Print 
เก็บเล็กผสมน้อย วันอาสาฬหบูชา 11 กรกฎาคม 2557
 
paderm
paderm
วันที่  12 ก.ค. 2557
หมายเลข  25084
อ่าน  1,507

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

@ จะอยู่บ้าน อยู่ป่า อยู่ที่ไหนก็ตาม คือ เป็นคนดี ที่เข้าใจธรรม

@ พร้อมเพรียงกันที่บูชาพระรัตนตรัย แตใจ มีความปรองดองหรือเปล่า เพราะฉะนั้น ความปรองดอง คือ มีจิตเสมอกัน คือ เป็นคนดี ซึ่งจะขาดการฟังพระธรรมไม่ได้เลย

@ จิตคนอื่นก็เรื่องคนอื่น  สำคัญที่จิตตนเองที่พิจารณาจิตตนเองว่า  มีความดีขึ้นมากไหมซึ่งด้วยการศึกษาพระธรรม

@ ความปรองดอง  สำคัญกว่า  พร้อมเพรียงกัน   เพราะปรองดองด้วยความเห็นถูก   ถ้าไม่คิดถึงความดี ก็ปรองดองยาก เพราะ คิดถึงแต่ตนเอง

@ กิเลสมีมากเหลือเกิน ถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้  เพราะฉะนั้น การรู้จักพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เพียงกราบไหว้   แต่ผู้ที่รู้ตัวเองกิเลสว่ามีมาก   แต่พระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเลย  ผู้รู้ด้วยความเข้าใจพระธรรม ย่อมรู้จักพระพุทธเจ้า ผู้ไม่มีกิเลสเลย ซึ่งสามารถดับกิเลสได้หมด ด้วยการฟัง ศึกษาพระธรรม

@ ถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีกิเลสมาก จะอัศจรรย์ไหมคะ ที่ได้ยินว่า มีผู้ไม่มีกิเลสเลย

@ เห็นประโยชน์ของการเป็นคนดี  ด้วยความปรองดอง   นั่นคือ  ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจพระธรรมเหมือนกัน

@ อาศัยน้ำ คือ พระธรรม ล้างกิเลสออกจากใจทีละน้อย ค่ะ

@ คนที่กล่าวว่า พระพุทธศาสนาไม่ยากเลย ทิฏฐิ ความเห็นเสมอกันหรือไม่

@ ทุกคนเหมือนกันหมดเสมอกัน คือ เป็นธรรม ไม่ใช่เป็นเขาเป็นเรา  

@ ทุกคนเคยมีความสุข ร่ำรวย และลำบากยากจน ทุกคนเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วทั้งนั้นเลยทุกคน ถ้าคิดถูกเช่นนี้ก็เข้าใจถูก ก็มีจิตเสมอกัน ค่ะ

@ ลูกเราอยู่ไหน กำลังเห็น กำลังได้ยิน ลูกเราอยู่ไหน ค่ะ

@ ที่กล่าวว่าเหตุให้เกิดสติปัฏฐาน คือ ความจำที่มั่นคง แต่ถ้าไม่เข้าใจว่าขณะนี้เป็นเพียงสภาพธรรม แล้วจะทำให้สติปัฏฐานเกิดได้อย่างไร

@ คนดี เป็นอย่างไร ก็มีหลายระดับขั้น เช่น ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ได้ว่าร้ายใคร ก็เป็นคนดีก็แล้วแต่จะพูดกัน   แต่เป็นคนดี ที่ช่วยเหลือคนอื่นด้วย  แต่เป็นอย่างนี้ทั้งวัน  หรือเปล่า ? เพราะฉะนั้น ใจเป็นอย่างไร  ดังนั้น ไม่ใช่เพียงละชั่ว ทำความดี แต่ดีเท่าไหร่ก็ไม่พอ ตราบใดที่ไม่เข้าใจว่า ดีและชั่วเป็นธรรม จนกว่าจะดับกิเลสได้ ค่ะ

@ ปรองดอง คือ มีจิตเสมอกันในการเข้าใจธรรม ตามความเป็นจริง เสมอกัน ในการศึกษาธรรม

@ กิเลสปรองดองได้ไหม ไม่ได้ แต่ กิเลสพร้อมเพรียงกันได้ ที่จะทำสิ่งต่างๆ ค่ะ

@ กุศลธรรมปรองดองกันได้  อกุศลกรรมปรองดองกันได้ไหม  ก็จะเห็นความแตกต่างของพร้อมเพรียง กับ ปรองดอง พร้อมเพรียงด้วยอกุศลธรรมได้     แต่ ปรองดอง ด้วยกุศลธรรมความเห็นถูก ค่ะ

@ ลูกเรา รักใครมากกว่ากัน คะ ลูก กับ เรา

@ ต่อเมื่อใด เป็นผู้มีความบันเทิงร่วมกันในทางกุศล ก็แช่มชื่นด้วยปัญญา

@ จะไปปรองดองกับคนนั้นคนนี้สำเร็จไหม คะ แล้วสำเร็จไหม ไม่สำเร็จแน่นอน  ถ้าไม่ใช่ความดี ถ้าจะให้สำเร็จ ต้องเป็นคนดีด้วยกัน แต่ถ้ายังไม่เป็นดี ไม่มีทางปรองดองสำเร็จ ค่ะ

@ ความมืดกับความสว่างจะปรองดองกันได้ไหม คะ

@ ความดีไม่เบียดเบียนใครเลย มีแต่ช่วยคนอื่น ค่ะ

@ สัตว์โลก เป็นผู้ดูกรรม และผลของกรรม   สัตว์โลกเป็นผู้ที่ดูบุญและบาป   เพราะฉะนั้น เหตุการณ์ที่ดีและไม่ดี สามารถเกิดขึ้บกับใครก็ได้ ดังนั้นเห็นเหตุการณ์ที่คนอื่นทำไม่ดีกับใคร พิจารณาจิตตนเองไหม คะ ว่าจิตเป็นอะไร เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไหม  ดังนั้น ได้ยิน ได้ฟัง คนทำไม่ดี จิตโกรธบ้าง เกลียดบ้าง  หรือ ควรลงโทษประหารชีวิต เกิดจากความโกรธ ถูกต้องหรือเปล่า ค่ะ

@ พระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีล หรือ ให้เข้าใจความจริง ค่ะ

     ขอกราบเท้าอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์และอนุโมทนาทุกท่าน ครับ สำหรับรายละเอียดทั้งธรรมและภาพที่สวยงาม พี่วันชัยจะนำมาถ่ายทอดให้พวกเราได้แช่มชื่นกัน ครับ

ขออนุโมทนา ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 12 ก.ค. 2557 11:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 12 ก.ค. 2557 11:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
mon-pat
mon-pat
วันที่ 12 ก.ค. 2557 12:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Jans
Jans
วันที่ 12 ก.ค. 2557 17:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ก.ค. 2557 17:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 12 ก.ค. 2557 18:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 12 ก.ค. 2557 18:19 น.

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 12 ก.ค. 2557 18:21 น.

ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของ อ.เผดิม ยี่สมบุญ เป็นอย่างยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Nareopak
Nareopak
วันที่ 12 ก.ค. 2557 18:55 น.

 ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ch.
ch.
วันที่ 14 ก.ค. 2557 14:24 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เรือนแก้ว
วันที่ 14 ก.ค. 2557 15:09 น.

ขออนุโมทนา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
yupa
วันที่ 15 ก.ค. 2557 08:13 น.

ขอกราบและขออนุโมทนาในกุศลจิต ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ผู้ที่พร้อม ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
peem
วันที่ 15 ก.ค. 2557 15:53 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ