เข้าใจ.....แล้วน้อมประพฤติปฏิบัติ
 
papon
papon
วันที่  22 พ.ย. 2557
หมายเลข  25826
อ่าน  551

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

"เข้าใจ.....แล้วน้อมประพฤติปฏิบัติ" พจนาท่านอาจารย์ที่บรรยายบ่อยๆ กระผมไม่เข้าใจว่าท่านอาจารย์หมายถึงอะไรครับ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายและยกตัวอย่างการปฏิบัติด้วยครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 23 พ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 เข้าใจ คือ ปัญญาที่เข้าใจ ที่ไม่ใช่เราที่เข้าใจ เมื่อปัญญาที่เข้าใจเกิดขึ้นแล้ว ก็ปรุงแต่งเป็นไป ให้กาย วาจา และใจเป็นไปในทางที่ดี นั่นคือ ธรรมปฏิบัติหน้าที่ ที่เป็นการประพฤติปฏิบัติตาม ไม่ใช่เราที่ประพฤติปฏิบัติตาม ดังนั้น อาศัยการฟัง ศึกษาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง เมื่อเกิดปัญญาความเห็นถูก ธรรมก็น้อมไปที่จะประพฤติในสิ่งที่ดี เป็นธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 พ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น แต่ธรรมเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย ไม่มีใครทำอะไรให้เกิดขึ้นได้ มีแต่ความเป็นไปของสภาพธรรมที่มีจริงเท่านั้นเอง

การฟังพระธรรมให้เข้าใจในสิ่งที่กำลังฟังบ่อยๆ เนืองๆ สังขารขันธ์ย่อมปรุงแต่งน้อมไปให้เข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏ ไม่ใช่ตัวตนที่น้อมไป และขณะที่กำลังฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมนี้  ย่อมมีการน้อมไปในทางที่ถูกที่ควร เป็นการอบรมความเห็นถูก เข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ ซึ่งเป็นความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมเท่านั้น  

ดังนั้น การน้อมปฏิบัติตามไม่มีตัวตนที่จะน้อมไป แต่เป็นการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไป น้อมไปในกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเอง ซึ่งต้องอาศัยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม สะสมปัญญาไปตามลำดับเท่านั้น ที่จะเป็นไปเพื่อยังกุศลทั้งหลาย ให้เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องของทาน ศีล และ การอบรมเจริญปัญญา และประการที่สำคัญ ขณะที่กุศลเจริญขึ้นนั้นย่อมเป็นการละคลายขัดเกลาอกุศลด้วย และในขณะนั้นก็เป็นการใส่ใจอย่างถูกต้องแยบคายด้วย เพราะเป็นกุศล ครับ 

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 พ.ย. 2557

ฟังธรรมเข้าใจก็ประพฤติธรรม ตั้งแต่ทำดี ละชั่ว อบรมปัญญา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 23 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 24 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 24 พ.ย. 2557

การที่ยังมีชีวิตอันสั้นนี้ การเข้าใจถูกในพระธรรมที่ทรงแสดง และบรรยายโดยความอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์ทุกท่าน ย่อมมีค่ายิ่ง จึงไม่ควรขาดการฟังหรือศึกษา ไม่ใช่ความต้องการอย่างอื่นเลย 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
นกขมิ้น
วันที่ 28 พ.ย. 2557

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 10 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ