สักกายทิฏฐิเป็นความเห็นผิดแบบไหนครับ
 
papon
papon
วันที่  19 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24207
อ่าน  1,566

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน
สักกายทิฏฐิเป็นความเห็นผิดแบบไหนครับขอ ความ อนุเคราะห์ ด้วย ครับ ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สักกายทิฏฐิ เป็นความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล  ว่าโดยสภาพธรรมแล้ว ได้แก่  ทิฏฐิเจตสิก 

     สิ่งที่มีจริงๆ เป็นธรรม และสิ่งที่มีจริงนั้น มีจริงในชีวิตประจำวัน  ทุกขณะมีแต่ธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไป หาความเป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นตัวตน เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้รวมถึงความเห็นผิด ก็มีจริง  เป็นสภาพธรรมที่เป็นทิฏฐิเจตสิก  ผู้ที่เป็นปุถุชน สะสมความเห็นผิดมามากในสังสารวัฏฏ์  สะสมความเห็นผิดว่ามีเรา มีสัตว์ มีบุคคล เห็นผิดว่าเที่ยง เป็นสุข เป็นต้น การจะไถ่ถอนความเห็นผิดได้นั้น ก็ด้วยปัญญา  แต่เพราะยังไม่ได้ดับความเห็นผิดได้อย่างเด็ดขาด  ยังมีพืชเชื้อของความเห็นผิดอยู่ ความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน  เป็นสัตว์ เป็นบุคคล (สักกายทิฏฐิ) ก็ย่อมเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่  เป็นอกุศลธรรมที่เห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของสภาพธรรมที่เป็นจริง และที่ตั้งที่จะให้ทิฏฐิประเภทนี้เกิดขึ้น  ก็ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที่จริงที่เกิดดับในขณะนี้ ที่เป็นขันธ์ ๕ ได้แก่รูปขันธ์ เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์  ซึ่งล้วนเป็นธรรมที่มีจริงในขณะนี้ เพราะยังไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมแต่ละอย่าง  เช่น เห็นเป็นธรรม ไม่ใช่เราที่เห็น  ได้ยินเป็นธรรมไม่ใช่เราที่ได้ยิน เป็นต้น  จึงมีการยึดถือความเห็นผิดว่าเป็นตัวตน

    ตราบใดก็ตามที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล  ก็ยังไม่สามารถดับความเห็นผิดใดๆ ได้เลย แต่ความเห็นผิดทุกประการจะถูกดับได้อย่างหมดสิ้น เมื่อรู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบัน พระโสดาบันดับความเห็นผิดได้อย่างหมดสิ้น สักกายทิฏฐิ ซึ่งเป็นความเห็นผิดที่ยึดถืดสภาพธรรมว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคล ก็ดับได้ ไม่เกิดขึ้นอีกเลย  พระโสดาบันไม่มีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล

     การมีโอกาสได้ฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรม มีประโยชน์อย่างยิ่ง ขณะที่ฟังแล้วเข้าใจ ขณะนั้นกุศลธรรมเจริญขึ้น ศรัทธา ปัญญา เป็นต้น เกิดขึ้นเป็นการขัดเกลาละคลายความเห็นผิด รวมถึงอกุศลธรรมประการอื่นๆ ด้วย  ขณะที่กุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมจะเกิดร่วมด้วยไม่ได้  และความเห็นผิดจะถูกดับได้อย่างเด็ดขาดเมื่ออบรมเจริญปัญญาถึงความเป็นพระโสดาบันเมื่อนั้นความเห็นผิด จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยในสังสารวัฏฏ์ ซึ่งจะต้องเริ่มสะสมอบรมความเข้าใจถูกเห็นถูก ไปตามลำดับจริงๆ ครับครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 19 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    สักกายทิฏฐิ เป็นความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรม คือ ขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นเรา เป็นของเรา ซึ่งผิดไปจากความเป็นจริงของสภาพธรรม (ตามที่คุณนิรมิตได้แสดงความคิดเห็นมา) ขึ้นชื่อว่าความเห็นผิดแล้ว (มิจฉาทิฏฐิ) เป็นสภาพธรรมที่เห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ตรงตามความเป็นจริง แม้แต่ความเห็นผิดที่เป็นสักกายทิฏฐิ ก็เช่นเดียวกัน เป็นความเห็นผิดประการหนึ่ง ที่เห็นผิดในสภาพธรรมที่เป็นรูปธรรมและ นามธรรม ว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคล และยังครอบคลุมถึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วย  เพราะแท้ที่จริงแล้ว  ธรรม  เป็นธรรม  ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล  ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นแต่เพียงสภาพธรรมแต่ละอย่างๆ เท่านั้น  แต่เพราะยังไม่ได้ดับความเห็นผิดได้อย่างเด็ดขาด  ยังมีพืชเชื้อของความเห็นผิดอยู่ ความเห็นผิดประเภทนี้  ก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้  เพราะตราบใดก็ตามที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล  ก็ยังไม่สามารถดับความเห็นผิดใดๆ ได้เลย  ความเห็นผิดทุกประการจะถูกดับได้อย่างหมดสิ้น เมื่อรู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบัน    

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 ธ.ค. 2556

สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นผิดว่ามีเรา ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 28 ธ.ค. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ