สังฆาทิเสส
 
taweekhoon
วันที่  30 พ.ค. 2557
หมายเลข  24916
อ่าน  1,357

ติดสังฆาทิเสส 10 ครั้ง แก้กี่ครั้งถึงจะหายครับ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยเครียดมากครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   อาบัติสังฆาทิเสส  แม้จะเป็นอาบัติหนัก  แต่ก็เป็นอาบัติที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องตามพระวินัย  ซึ่งการประพฤติที่จะทำให้พ้นจากอาบัติดังกล่าวนี้ได้  เรียกตามพระวินัยว่าประพฤติวุฏฐานวิธีหรือ การอยู่กรรม (หรือ ที่คุ้นกันในคำว่า อยู่ปริวาสกรรม) ซึ่งจะต้องอาศัยสงฆ์ เป็นหลัก เมื่อต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว  ไม่ควรปกปิดไว้   ต้องบอกแก่พระภิกษุด้วยกันว่า ตนเองต้องอาบัติสังฆาทิเสส เพราะถ้าปกปิดไว้กี่วัน หรือเป็นเดือน เป็นปี ก็ต้องอยู่ปริวาส ตามวันที่ตนเองได้ปกปิดอาบัติไว้  อย่างไรก็ตาม  ตราบใดที่ยังปฏิญาณตนว่าเป็นพระภิกษุ เมื่อต้องอาบัติแล้ว   ก็จะต้องกระทำคืนแก้ไขให้ถูกต้องตามพระวินัยเห็นโทษ  พร้อมทั้งมีความจริงใจที่จะไม่ล่วงละเมิดอีก เพื่อให้ตนเองพ้นจากอาบัตินั้นๆ  เพราะถ้าไม่แก้ไข  ยังเป็นผู้มีอาบัติอยู่ย่อมเป็นเครื่องกั้นสวรรค์   กั้นการบรรลุ มรรค ผล นิพพาน
   ดังนั้น ถ้าอาบัติ กี่ครั้งก็ตาม ก็ต้องแก้อาบัติตามระยะเวลาที่ปกปิดไว้ ครับ ชีวิตของเพศบรรพชิต เป็นชีวิตที่รักษายาก เพราะยากด้วยการสละหมด ไม่ใช่เพศคฤหัสถ์ ต้องรักษาด้วยสติ และ ปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจพระธรรม  ซึ่งสำหรับการต้องอาบัติสังฆาทิเสส ก็สามารถรักษาให้พ้นไปได้ โดยทำตามพระวินัยบัญญัติที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ โดยการอยู่กรรม แสดงโทษกับผู้อื่น เป็นต้น  ซึ่งเมื่อแก้ไขแล้ว สิ่งที่สำคัญ คือ ไม่ใช่เพียงแก้ไขในเหตุการณ์เฉพาะ แต่สำคัญ คือ ควรศึกษาพระวินัยให้มาก และศึกษาพระธรรมให้มากขึ้นมากกว่าเดิม เพื่อประโยชน์จะรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร และจะได้น้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมได้ดีขึ้น  ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับตนเอง ต้องอาบัติน้อยลง และกุศลธรรมเจริญขึ้น และสำคัญที่สุด การรักษาพระวินัย ก็จะทำให้ละ อาสวะกิเลสที่มีอยู่ และเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วย คือ ทำให้ผู้ที่ทำกุศลกับพระภิกษุ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็ทำให้กุศลผลบุญของผู้ทำ มีมาก และเอื้อต่อองค์รวม คือ  พระพุทธศาสนาก็เจริญสืบต่อไป เพราะพุทธบริษัทที่เป็นประธาน ประพฤติถูกต้องเหมาะสม ครับ
   ดังนั้นไม่ควรประมาทในการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ เพราะกิจของพระภิกษุคือ ศึกษาพระธรรมและอบรมปัญญา ส่วนอาบัติที่เกิดขึ้น ก็สามารถแก้ได้ หากไม่ใช่ปาราชิก ซึ่งก็ต้องเห็นโทษตามความเป็นจริง และสำคัญที่สุด คือ สำรวมระวังต่อไปด้วยการศึกษาพระธรรม ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
taweekhoon
วันที่ 30 พ.ค. 2557

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   พระวินัยบัญญัติแต่ละสิกขาบท พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วยพระองค์เอง เพื่อให้พระภิกษุได้สำรวมระวัง ไม่ล่วงละเมิดในสิกขาบทนั้นๆ อันจะเป็นไปเพื่อฝึกหัดกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลส ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว โอกาสที่จะล่วงละเมิดสิกขาบท ก็ย่อมจะมีได้มาก รวมถึงต้องอาบัติสังฆาทิเสส ด้วย ซึ่งเมื่อต้องอาบัติสังฆาทิเสส แล้ว ต้องแก้ไขด้วยการประพฤติวุฏฐานวิธี (อยู่กรรม) ตามพระวินัย จึงจะพ้นจากอาบัติสังฆาทิเสสได้ ตามความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอาบัติหนักหรือเบา
   ถ้าไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้ว ย่อมมีโทษแก่ภิกษุรูปนั้น เป็นเครื่องกั้นในการบรรลุมรรคผลนิพพาน และถ้ามรณภาพในขณะที่ยังมีอาบัติอยู่ ก็เป็นผู้มีอบายภูมิเป็นที่ไปในเบื้องหน้า แต่ถ้าได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่เป็นเครื่องกั้นถ้าหากยังไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามพระวินัยแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายใจอยู่ร่ำไป ไม่ใช่เฉพาะอาบัติสังฆาทิเสสเท่านั้น หมายรวมถึงอาบัติทุกกองด้วย ดังนั้นที่ดีที่สุดที่จะไม่เดือดร้อนใจและไม่เป็นเครื่องกั้นสวรรค์ มรรคผลนิพพาพ ตราบใดที่ยังปฏิญญาว่าเป็นพระภิกษุอยู่ เมื่อต้องอาบัติแล้วก็จะต้องกระทำคืน แก้ไขให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย พร้อมทั้งมีความจริงใจที่จะสำรวมตามพระวินัย ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเองต่อไปครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 30 พ.ค. 2557

สังฆาทิเสส แก้อาบัติได้ถ้าเห็นโทษ ทำตามพระวินัยที่แก้อาบัติ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ทิพย์วัฒน์
วันที่ 1 มิ.ย. 2557

เรียนถามอาจารย์  ทำไมฆราวาสต้องเรียนรู้พระธรรมวินัยของสงฆ์

 
  ความคิดเห็น 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 มิ.ย. 2557

เรียนความเห็นที่ 5 ครับ

เพื่อประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติกับพระภิกษุที่ถูกต้อง ครับ ไม่ทำให้ท่านอาบัติโดยไม่รู้ตัว และ การศึกษาพระวินัย ก็จะเห็นการกระทำทางกาย วาจาที่ดี ละเอียดมาก ก็ช่วยขัดเกลากิเลสของผู้ที่อ่าน เข้าใจ แม้แต่เป็นฆราวาส ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
somchart
วันที่ 5 มิ.ย. 2557

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ