สักกายทิฏฐิ
 
papon
papon
วันที่  22 พ.ย. 2557
หมายเลข  25824
อ่าน  628

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

    "สักกายทิฏฐิ" ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกรุณาให้อรรถาธิบายในคำนี้ด้วยครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 พ.ย. 2557

    ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     

     สักกายทิฏฐิ เป็นความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรม คือ ขันธ์ ๕  ว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นเรา เป็นของเรา      ซึ่งผิดไปจากความเป็นจริงของสภาพธรรม (ตามที่คุณนิรมิตได้แสดงความคิดเห็นมา)   ขึ้นชื่อว่าความเห็นผิดแล้ว (มิจฉาทิฏฐิ) เป็นสภาพธรรมที่เห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง    ไม่ตรงตามความเป็นจริง แม้แต่ความเห็นผิดที่เป็นสักกายทิฏฐิก็เช่นเดียวกัน      เป็นความเห็นผิดประการหนึ่งที่เห็นผิดในสภาพธรรมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม    ว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคล และยังครอบคลุมถึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วย    เพราะแท้ที่จริงแล้ว  ธรรม เป็นธรรม ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล  ไม่ใช่ตัวตน  ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นแต่เพียงสภาพธรรมแต่ละอย่าง ๆ เท่านั้น      แต่เพราะยังไม่ได้ดับความเห็นผิดได้อย่างเด็ดขาด  ยังมีพืชเชื้อของความเห็นผิดอยู่ ความเห็นผิดประเภทนี้ก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้ เพราะตราบใดก็ตามที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล ก็ยังไม่สามารถดับความเห็นผิดใด ๆ ได้เลย ความเห็นผิดทุกประการจะถูกดับได้อย่างหมดสิ้น เมื่อรู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบัน     

     ตราบใดก็ตามที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล ก็ยังไม่สามารถดับความเห็นผิดใด ๆ ได้เลย แต่ความเห็นผิดทุกประการจะถูกดับได้อย่างหมดสิ้น  เมื่อรู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบัน พระโสดาบันดับความเห็นผิดได้อย่างหมดสิ้น สักกายทิฏฐิ ซึ่งเป็นความเห็นผิดที่ยึดถืดสภาพธรรมว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลก็ดับได้ ไม่เกิดขึ้นอีกเลย  พระโสดาบันไม่มีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล

     การมีโอกาสได้ฟังพระธรรม   ศึกษาพระธรรม มีประโยชน์อย่างยิ่ง ขณะที่ฟังแล้วเข้าใจ   ขณะนั้นกุศลธรรมเจริญขึ้น ศรัทธา ปัญญา เป็นต้น เกิดขึ้นเป็นการขัดเกลาละคลายความเห็นผิด  รวมถึงอกุศลธรรมประการอื่น ๆ ด้วย   ขณะที่กุศลธรรมเกิด  อกุศลธรรมจะเกิดร่วมด้วยไม่ได้   และความเห็นผิดจะถูกดับได้อย่างเด็ดขาดเมื่ออบรมเจริญปัญญาถึงความเป็นพระโสดาบัน  เมื่อนั้นความเห็นผิดจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยในสังสารวัฏฏ์   ซึ่งจะต้องเริ่มสะสมอบรมความเข้าใจถูกเห็นถูก ไปตามลำดับจริง ๆ ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 22 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 พ.ย. 2557

     ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ทุกขณะมีแต่ธรรมเกิดขึ้นเป็นไปเท่านั้น  ไม่มีเรา  ไม่มีสัตว์   ไม่มีบุคคล  ไม่มีตัวตน กล่าวได้ว่า ไม่มีตัวเราแทรกอยู่ในจิต  เจตสิก  และรูปเลย    มีแต่ธรรมแต่ละอย่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไป แต่ที่ยังมีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคล ก็เพราะว่ายังมีความเห็นผิดที่ยังไม่ได้ดับ ซึ่งจะต้องค่อย ๆ ฟังค่อยศึกษาพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกในเรื่องของสภาพธรรมที่มีจริงบ่อย ๆ เนือง ๆ    เพิ่มพูนความมั่นคงในความเป็นจริงของสภาพธรรมยิ่งขึ้น จนกว่าจะได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันบุคคล  ก็จะสามารถละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล ได้  ครับ.

                              ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุก ๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 พ.ย. 2557

สักกายทิฏฐิ  คือความเห็นผิด  ยึดมั่น ถือมั่นในขันธ์ทั้ง 5  ว่าเป็นตัวเรา  ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
papon
papon
วันที่ 23 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 23 พ.ย. 2557

ประโยคที่ว่าระลึกบ่อย ๆ  เนือง ๆ  นับว่าเกื้อกูลยิ่ง กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสอง

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ประสาน
วันที่ 23 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
PornchaiSe
PornchaiSe
วันที่ 23 พ.ย. 2557

สักกายทิฐิ ต่างจากนิยตมิจฉาทิฐิ(ความเห็นผิดที่ดิ่ง_รุนแรง_มั่นคงดุจคีมจับเหล็กร้อนแดงของนายช่างเหล็ก) เช่นเห็นผิดว่าพ่อแม่ไม่มีคุณ/ปฏิเสธนรกสวรรค์/ปฏิเสธพระรัตนตรัย เป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Dechachot
วันที่ 23 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
นกขมิ้น
วันที่ 28 พ.ย. 2557

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ