การเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกุศลอะไรบ้างครับ
 
papon
papon
วันที่  19 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24203
อ่าน  2,664

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

    การเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกุศลอะไรบ้างครับขอ ความ อนุเคราะห์ ด้วย ครับ ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 ธ.ค. 2556

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    กุศล เป็นสภาพธรรมที่ดีงาม เป็นสภาพธรรมที่ไม่มีโทษ  เป็นสภาพธรรมที่ตัดบาป-ธรรม เป็นสภาพธรรมที่ทำลายอกุศลธรรม  เพราะเหตุว่าในขณะที่เป็นกุศลนั้น อกุศลจะเกิดขึ้นไม่ได้  เมื่อว่าโดยสภาพธรรมแล้ว ได้แก่ กุศลจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย 

    กุศลธรรม ซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวัน เช่น ขณะที่ให้ทาน ขณะที่งดเว้นจากทุจริต ขณะที่ฟังพระธรรม ขณะที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น (แม้ไม่มีเงินทอง กุศลจิตก็สามารถที่จะเกิดได้) เป็นต้น

    ซึ่งสภาพธรรมที่เป็นกุศล มีมากมายหลายประเภท  ซึ่ง กุศล หรือ บุญ มีความหมายเหมือนกัน  บุญหรือกุศลเป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นสภาพธรรมที่ดี อันมีสภาพธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดร่วมด้วย และขณะนั้นก็ไม่มีอกุศลที่เป็นโลภะ โทสะและโมหะเกิดขึ้นเลยในขณะที่เป็นบุญครับ

   บุญ  เป็นสภาพธรรมที่ชำระจิตให้สะอาด (เพราะโดยปกติแล้วจิตสกปรกด้วยอำนาจของอกุศลธรรม) ขณะที่เป็นบุญ  ขณะนั้นจิตสะอาดจากอกุศล คือ โลภะ โทสะและโมหะบุญ หรือ สภาพจิตที่ดี ทีเป็นกุศล มีหลายประการ ตามระดับและลักษณะของบุญครับ

บุญกิริยาวัตถุ 10 หมายถึง ที่ตั้งแห่งการกระทำความดี  ๑๐  อย่าง  หมายถึง กุศลจิตที่มีกำลังจนทำให้มีการกระทำออกมาทางกาย  วาจาหรือทางใจ  ได้แก่ ...
๑. ทานมัย  บุญสำเร็จจากการให้วัตถุเพื่อสงเคราะห์หรือบูชาแก่ผู้อื่น
๒. ศีลมัย  บุญสำเร็จจากการงดเว้นจากทุจริต  หรือประพฤติสุจริต  ทางกาย  วาจา
๓. ภาวนามัย บุญสำเร็จจากการอบรมจิตให้สงบจากกิเลส (สมถภาวนา) และการอบรมปัญญาเพื่อละกิเลสทั้งปวง(วิปัสสนาภาวนา)
๔. อปจายนมัย  บุญสำเร็จจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน
๕. เวยยาวัจจมัย  บุญสำเร็จจากการขวนขวายบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
๖. ปัตติทานมัย  บุญสำเร็จจากการให้ส่วนบุญที่ได้บำเพ็ญมาแล้ว
๗. ปัตตานุโมทนามัย  บุญสำเร็จจากการยินดีในกุศลที่ผู้อื่นได้กระทำแล้ว
๘. ธัมมัสสวนมัย  บุญสำเร็จจากการฟังพระสัทธรรม
๙. ธัมมเทสนามัย  บุญสำเร็จจากการแสดงพระสัทธรรม
๑๐. ทิฏฐุชุกรรม การกระทำความเห็นให้ตรงถูกต้องตามความเป็นจริง

ซึ่ง บุญ กุศลทั้ง 10  ประการ สามารถทำให้เกิดในสคติภูมิ และ เกิดเป็นมนุษย์ได้ ครับ
ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    การเกิดเป็นมนุษย์  ซึ่งเป็นหนึ่งในสุคติภูมิ  เป็นได้ด้วยผลของกุศลกรรมเท่านั้น ไม่ใช่อกุศลกรรม  เพราะอกุศลกรรมทำให้เกิดในอบายภูมิ ไม่ใช่สุคติภูมิและที่น่าพิจารณา คือ ต้องไม่ใช่กุศลกรรมที่ฌานขั้นต่างๆ และ ไม่ใช่ กุศลที่เป็นโลกุตตระ  เพราะเหตุว่า กุศลขั้นฌาน ทำให้เกิดในพรหมภูมิ  แต่ถ้าเป็นโลกุตตรกุศลแล้ว  ไม่ทำให้เกิดในภพใดๆ เลย เพราะกุศลที่ดับกิเลส  ตัดวัฏฏะ

     ทีนี้ก็ควรที่จะได้พิจารณาถึงความหมายของ  มนุษย์  ว่า มีความหมายว่าอย่างไรมนุษย์หมายถึงผู้ที่มีใจสูง ใจสูงด้วยคุณธรรม สูงด้วยความดีประการต่างๆ สูงด้วยศีลด้วยความเพียรด้วยความประพฤติอันประเสริฐ ด้วยความมั่นคงที่จะเจริญซึ่งความดีประการต่างๆ และนอกจากนั้นมนุษย์ยังหมายถึง ผู้รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ด้วย เมื่อรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งมิใช่ประโยชน์แล้ว ก็น้อมประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แล้วละเว้นในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นี้คือความหมายของมนุษย์ และเป็นมนุษย์ที่แท้จริงด้วย

     การได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผลของกุศลกรรมเท่านั้น แต่เพราะมีจิตที่หลากหลายต่างกันออกไป มีการกระทำที่แตกต่างกัน มีการได้รับผลของกรรมที่ต่างกันมนุษย์จึงมีหลายประเภทก็เพราะจิตนั่นเอง กล่าวคือ ถ้าจิตดี เป็นกุศลจิตมีความประพฤติที่ดีงามทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ก็เป็นมนุษย์ที่ดี แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็นอกุศลจิตเป็นจิตที่ไม่ดี มีการกระทำที่ไม่ดีทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ดี

     ข้อสำคัญที่ทุกคนควรพิจารณาคือ เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ยากแสนยาก ก็ควรที่จะเป็นมนุษย์ที่แท้จริงแสวงหาประโยชน์จากการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้มากที่สุด ด้วยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ แล้วน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม ไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการ เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองต่อไป ครับ.

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 ธ.ค. 2556

บุญ คือ สภาพธรรมที่ดี นำมาซึ่งความสุข และ ทำให้เกิดในภพภูมิที่ดี ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 28 ธ.ค. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
papon
papon
วันที่ 18 ก.พ. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ