เรียนเชิญอ่านหนังสือธัมมะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 ส.ค. 2557
หมายเลข  25309
อ่าน  3,236

เว็บไซต์บ้านธัมมะมีบริการอ่านหนังสือออนไลน์ คลิกที่ เมนูหนังสือ
เมนูหนังสือประกอบด้วย

   ขอรับหนังสือได้ที่ มศพ. 

ติดต่อขอรับเล่มหนังสือได้

บางเล่มมีไฟล์ pdf ให้เปิดอ่าน - ดาวน์โหลด

รอการตีพิมพ์ 

หนังสือที่รอการตีพิมพ์ (หนังสือหมด)

บางเล่มมีไฟล์ pdf ให้เปิดอ่าน - ดาวน์โหลด

   E-book มรดกธรรม 

จากถอดเทปแนวทางเจริญวิปัสนา

มีไฟล์ pdf ให้เปิดอ่าน - ดาวน์โหลด ได้ทุกเล่ม
E-book เส้นทางสายธรรม 

เป็นบันทึกการเดินทางสนทนาธรรมในสถานที่ต่างๆ 

   มีไฟล์ pdf ให้เปิดอ่าน - ดาวน์โหลด ได้ทุกเล่ม


ขออนุโมทนา
www.dhammahome.com  ความคิดเห็นที่ 1  
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่ 16 ส.ค. 2557

เนื่องจากอาจารย์ฉัตรชัย กิติพรชัย webmaster เห็นว่า การบรรยายธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์มีจำนวนมาก และล้วนมีประโยชน์มากทั้งสิ้น เช่น แนวทางวิปัสสนามีทั้งหมด 2,081 ตอน ปกิณณกธรรม พื้นฐานพระอภิธรรม และอื่นๆ อีกมาก การรวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อแจกจ่ายต้องใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมาก จึงเห็นสมควรทำเป็น E - book ก่อน เพื่อให้ผู้สนใจได้อ่านและพิมพ์เองได้ ซึ่งมีผู้ถอดเทปและพิมพ์ไว้แล้ว และมีอาสาสมัครหลายฝ่าย อาทิเช่น

ถอดเทปคำบรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนาเป็นลายมือสวยงามในสมุดลายไทยหลายร้อยเล่ม โดย คุณย่าสงวน สุจริตกุล (ปีหน้าจะมีอายุครบ 100 ปี)

พิมพ์ โดย คุณน้าประมัย โชติวรรณ (ล่วงลับไปแล้ว) คุณพันทิพา วิมุตตานนท์ 

ถอดเทปและพิมพ์แนวทางวิปัสสนาที่เหลือถุึง 2,081 ตอน โดย พลอากาศตรีหญิง กาญจนา เชื้อทอง

รวบรวมและจัดรูปเล่ม E - book แนวทางวิปัสสนา 208 เล่ม โดย นศพ. ชยพล เทียมวรรณ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

มีอาสาสมัครพิสูจน์ 2 ครั้งและแก้ในไฟล์ ก่อนแก้เป็นภาษาเขียนหลาย 10 คน โดยมี คุณอรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์ เป็นหัวหน้า คุณแก้วตา อเนกพุฒิ คุณสุกัญญา เพื่อนชอบ คุณเมตตา ชัยศรีโสภณกิจ คุณพรทิพย์ ถูกจิต คุณพรชัย เสรีเจริญศักดิ์ คุณบุญยวีร์ รัชนี คุณศิรยา พุทธิวณิช  คุณป้อมมณี มณีไพโรจน์ คุณอัญญมณี มัลลิกมาส คุณพรรณทิพา วิมุตตานนท์ คุณภูรี สุรฐิติเมธากุล คุณพนอทิพย์ ....ฯลฯ 

คุณเสาวนีย์ นามวิชัย ตัดต่อไฟล์เสียง ปกิณณกธรรม

ถอดเทปและพิมพ์ ปกิณณกธรรมทั้ง 600 คอน โดย นพ. อาคม ภิรมย์พานิช

รวบรวมและจัดรูปเล่ม E - book ปกิณณธรรม โดย ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น (ม.ราชภัฏ บรีรัมย์)

ตัดต่อไฟล์เสียงเป็นตอนสั้นๆ มี ผศ. อรรณพ หอมจันทร์ ตัดต่อไฟล์เสียง ธรรมเตือนใจ

ทพ.หญิง วิภากร พงษ์วรานนท์ ตัดต่อไฟล์เสียง พื้นฐานพระอภิธรรม

ถอดเทปและพิมพ์คำบรรยายพื้นฐานอภิธรรม โดย คุณณัชนิชา มหาพล พล.อ.ต.หญิง กาญจนา เชื้อทอง และ ท่านจริยา เจียมวิจิตร

ทีมงานบ้านธัมมะ ตัดต่อไฟล์เสียงในหัวข้อ ฟังธรรม

รวบรวมและจัดรูปเล่ม E - book ที่เหลือ โดย คุณศิรยา พุทธิวณิช

ออกแบบรูปเล่ม E - book ทั้งหมด โดย คุณโสภณ สิงห์แก้ว

พิสูจน์อักษรขั้นสุดท้ายก่อน upload เป็น E - book  โดย อาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม 

E – book มรดกธรรม รวบรวมจากคำบรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนาของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ เช่น วินัยคฤหัสถ์ เริ่มด้วยความเข้าใจ เข้าใจเรื่องกรรม ปัจจัย สติปัฏฐาน สมถภาวนา ฯลฯ ปกิณณกธรรม ฯลฯ

E – book เส้นทางสายธรรม เป็นบทความที่ kanchana.c (พล.อ.ต.หญิง กาญจนา เชื้อทอง หรือนามปากกา สาวิกา ศาสตรพงศ์) และผู้รายงานการเดินทางอื่น ๆ เช่น คุณวันชัย ภู่งาม เป็นต้น  เล่าเรื่องราวที่ติดตามท่านอาจารย์ไปสนทนาธรรมตามที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการรายงานสดบ้าง หรือกลับมาเล่าภายหลังบ้าง เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้ไปด้วยได้ทราบรายละเอียดของสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆ เป็นกระทู้ในกระดานสนทนาแล้วทั้งสิ้น โดยมีคุณวันชัย ภู่งาม ใส่ภาพประกอบเรื่อง และได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์ให้รวบรวมเป็น E – book แล้ว

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของอาสาสมัครทุกท่าน และต้องการอาสาสมัครอีกมาก ท่านผู้ใดสนใจช่วยงานของมูลนิธิ ฯ สมัครได้ที่คุณอรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์


                                       พระธรรมยิ่งเผยแพร่ ยิ่งรุ่งเรือง

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 16 ส.ค. 2557

เปิดอ่านแล้ว มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะปรมัตถธรรมโดยสังเขป ที่ท่านอาจารย์สุจินต์เขียน

กราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
วันที่ 16 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ประสาน
วันที่ 19 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 19 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ใหญ่ราชบุรี – ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thassanee
วันที่ 19 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Boonyavee
วันที่ 22 ส.ค. 2557

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ladawal
วันที่ 26 ส.ค. 2557

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Jans
Jans
วันที่ 1 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 27 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Woranan
Woranan
วันที่ 21 ก.พ. 2559

    ผมได้ฟังพระธรรมจากท่านอาจารย์มาสักระยะนึงแล้วผ่านทางเว็บบ้านธัมมะ พอดีผมขึ้นมากรุงเทพ(ปกติอยู่ภูเก็ต)วันนี้ผมจึงถือโอกาศไปที่มศพ.ได้ฟังท่านอาจารย์บรรยายพระธรรมสดๆ ผมดีใจมากๆเลยคับ และผมก็สนใจหนังสือของท่าน พอผมไปถามเจ้าหน้าที่ แล้วพี่เค้าบอกว่าหนังสือนี้แจก ผมตกใจมาก ไม่พอนะคับพี่เค้าให้เอาไปได้อีกให้ผมมาหลายเล่มเลย ผมดีใจจริงๆคับ

   ขอบพระคุณท่านอาจารย์และบุคลากรทุกๆท่านที่ช่วยเอื้อเฟื้อพระธรรม...ที่แท้จริง

...ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 22 ก.พ. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 22 ก.พ. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
thilda
วันที่ 24 ก.พ. 2559

หนังสือดีมากๆ ค่ะ ทำให้เมื่อมาฟังธรรมแล้วเข้าใจดียิ่งขึ้น อยากจะเชิญทุกท่านโดยเฉพาะท่านใหม่ๆ อ่านหนังสือควบคู่กับการฟังธรรม หรือการสนทนาธรรมค่ะ หลายอย่างมีคำตอบในหนังสือค่ะ ขออนุโมทนากับทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 25 ก.พ. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
รู้จบลงที่รู้
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 27 ก.พ. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 28 ก.พ. 2559

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
tusaneenui
tusaneenui
วันที่ 1 มี.ค. 2559

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
peem
วันที่ 19 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 20 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 21 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
jaturong
วันที่ 21 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
ปอนักปายเด
ปอนักปายเด
วันที่ 10 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาบุญ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
mai00008
mai00008
วันที่ 16 พ.ค. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 19 มิ.ย. 2559

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา 

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 19 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
เจียมจิต
เจียมจิต
วันที่ 13 มี.ค. 2561

กราบขอบคุณค่ะและอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ