การปฏิบัติที่ถูกต้องจะมีไม่ได้ ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมอย่างถูกต้อง
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  31 ส.ค. 2557
หมายเลข  25439
อ่าน  1,455

     การศึกษาตามหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ต้องเป็นไปตามลำดับ  กล่าวคือ ผู้ศึกษาต้องฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก่อน ซึ่งเป็นการศึกษาในขั้นของปริยัติ (ปริยัติ หมายถึง การรอบรู้ในพระธรรมคำสอน) 
      ถ้าหากไม่ฟังแล้วความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร?  เมื่อฟังเข้าใจแล้ว จึงมีการน้อมประพฤติปฏิบัติตามคำสอน (ซึ่งไม่มีตัวตนที่ปฏิบัติแต่เป็นธรรมปฏิบัติหน้าที่ของธรรม คือ สติและปัญญาเกิดขึ้น ระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ) เมื่อปฏิบัติตามคำสอนจึงจะมีผลคือการรู้แจ้งอริยสัจจธรรมละกิเลสได้ตามลำดับขั้น (เป็นขั้นปฏิเวธ คือการแทงตลอด การรู้แจ้งอริยสัจจธรรม) ปฏิเวธจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และการปฏิบัติอย่างถูกต้องจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีการศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้อง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 ก.ย. 2557

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 402

ข้อความบางตอนจาก  ปหาราทสูตร

     ปหาราทอสูรทูลว่า.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในธรรมวินัยนี้ มีธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาสักเท่าไร ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้ว จึงอภิรมย์อยู่.

     พระพุทธเจ้าตรัสว่า.  มี ๘ ประการ  ปหาราทะ ๘ ประการเป็นไฉน  ดูก่อน ปหาราท มหาสมุทรลาด  ลุ่ม  ลึกลงไปโดยลำดับ ไม่โกรกชันเหมือนเหว  ฉันใด ในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  มีการศึกษาไปตามลำดับ มีการกระทำไปตามลำดับ มีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง  

     ดูก่อนปหาราทะ  ข้อที่ในธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับ  มีการกระทำไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับ  มิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรงนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่ ๑  ในธรรมวินัยที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วๆ จึงอภิรมย์อยู่.

     จะเห็นว่าการบรรลุธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเป็นไปตามลำดับ  ซึ่งข้อความในอรรถกถาอธิบายว่าการบรรลุธรรมไม่ใช่เหมือนกับกบก้าวกระโดด  แต่ต้องเป็นไปตามลำดับคือต้องเป็นพระโสดาบัน  เป็นพระสกทาคามี เป็นพระอนาคามีและจึงถึงความเป็นพระอรหันต์ครับ แต่ก่อนจะถึงความเป็นพระโสดาบัน  ปัญญาก็ต้องค่อยๆ เจริญตามลำดับคือ  ได้วิปัสสนาญาณขั้นต่างๆ และก่อนถึงวิปัสสนาญาณ  ก็ต้องเจริญสติปัฏฐานจนทั่วทั้ง 6 ทวาร  และก่อนจะถึงการเจริญสติปัฏฐานก็จะต้องอบรมปัญญาขั้นการฟังให้มากพอครับ  ดังนั้นจึงต้องเริ่มจากปัญญาขั้นต้นคือการฟังให้เข้าใจ เริ่มจากคำว่าธรรมคืออะไร  การศึกษาและอบรมปัญญาจึงเป็นไปตามลำดับตามที่กล่าวมา ดังเช่น มหาสมุทรก็ค่อยๆ ลาดลุ่มไปตามลำดับ ดังเช่นที่พระพุทธองค์ได้อุปมาไว้ครับ
      แม้กิเลสก็ต้องละเป็นลำดับ การศึกษาและปัญญาจึงเป็นไปตามลำดับเช่นกันครับ  จะละโลภะ โทสะทันทีไม่ได้ ไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่การศึกษาเป็นลำดับ  แต่กิเลสที่ละเป็นอันดับแรก คือ  การยึดถือว่าเป็นสัตว์ บุคคล ยึดถือว่าเป็นเรา ดังนั้น การศึกษาเป็นลำดับ ปัญญาที่เจริญเป็นลำดับแรกคือ    การฟังให้เข้าใจว่าขณะนี้มีแต่ธรรม  ไม่ใช่เรา จนถึงปัญญาที่เกิดพร้อมสติระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา การฟังพระธรรมที่ค่อยๆ เข้าใจก็เป็นปริยัติ  จนถึงสติและปัญญาเกิดรู้ความจริงก็เป็นปฏิบัติ และการรู้แจ้งอริยสัจจธรรมก็เป็นปฏิเวธ  ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของเหตุผลและเป็นการศึกษา อบรมปัญญา ละกิเลสไปตามลำดับครับ 

     การศึกษาไปตามลำดับ จึงหมายถึง เริ่มจากการฟังให้เข้าใจ  ซึ่งสิ่งที่ควรศึกษาให้เข้าใจ ในขั้นการฟัง เป็นเบื้องต้นที่สำคัญ คือ คำว่า ธรรม คืออะไร เพื่อให้เข้าใจถูกในเบื้องต้นว่ามีแต่ธรรม ศึกษาเพื่อเข้าใจธรรม ก็ย่อมน้อมไปสู่การปฏิบัติ  ที่เป็นการศึกษาสิกขา ในขั้นปฏิบัติธรรม ส่วนเมื่อมีความเข้าใจถูกเบื้องต้นในขั้นการฟังในเรื่องสภาพธรรมแล้ว ก็สามารถศึกษาธรรมส่วนอื่นๆ ได้ ไม่จำกัด  เพียงแต่ว่าจะต้องตั้งจิตไว้ชอบ ให้เข้าใจว่า  ศึกษาไม่ว่าเรื่องใด ก็เพื่อเข้าใจสภาพธรรมในขณะนี้ และเป็นไปเพื่อละคลายกิเลสเป็นสำคัญ ครับ

     ปัญญา เป็นพืชที่โตช้ามาก ถ้าหากไม่เริ่มสะสมไปทีละเล็กทีละน้อย ก็จะไม่สามารถถึงความเจริญสมบูรณ์พร้อมได้   เพราะฉะนั้นแล้วจึงควรอย่างยิ่งที่แต่ละบุคคล  จะเห็นประโยชน์ของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพนี้ชาตินี้ ที่ได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาว่า การที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมในภพนี้ชาตินี้ จะเหลืออยู่อีกเท่าใด  ปัญญาต้องอบรมเจริญขึ้น โดยไม่ต้องรอ และพระธรรมก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมาก การมีโอกาสได้ฟัง ได้ศึกษา สะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อย ย่อมเป็นสิ่งที่ดี  มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เพราะความเข้าใจที่ได้สะสมไว้ไม่สูญหายไปไหน มีแต่จะเจริญมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า การฟังในครั้งหลังๆ   เทียบกับการฟังครั้งแรกๆ ไม่ได้เลย    เพราะเหตุว่าความรู้ความเข้าใจจะค่อยๆ เจริญขึ้นไปตามลำดับ   นั่นเอง ครับ.

     การศึกษาในทุกส่วนย่อมเป็นประโยชน์ เพราะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทุกคำมีค่า และมีประโยชน์ จึงสามารถศึกษาในส่วนใดก็ได้  หากมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องสภาพธรรมในขั้นการฟังถูกต้องแล้ว แต่จะต้องศึกษาด้วยจุดประสงค์ที่ถูกต้องย่อมจะเดินไปตามลำดับที่ถูกต้อง ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติม ได้ที่นี่ครับ  การศึกษาต้องตามลำดับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 1 ก.ย. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 ก.ย. 2557

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 28 ธ.ค. 2557

สาธุคะขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 17 ก.พ. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ