหมือนบุคคลตามประทีปไว้ในที่มืด ฉะนั้น.


  ความคิดเห็น 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 12 ต.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Guest
วันที่ 12 ต.ค. 2558

น้อมกราบ  ขออนุโมทนาในพระสัทธรรมด้วยความเคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Nataya
วันที่ 24 ธ.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 21 ก.พ. 2563

ขอบพระคุณ​ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ประสาน
วันที่ 5 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 6 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ