Print 
สิ้นปีเก่า สู่ปีใหม่ 2557 ใหม่เสมอ
 
paderm
paderm
วันที่  31 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24268
อ่าน  1,526

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ้นปีเก่า สู่ปีใหม่ 2557   ใหม่เสมอ
เวลาโดยสมมติ  ก็ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ปี 2557 อีกครั้ง  หากแต่ว่า เวลา  จะมีได้  ก็เพราะ  อาศัยสภาพธรรมที่มีจริง คือ จิต  เจตสิก ที่เกิดขึ้นและดับไป  วัน เดือน  ปีเวลาต่างๆ ก็เพราะ อาศัยการเกิดขึ้นของ จิต เจตสิก ที่ดับไปแต่ละขณะ  เพราะฉะนั้น  ปีใหม่ ก็คือ จิต เจตสิกที่เกิดขึ้น ใหม่ตลอดดเวลา  ของแต่ละบุคคล  แต่ละขณะ  จึงกล่าวได้ว่า แต่ละขณะจิตที่ดับไป ก็เป็นปีเก่า และ ขณะจิตที่เกิดขึ้นใหม่ก็เป็นปีใหม่ เพราะฉะนั้น ชีวิต คือ จิต ใหม่เสมอ แต่ ที่น่าพิจารณาว่า จิตดวงใหม่ ไม่ใช่มีจิตประเภทเดียว มีจิต 89 ประเภท   และ การได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นปฏิสนธิจิต   ที่เป็นผลของกุศลวิบาก และ ได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนา และ ฟังธรรม ศึกษาพระธรรม นับเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดของชีวิต  ปีใหม่ ต่อไป คือ ขณะจิตต่อไป   ไม่มีใครรู้ได้เลยว่า จะเกิดจิตประเภทอะไร ซึ่ง อาจจะเกิด จุติจิต  คือ จิตที่เคลื่อนจากความเป็นบุคคลนี้  อันเรียกสมมติว่า ตาย พรากจากความเป็นมนุษย์  ที่เป็น  ภพภูมิที่ประเสริฐ ที่สามารถเจริญกุศล อบรมปัญญาได้ และ สัมปรายภพ คือ ภพหน้าก็แน่นอน เพราะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก  ดังนั้น เมื่อ ชีวิตล่วงเลยผ่าน ปีใหม่ไปแต่ละปี แต่ละจิต แต่ละขณะ สิ่งที่ควรพิจารณา เพื่อเป็นประโยชน์ดังนี้
-   ปีใหม่ จิตใหม่ เป็นจิตอะไร โดยมาก อกุศล หรือ กุศล ?
-   ปีใหม่  เป็นเรา เป็นเวลาที่ใหม่ หรือ เป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้น
-   ปีใหม่ เริ่มต้นใหม่ที่ฟัง ศึกษาพระธรรม เพิ่มขึ้น
-   ปีใหม่ ให้พรตัวเอง ด้วยการทำดี และ ศึกษาพระธรรม เพราะ พร คือ สิ่งที่นำ มาซึ่งสิ่งที่ดี คือ การทำกุศล
-   ปีใหม่  เข้าใจสภาพธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในขณะนี้ ว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา
-   ปีใหม่ พิจารณาว่า ชีวิตกำลังเข้าไปสู่จิตใหม่ คือ จุติจิต คือ ความตายไปทุกขณะ
-   ปีใหม่ สิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิต คือ ความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจ นั่นเป็นมงคลแล้ว
-   ปีใหม่ ทุกคนก็ปรารถนาความสุขกับตนเอง แต่  ชีวิตจะมีสุขได้ ก็ด้วยความเข้าใจ พระธรรมที่ค่อย ๆเจริญขึ้น เมื่อความเข้าใจเจริญขึ้นก็จะเป็นเหตุให้กุศลธรรมประการ ต่าง ๆ เจริญขึ้น  ความทุกข์ ความเดือดร้อนที่เกิดจากอกุศล ก็จะค่อย ๆ ลดน้อยลง   สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน  หมั่นทำความดี และ ศึกษาพระธรรม มั่นคงตลอดไป สาธุ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หน้าที่ ๑๘๐
     ท่านทั้งหลายจงกระทำตามพระพุทธพจน์  คือ  จงกระทำตามพระดำรัสของพระผู้มี
พระภาคพุทธเจ้า    ซึ่งตรัสไว้โดยนัยเป็นต้นว่า    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงเพ่ง
(พินิจ)  อย่าเป็นผู้ประมาท  คือ  จงยังข้อปฏิบัติให้ถึงพร้อมตามที่ทรงพร่ำสอน.  บทว่า ขโณ โว มา อุปจฺจคา ความว่า จริงอยู่  บุคคลใด ไม่กระทำตามพระพุทธพจน์  ขณะแม้ทั้งหมดนี้  คือ ขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น ๑  ขณะที่ได้เกิดขึ้นในปฏิรูปเทสะ (ประเทศอันสมควร) ขณะที่ได้สัมมาทิฏฐิ ๑ขณะที่มีอวัยวะทั้ง ๖ไม่บกพร่อง   ย่อมล่วงเลยบุคคลนั้น, ขณะ  อันนั้น  อย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย.   
     บทว่า   ขณาตีตา  ความว่า ก็บุคคลใดล่วงเลยขณะนั้นไปเสีย หรือว่าขณะอันนั้นล่วงเลยบุคคลใดไปเสีย    บุคคลเหล่านั้นก็จะยัดเยียดกันอยู่ในนรก   คือ บังเกิดในนรกนั้นเศร้าโศกอยู่สิ้นกาลนาน.

ดอกไม้ที่พี่แอ๊ว ฟองจันทร์ มอบให้ท่านอาจารย์สุจินต์ และ อ.ดวงเดือน ในวันสิ้นปีเก่า เพื่อวันปีใหม่ อนุโมทนา ครับ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 31 ธ.ค. 2556 13:37 น.

ขออนุโมทนาครับอาจารย์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
mon-pat
mon-pat
วันที่ 31 ธ.ค. 2556 14:41 น.

กราบอนุโมทนาครับอาจารย์ผเดิม

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2556 15:56 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


เตือนใจดีมากครับ ขอบพระคุณและขออนุโมทนา อ. ผเดิม ด้วยครับ
.............................
     ข้อความที่ว่า "วันคืน ล่วงไป ๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่" เป็นคำเตือนที่ดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ของการศึกษาพระธรรม  ฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญา เพื่อการขัด เกลากิเลสของตนเอง ซึ่งจะเตือนให้ไม่ลืมกิจที่ควรทำสำหรับตนเองที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ว่า อะไรคือสิ่งที่ควรทำ   แม้จะมากไปด้วยกิเลส  แต่ก็ไม่ทอดธุระ  ในการที่จะฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม เจริญกุศลประการต่างๆ เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง ต่อไป  ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมแล้ว กล่าวได้ว่า  วันหนึ่ง ๆ ที่ผ่านไป   ย่อมเต็มไปด้วยความติดข้องยินดีพอใจ  เต็มไปด้วยความโกรธ  ความผูกโกรธ  เต็มไปด้วยอวิชชา  ซึ่งเป็นความหลง  ความไม่รู้  (รวมทั้งอกุศลธรรม ประการอื่น ๆ ด้วย)  และไม่รู้จักหนทางที่จะนำไปสู่ความเป็นผู้เบาบางจากอกุศลธรรมเหล่านั้นได้ นับวันอกุศลธรรมมีแต่จะหนาแน่นพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ  อกุศลธรรมให้ผลเป็นทุกข์   นำมาซึ่งความเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า  ไม่เป็นประโยชน์แก่ใคร ๆ เลย   ควรหรือไม่ที่จะเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทประกอบแต่อกุศลกรรม โดยที่ไม่ได้  อบรมเจริญคุณงามความดีเลย ?
     ดังนั้น  ในแต่ละวันจึงควรที่จะเป็นโอกาสของการเจริญกุศล  สะสมความดี ฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา    สะสมความเข้าใจธรรม   ซึ่งจะเป็นที่พึ่งใน  ภายหน้าสำหรับตนเองอย่างแท้จริง   โดยที่ไม่มีตัวตนที่จะทำ   แต่เป็นกิจหน้าที่ของ ธรรมฝ่ายดีที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของตนๆ โดยเริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองครับ

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
จากปีเก่าสู่ปีใหม่ - เครื่องระลึกความเข้าใจและการน้อมประพฤติปฏิบัติ
กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 31 ธ.ค. 2556 16:11 น.

สวัสดีปีใหม่ เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการฟังธรรมให้เข้าใจ มีความเห็นถูก และ เจริญกุศล ทุกๆประการ ที่มีโอกาส ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
rrebs10576
วันที่ 1 ม.ค. 2557 02:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ^^สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
siraya
วันที่ 1 ม.ค. 2557 06:32 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 1 ม.ค. 2557 08:07 น.

สิ่งที่ประเสริฐที่สุดในปีใหม่และวันต่อ ๆ ไป คือ การได้ฟังพระธรรม
กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง  ขอบพระคุณและขออนุโมทนาท่านอาจารย์วิทยากร  และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทุก ๆ ท่าน ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปวีร์
วันที่ 1 ม.ค. 2557 11:23 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

สวัสดีปีใหม่ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
peem
วันที่ 1 ม.ค. 2557 18:33 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 1 ม.ค. 2557 22:10 น.

...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ.คำปั่น อ.เผดิม  และทุกๆท่านด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
thilda
thilda
วันที่ 1 ม.ค. 2557 22:32 น.

กราบอนุโมทนาอาจารย์เผดิมและอาจารย์คำปั่นค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 2 ม.ค. 2557 11:51 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 2 ม.ค. 2557 13:06 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
khundong
khundong
วันที่ 2 ม.ค. 2557 17:59 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ladawal
วันที่ 3 ม.ค. 2557 15:01 น.

ขอกราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์และท่านวิทยากรทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
kinder
วันที่ 3 ม.ค. 2557 16:57 น.
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
fouron
fouron
วันที่ 6 ม.ค. 2557 12:45 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ