ชื่นชมสรรเสริญพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง [ขุททกนิกาย อุทาน สุปปพุทธิสูตร]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  11 ต.ค. 2558
หมายเลข  27082
อ่าน  1,069

ชื่นชมสรรเสริญพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ หน้าที่ ๕๐๗

     พระผู้มีพระภาคเจ้า  เมื่อให้เราผู้เบือนหน้าจากพระสัทธรรม  ตกอยู่ในอสัทธรรมแล้วให้ออกจาก อสัทธรรม เหมือนใครๆพึงหงายภาชนะที่คว่ำไว้  ฉะนั้น, ทรงเปิดเผยพระศาสนา ที่รกชัฏคือ มิจฉาทิฏฐิ ปิดบังไว้ ตั้งแต่พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า กัสสปะ อันตรธานไป เหมือนบุคคลเปิดภาชนะที่ปิดบังไว้ ฉะนั้น, ทรงกระทำให้แจ้งซึ่งทางสวรรค์และนิพพาน แก่เราผู้ดำเนินไปในทางชั่วทางผิด เหมือนบุคคลบอกทางแก่คนหลงทาง ฉะนั้น, เมื่อเราจมอยู่ในความมืด คือโมหะ ไม่เห็นรัตนะมีพุทธรัตนะเป็นต้น จึงทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เพราะประกาศโดยนัยต่าง ๆ โดยทรงไว้ซึ่งความโชติช่วง แห่งเทศนาอันกำจัดมืดคือโมหะ ซึ่งเป็นตัวปกปิดรัตนะมีพุทธรัตนะเป็นต้นไว้ เหมือนบุคคลตามประทีปไว้ในที่มืด ฉะนั้น.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 12 ต.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Guest
วันที่ 12 ต.ค. 2558

น้อมกราบ  ขออนุโมทนาในพระสัทธรรมด้วยความเคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Nataya
วันที่ 24 ธ.ค. 2560

                                            กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ