Print 
วอนผู้รู้ช่วยตอบ ต้องสังฆาทิเสส ขณะบวชเป็นภิกษุ
 
ยอมรับผิด
วันที่  9 เม.ย. 2556
หมายเลข  22740
อ่าน  28,394

อยากทราบว่า เราต้องสังฆาทิเสสขณะบวชอยู่โดยไม่รู้ว่าเป็นสังฆาทิเสส แต่พอเรารู้เราก็ไปบอกพระแก่พรรษากว่า คือไม่ได้ปกปิด โดยเป็นเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง (คือต้องสังฆาทิเสสตอนบ่าย 2 แล้วมารู้ที่หลังว่าเป็นสังฆาทิเสส แล้วไปเปิดเผยให้เขาฟังตอน 5 โมงกว่า) แล้วไม่มีปัญญาไปปริวาสกรรม เพราะแต่ละที่ไกลเกิน อยากทราบว่ามีทางอื่นไหม นอกจากปริวาสกรรม  เพราะตอนนี้กลุ้มมาก....


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 เม.ย. 2556 19:31 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     อาบัติสังฆาทิเสสเป็นอาบัติหนัก แต่แก้ไขได้โดยสงฆ์ คือ จะปลงอาบัติกับภิกษุเพียงรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้ ต้องอาศัยสงฆ์ในการประพฤติ เพื่อการออกจากอาบัตินั้น เช่น การให้ปริวาส ให้มานัตต์ ต้องอาศัยสงฆ์อย่างน้อย ๔ รูปขึ้นไป ในกรณีที่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ไม่ได้อยู่ปริวาสกรรม ลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ ย่อมไม่มีอาบัติติดตัวแต่อย่างใด แต่เมื่อกลับเข้ามาบวชใหม่ อาบัติทั้งหมดที่ต้องแล้วไม่ได้ทำการแก้ไขเมื่อบวชครั้งก่อน ก็จะมีเหมือนอย่างเดิม ต้องทำการแก้ไขด้วยการออกจากอาบัตินั้น ๆ ตามสมควรแก่อาบัติชนิดนั้น ๆ ที่ตนได้ล่วง กล่าวคือถ้าเป็นอาบัติสังฆาทิเสส ปกปิดไว้นานเท่าใด ก็ต้องอยู่ปริวาสกรรม เท่ากับจำนวนวันที่ตนเองต้องถึงจะออกจากอาบัตินั้นได้ แต่เมื่อยังเป็นพระภิกษุอยู่ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ต้องอยู่ปริวาส แต่ไม่ได้หมายความว่า จะต้องไปอยู่ในสถานที่ใด สถานที่หนึ่ง เพื่ออยู่ปริวาสกรรมครับ แม้แต่อยู่ในวัดของตนเอง ก็สามารถประพฤติอยู่ปริวาสกรรมได้ เพื่อแก้อาบัตินั้น ซึ่งสามารถแก้อาบัติสังฆาทิเสสได้ หากทำถูกวิธี และไม่ต้องไปสถานที่อื่นครับ แต่หากไปสถานที่อื่น ไม่รู้การแก้อาบัติ สังฆาทิเสส ก็ไม่สามารถแก้ได้ครับ การอยู่ปริวาสก็คือ การอยู่วัตร ประพฤติให้สมควร อยู่ในวัดตนเอง การอยู่ปริวาสก็เหมือนกับการติดคุก จำกัดบริเวณที่อยู่ ถูกลดฐานะ เช่น เคยมีสารเณรคอยรับใช้ก็ไม่มี เวลาเจอพระภิกษุต้องไหว้ก่อน แล้วก็บอกว่าเราทำผิดพระวินัยอะไรบ้าง เป็นต้นซึ่งสามารถอ่านวัตร ข้อปฏิบัติในการพ้นจากอาบัติสังฆาทิเสสได้ดังนี้

เชิญคลิก ...ปาริวาสิกวัตร ๙๔ ข้อ .. ข้อวัตรของภิกษุผู้อยู่ปริวาส 

     ทุกอย่างแก้ไขได้ หากไม่ถึงการต้องอาบัติปาราชิก การเห็นโทษ และกระทำคืน ย่อมเป็นการประพฤติที่ถูกต้อง เหมาะสมตามพระธรรมวินัย เพราะไม่มีผู้ใดที่ไม่เคยทำผิด แต่ผิดแล้ว สำนึก แก้ไขถูกต้อง ย่อมเป็นบัณฑิตได้ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ยอมรับผิด
วันที่ 9 เม.ย. 2556 19:54 น.

ขอบพระคุณอย่างสูงที่มาโปรดสัตว์ ตอนนี้เราเป็นพระบวชไหม่ไม่รู้อะไร...

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ยอมรับผิด
วันที่ 9 เม.ย. 2556 20:00 น.

แล้วขอถามอีก อย่างพอดีไปอ่านมาแล้วงงๆ อยู่บ้าง... แล้วออกไปบิณฑบาตได้ไหม 

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 เม.ย. 2556 20:06 น.

เรียนความเห็นที่ 3 ครับ

ออกบิณฑบาตได้ เพียงแต่จะต้องมีภิกษุรูปอื่นไปด้วย รูปเดียวไปไม่ได้ และต้องประพฤติวัตร ตามลิงค์ที่ให้ไว้ เช่น  ถ้าเดินบิณฑบาตรก็ไม่เดินนำหน้า ภิกษุผู้มีศีลไม่ได้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส เป็นต้น  ควรเดินไปข้างหลังและไม่ประพฤติ  ถือบิณฑบาตร เป็นวัตร รับนิมนต์ได้ เป็นต้น ครับ และ ก็มีวัตรอื่น ๆ ที่ควรประพฤติซึ่งแก้ไขได้ ไม่ต้องไปสถานที่ หาที่อยู่อื่น เพื่อไปอยู่ปริวาส หากวัดนั้น เงียบสงบ ไม่เป็นที่สัญจรของพระภิกษุอาคันตุกะ รูปอื่นๆ  จากวัดอื่นมาบ่อยๆ  ก็อยู่ประพฤติวัตร  ที่วัดตนเองได้  ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ยอมรับผิด
วันที่ 9 เม.ย. 2556 20:39 น.

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ยอมรับผิด
วันที่ 9 เม.ย. 2556 20:40 น.

เราปิดบังไว้ไม่เกิน 1 วัน ก็ทำ 1 วันไช่ไหมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 เม.ย. 2556 20:43 น.

ถูกต้อง ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 เม.ย. 2556 20:49 น.

    ขอบอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ถ้าหากยังไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามพระวินัยแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายใจอยู่ร่ำไป   ไม่ใช่เฉพาะอาบัติสังฆาทิเสสเท่านั้น  หมายรวมถึงอาบัติทุกกองด้วย ดังนั้นที่ดีที่สุดที่จะไม่เดือดร้อนใจและไม่เป็นเครื่องกั้นสวรรค์ มรรคผลนิพพาน ตราบใดที่ยังปฎิญญาว่าเป็นพระภิกษุอยู่ เมื่อต้องอาบัติแล้วก็จะต้องกระทำคืนแก้ไขให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย  พร้อมทั้งมีความจริงใจที่จะสำรวมตามพระวินัย ฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเองต่อไป  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 เม.ย. 2556 20:54 น.

สังฆาทิเสส ต้องประพฤติวัตร เช่น ถ้าเจอพระองค์ไหน ก็ต้องกล่าวว่า ทำผิดพระวินัยข้อไหน และ ถ้าทำผิดปกปิดกี่วัน ก็ต้องประพฤติอยู่ปริวาสตามจำนวนวันที่ปกปิด ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ยอมรับผิด
วันที่ 9 เม.ย. 2556 21:01 น.

ขอถามพระคุณเจ้าอีกสักคำถามเถิด แล้วถ้าเราปฏิบัติครบแล้ว  ต้องให้ภิกษุสงฆ์ สวดอะไรไหม... ต้องมีพิธีอะไรไหม . . อย่างไร

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 เม.ย. 2556 21:05 น.

เรียนความเห็นที่ 10 ครับ

     ถ้าปฏิบัติครบ ถูกต้องตามพระวินัย ในการอยู่ปริวาสแล้ว พระวินัยกำหนดให้คณะสงฆ์เรียกภิกษุผู้นั้นเข้าหมู่ได้ การเรียกเข้าหมู่นี้ เรียกว่า “อัพภาน” โดยการใช้สงฆ์สวดจำนวน ๒๐ รูปขึ้นไป เมื่อคณะสงฆ์ทำสังฆกรรมนี้แล้ว ภิกษุผู้นั้นถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 

     อนึ่ง กระผมเป็นฆราวาส ไม่ใช่พระภิกษุ กราบนมัสการพระคุณเจ้า ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ใฝ่รู้
วันที่ 9 เม.ย. 2556 21:34 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
tookta
วันที่ 9 เม.ย. 2556 21:37 น.

รบกวนขอถามหน่อยนะคะ  แล้วอาบัติสังฆาทิเสส คืออะไรคะ (อยากทราบค่ะ)

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 เม.ย. 2556 21:38 น.

เรียนความเห็นที่ 13 ครับ

     อาบัติสังฆาทิเสสเป็นอาบัติหนักแต่แก้ไขได้โดยสงฆ์  คือ จะปลงอาบัติกับภิกษุเพียงรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้   ต้องอาศัยสงฆ์ในการประพฤติเพื่อการออกจากอาบัตินั้น เช่น  การให้ปริวาส ให้มานัต ต้องอาศัยสงฆ์อย่างน้อย ๔ รูปขึ้นไป อาบัติ สังฆาทิเสส เช่น เกี้ยวผู้หญิง เป็นต้น ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ยอมรับผิด
วันที่ 9 เม.ย. 2556 21:57 น.

ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้...ครับ  ขอให้ท่านมีแต่ความ สุขสวัสดิ์ ด้วย อายุ วัณโณ  สุขัง พะลัง

สาธุ สาธุ สาธุ..

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 9 เม.ย. 2556 22:00 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
tookta
วันที่ 10 เม.ย. 2556 20:38 น.

ขอบคุณนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Boonyavee
วันที่ 12 เม.ย. 2556 23:28 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 22 เม.ย. 2556 08:00 น.

อนุโมทนาสาธุ  ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
Rodngoen
วันที่ 24 เม.ย. 2556 03:55 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
นี่นะใหญ่สุดแล้ว
วันที่ 25 เม.ย. 2556 22:43 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 12 พ.ค. 2556 09:20 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 13 ส.ค. 2556 21:12 น.

กราบอนุโมทนาพระคุณเจ้าผู้ยอมรับผิดคะ

สาธุๆๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
พระทองสุข
วันที่ 14 ส.ค. 2556 15:40 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
ผิดแล้ว
วันที่ 18 ม.ค. 2557 13:53 น.

คือเป็นเหมือนเจ้าของกระทู้ แต่ผิดจริงรู้สึกไม่สบายใจ เวลามีคนมาไหว้รู้สึกแค่โกนหัวใส่อะไรเหลืองๆ บวชหนึ่งเดือน ทำผิดสองวันสุดท้ายเลย  ยังไม่ได้บอกพระองค์อื่นไม่รู้จะทำยังไงเลยอธิษฐานกับหลวงพ่อพระประฐานในโบสถ์ว่ารู้สึกผิด กับสิ่งที่ทำและจะสำนึกผิดในเวลาที่เหลือ ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่หลุดจากวินัยบัญญัติเลย   ตามที่คุณ paderm ลงไว้ ก็เข้าใจว่าการปริวาสนี้เป็นการลงโทษหนักมีหลักการคือให้ออกไปจากกลุ่มเพื่อทบทวนตัวเองและศึกษาพระธรรม กรรมฐาน บวกกับการประกาศความผิดเป็นการยอมรับผิด  ที่ฉันทำคือพยายามลงโทษตัวเอง หมั่นศึกษาพระธรรมและสามธิ มากขึ้นในเวลาที่เหลือ แต่ก็บอกเลี่ยงๆ กับพระรูปอื่น บอกกับหลวงพ่อในโบสถ์ว่าสำนึกผิดแล้วและจะทำอย่างที่กล่าวมาเพื่อขอให้เป็นกุศล 

อยากถามว่า

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
ผิดแล้ว
วันที่ 18 ม.ค. 2557 15:04 น.

ขอถามนะเผื่อจะมีพระบวชใหม่บางรูปที่พลาด คิดว่าช่วงเข้าพรรษาน่าจะเยอะสุด

-ความเป็นพระจะขาดเลยหรือเปล่า?

-บุญที่บวชมาจะหมดไปกับการสึกโดยไม่แก้ไขสังฆาทิเสสนี้หรือไม่? บวชให้โยมญาติ ๆ ด้วย

-ถ้าสึกโดยที่ยังไม่ไปอยู่กรรม จะเป็นบาปติดตัวฆราวาสไหม? อ่านๆ หลายๆ ที่บางที่ท่าน ก็บอกว่าไม่ บางที่ท่านก็บอกว่าทำมาหากินไม่ขึ้น? กังวลกับเรื่องนี้ที่สุด!!! ว่าตกลงเป็นกรรมติดตัวหรือจบแค่ตอนอยู่ในบรรพชิต พอขอลดตัวลงมาเป็นฆราวาสก็ถือศีลไม่ผิดลูกผิดเมีย

-ถ้ากลับไปอยู่ปาริวาส ไปตินเป็นฆราวาสได้ไหม?

-การไม่บอกแต่เข้าโบสถ์ปลงอาบัติตอนทำวันเช้าในวันรุ่งขึ้นเลยถือว่า บอกแก่สงฆ์หรือยัง? หรือต้องบอกเลยว่าผิดสังฆาทิเสสข้อนี้ๆ แก่พระสงฆ์องค์อื่นๆ เพิ่มเติมนะครับ คือลางานมาเท่านี้ และจำเป็นต้องกลับไปทำงานดังนั้นการไปปาริวาส นั่นคงยังทำไม่ได้ในเร็ววัน

     ส่วนหลังจากนี้เป็นข้อ ขอถามปุจฉาของข้าะระเจ้าโดยเนื้อแท้ของหลังการปาริวาส คือการยอมรับผิดโดยการสวดบอกแก่ อาจารย์กรรม และอาคันตุกะ แต่ถ้าฉันสึกมาแล้วเดินทางไปต่างจังหวัดและเข้าไปบวชเพื่อไปปาริวาสเลย ต่อให้บอกไป ท่านก็ไม่ได้รู้จักอะไรเรา เท่ากับเป็นการเลี่ยงบาลีหรือเปล่า ?  แค่ไปทำพิธีกรรมให้ครบ?

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่ท่านช่วยเสนอแนะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ