เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ แพรวอาภาเพลส ราชบุรี 7 เมษายน 2557
 
paderm
paderm
วันที่  7 เม.ย. 2557
หมายเลข  24687
อ่าน  1,903

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาธรรมที่ แพรวอาภาเพลส ราชบุรี 7 เมษายน 2557

- เห็นเกิดขึ้นแล้ว ดับไปแล้ว เราอยู่ที่ไหน ได้ยินเกิดขึ้นแล้ว และ ดับไปแล้ว เราอยู่ที่ไหน

   เพราะ ดับไปแล้ว ค่ะ

- ทุกอย่างเกิดดับ ตามเหตุปัจจัยแต่ละหนึ่ง แต่ค่อยๆ เข้าใจรู้ได้ ด้วยการฟัง อบรมปัญญา

   ค่อยๆ รู้ ค่อยๆ เข้าใจต่อไป ค่ะ

- ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าใจพระธรรมได้เลย 

- พูดคำว่าทาน เข้าใจจริงหรือเปล่า ว่า ทาน คืออะไร ทานหมายถึงการให้ ซึ่งเป็นเจตนาที่

  สละประโยชน์กับผู้อื่น แต่ เพียงเท่านี้ เข้าใจลึกซึ้งหรือยัง  แต่ ความลึกซึ้ง คือ ถ้าไม่มีจิต

  จะให้ได้ไหม เพราะฉะนั้น ให้เข้าใจว่าเป็นแต่เพียงธรรมเป็นไป ค่ะ

- ที่คิดว่ามีสมบัติมากมาย มีสิ่งต่างๆ มากมาย ก็เพียงแค่ จิตรู้อารมณ์ในสี ในเสียง แค่นั้น

  เหมือนถูกนายมายากลหลอกลวง ค่ะ

-ไม่ว่าฟังธรรมเรื่องอะไร ให้เข้าใจความจริง คือ ความจริงในขณะนี้เอง ที่เป็นเพียงธรรม ค่ะ

-ประโยชน์ชาติหนึ่งที่เกิดมา ก็เพื่อเข้าใจความจริงในขณะนี้ โดยเริ่มจากการฟัง เป็นสำคัญ

-ธรรมที่ถูกต้อง ไม่ใช่คิดเอง แต่ เข้าใจพระธรรมแต่ละคำ ให้เข้าใจ จากการฟังพระธรรมที่

  พระพุทธเจ้าทรงแสดง ค่ะ

- มีการบ้านนะคะ คือ ฟังแล้ว ฟังอะไร ไตร่ตรอง การบ้าน คือ ให้เข้าใจว่าเป็นธรรมเท่านั้น ค่ะ

- การฟังพระธรรมเพื่อให้เข้าใจถูก เห็นถูก ไม่ใช่เพื่อเป้นพระโสดาบัน โดยที่ไม่รู้อะไร

- การให้ทาน การให้ ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ และ ต้องถามน้อมเข้ามาในตนว่า ให้บ่อยไหม

- ขณะที่เข้าใจขึ้น ขณะนั้นกำลังชำระล้างสิ่งสกปรก ทีละน้อย จนหมดสิ้นในอนาคตได้ ค่ะ

- ถ้าเพียงสละวัตถุภายนอกไม่ได้ แล้วจะสละความยึดถือว่าเป็นเรา ที่เป็นกิเลสอย่าง

  ละเอียดได้อย่างไร

- คนดี เป็นอย่างไร คือ ค่อยๆ ดีขึ้น ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงทันที แต่ ดีในที่นี้ คือ ดี เพราะ ค่อย

  จากที่ไม่รู้ ก็คือ รู้ขึ้น เข้าใจขึ้น แม้แต่เข้าใจว่าเป็นธรรม 

- เห็นขณะนี้ เห็นด้วยความรู้ หรือ ด้วยความไม่รู้ ทุกคนต้องตอบเองได้ ค่ะ

- ถ้าบอกว่ารู้แล้ว ก็ไม่ต้องฟัง แต่เพราะ ไม่รู้จึงต้องฟัง เพื่อให้ค่อยๆ รู้ขึ้น ค่ะ

- ไม่มีอะไร พ้นจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ วันนี้ พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไหม คะ แล้ว

  คุณไสย คืออะไร คุณไสย ทำให้เห็น ได้ยินได้ไหม  กำลังคิดนึก คุณไสยทำให้คิดนึก

  หรือเปล่า กำลังโกรธ คุณไสยทำให้โกรธหรือเปล่า มีใคร ทำ คุณไสยพระอรหันตสัมมา

  สัมพุทธเจ้าได้ไหม คะ

- แม้แต่การที่แต่ละท่านมานั่งตรงนี้ ทำไมคนอื่นไม่มา เพราะ ต้องสะสมบุญมาแต่ปางก่อน

  เพราะ มีเหตุปัจจัย ให้เป็นอย่างนั้น แม้แต่บางท่าน ได้ลงจากรถ และ ได้ยิน เสียงของรถ

  อีกคันเปิดธรรม แล้วรถคันนั้นก็ไป  คนนั้นถึงกับ ขับรถตามไป นี่แสดงให้เห็นถึงเหตุปัจจัย

ที่สะสมมาแตกต่างกัน ตามบุญที่ทำไว้แต่ชาติปางก่อน

- การจากโลกนี้ไป ไม่ใช่ ไม่รู้เหมือนดิม แต่ ยังสะสมความเข้าใจต่อไป ที่เรียกว่า อุปนิสสย

  โคจร โคจร หมุนไปเรื่อยๆ การฟังในขณะนี้ เป็นอุปนิสัย ทำให้ ต่อไปข้างหน้าก็ได้ฟัง

  พระธรรมอีก ได้เข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นอีก ค่ะ

- บางท่านซื้อรถใหม่ ไม่เคยได้ฟัง เปิดวิทยุจากรถคันใหม่ ได้ยินได้ฟังธรรมในหนทางที่ถูก

  ทันที นี่แสดงถึงการสะสมมา คือ บุญที่เคนทำไว้แต่ชาติปางก่อน ค่ะ

- ถ้ามีความเข้าใจถูก มีหรือ จะเลือกในสิ่งที่ผิด ในหนทางที่ผิด ที่ไม่มีประโยชน์ ค่ะ

  ถาม รู้ว่าอกุศลไม่ดี แต่ทำไมยังเกิดได้ คะ

  ตอบ ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ขณะนี้เห็นเกิด ใครทำให้เกิดได้ไหม ได้ยินเกิด ใครทำไม่

  ให้เกิดได้ไหม คะ นี่ก็คือคำตอบ

- ฟังเพียงแค่นี้ เล็กน้อย จะให้ถ่องแท้ได้ไหม ค่ะ

- 45 พรรษา ที่ทรงแสง ฟังแค่ไหน ฟังครบหรือยัง และ เข้าใจแค่ไหน ในแต่ละคำ ที่สำคัญ

เรามักถูกความเป็นตัวตน อยากจะรู้ อยากจะเข้าใจ  อยากจะให้สติเกิด แต่ลืมว่า ธรรมเกิด

จากเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำาจบังคับบัญชา ที่จะทำให้เข้าใจ หรือ ไม่เข้าใจ เพราะ ถ้าเข้าใจ

จะไม่เดือดร้อนเลย ค่ะ เบาสบาย เพราะ เป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นไปตามธรรมปรุงแต่งเป็น

ไป ค่ะ

- แต่ละคนก็มีอุปนิสัยแตกต่างกัน  โอกาสในเรื่องอื่นมีมาก แต่ โอกาสในการฟังธรรมไม่มาก

  เท่า เพราะฉะนั้น การฟังธรรมมีค่าที่สุด และ ถ้าจากโลกนี้ไป ก็หมดโอกาสในการฟังใน

  ชาตินี้ และ ชาติอื่นๆ จะได้ฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ 

-  มรณสติ คือ ระลึกถึงความตาย เพื่อที่จะอบรมปัญญา ด้วยการเห็นค่าของการได้ฟัง

   พระธรรม ชาตินี้ก็เติม อกุศลทุกวัน ก็ควรเติมความเข้่าใจพระธรรมไปบ้าง เพื่อสะสม

   อุปนิสัยต่อไป สะสมความเข้าใจต่อไปในชาติต่อๆ ไป  ค่ะ

- เห็นเพื่อลืม  ทุกอย่างชั่วคราว และก็ติดข้องในสิ่งทีชั่วคราว ในสิ่งที่เกิดและดับไป เพราะ

  ไม่รู้ แต่การจะรู้ และ ค่อยๆ ละจริงๆ ต้องอบรมปัญญาอย่างยาวนาน ค่อยๆ เข้าใจว่าเป็นแต่

  เพียงธรรม ค่ะ

-ขณะนี้ เดี๋ยวนี้ อยู่คนเดียวหรือเปล่า คะ ก็ต้องเข้าใจว่า จิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะ จะพร้อมกัน

 สองขณะไม่ได้ เกิดขึ้นทำกิจนั้นแล้วดับไป ไม่มีเรา ไม่มีใคร 

-ขณะหลับ ไม่รู้อะไรทั้งสิ้น เป็นอะไรก็ไม่รู้จัก แต่ พอตื่น ก็ติดข้องทันที เห็นกำลังของกิเลส

 และ ให้เห็นคุณค่าของพระธรรม ที่จะไม่ประมาทในการอบรมปัญญาต่อไป ค่ะ

 - ศึกษาธรรมคืออะไร ถ้าเริ่มเข้าใจว่า ธรรมคือเดี๋ยวนี้ นั่นคือ เริ่มศึกษาธรรม ค่ะ  ศึกษาอะไร

   ศึกษาความจริงของสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ ค่ะ

-บนสวรรค์ มี ศาลาสุธรรมา ที่ฟังพระธรรม แต่ เมื่อไปอยู่บนสวรรค์จะไปหรือเปล่า ก็ตามการ

  สะสม เพราะฉะนั้น สะสมกันตั้งแต่โลกนี้ ค่ะ

- มาโลกนี้ ก็สะสมสิ่งต่างๆ มา ในจิต และ จากไปก็สะสมสิ่งต่างๆ ไปกับจิต ทรัพย์สมบัติ

  พ่อแม่ พี่น้อง ที่คิดว่าอะไรสำคัญ เอาไปไม่ได้เลย ควรที่จะสะสมปัญญา ความเข้าใจ

  พระธรรมต่อไป ค่ะ 

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
siraya
วันที่ 7 เม.ย. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
siraya
วันที่ 7 เม.ย. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 7 เม.ย. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 7 เม.ย. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 เม.ย. 2557

- ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าใจพระธรรมได้เลย

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 7 เม.ย. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 7 เม.ย. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา อ. ผเดิม ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 8 เม.ย. 2557

เป็นลาภอันประเสริฐยิ่ง

ที่มีโอกาสได้รับรสพระธรรมอันบริสุทธิ์บริบูรณ์

โดยความอุปการะเกื้อกูลของ ชาว มศพ. ทุกท่าน

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

************************

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
one_someone
one_someone
วันที่ 8 เม.ย. 2557

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 8 เม.ย. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 8 เม.ย. 2557

ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ch.
ch.
วันที่ 12 เม.ย. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ