สภาพธรรมเกิดขึ้นเพราะปัจจัยและบังคับบัญชาไม่ได้
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  2 ต.ค. 2549
หมายเลข  2226
อ่าน  679

เราไม่อาจรู้สภาพเห็น สิ่งที่ปรากฏทางตา การกระทบสัมผัสและความรู้สึก “ตามที่เป็น” เพียงด้วยการคิดเรื่องสภาพธรรมเหล่านี้เท่านั้น ปัญญาควรรู้ลักษณะของเห็นเมื่อเห็นปรากฏ ควรรู้ว่าเห็นเป็นนามที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่ตัวตน นามเห็นต่างจากรูปที่ปรากฏทางตา เมื่อเริ่มรู้ว่าสภาพธรรมต่างเป็นแต่เพียงธาตุที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยและบังคับบัญชาไม่ได้ เราก็จะถูกสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจครอบงำน้อยลง


  ความคิดเห็น 1  
 
narong.p
narong.p
วันที่ 3 ต.ค. 2549

นอกจากนี้ การรู้ลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมที่ปรากฏทั่วทุกทวาร จนรู้แจ้ง ว่าเป็นเพียงรูปธรรมและนามธรรม ไม่ใช่เราแล้ว ผู้นั้นก็จะกระทำสิ่งใดๆ ด้วยความ "ไม่เห็นแก่ตัว" ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น

 
  ความคิดเห็น 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 6 ต.ค. 2549

หน้าที่ของเราคือ อบรมเจริญปัญญาไปตามลำดับขั้น จนกว่าจะรู้ลักษณะสภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้ว กิเลสก็จะน้อยลง เราก็จะทำเพื่อตัวเองน้อยลงและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งที่มูลนิธิฯ และบ้านธัมมะ ก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมาย

ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งจริงๆ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
panee.r
วันที่ 9 ต.ค. 2549

การจะละอกุศลได้นั้น เราต้องรู้จักลักษณะของอกศุลแต่ละชนิดให้ถ่องแท้เสียก่อน จึงจะละได้ การจะรู้จักลักษณะของเขาได้ก็ต้องฟังธรรมให้เข้าใจให้เป็น "สัจจญาน" ในขั้นการฟังก่อน

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ