Print 
กรณีภิกษุณี
 
pheejad
วันที่  29 ธ.ค. 2555
หมายเลข  22258
อ่าน  1,422
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 ธ.ค. 2555 08:22 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กฏเกณฑ์ในการบวชเป็นพระภิกษุณี มีหลายประการดังนี้ครับ
- ต้องบวชกับคณะสงฆ์   ๒  ฝ่าย   คือ   ฝ่ายภิกษุสงฆ์ ๑    ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ ๑ 
- ต้องถือครุธรรม 8 ประการตลอดชีวิต
- สำหรับสตรีที่จะไปขอบวช ต้องเป็นนางสิกขมานา  รักษาศีล ๖ ข้อ  ไม่ขาดเลย  ๒ ปี จึงจะบวชเป็นพระภิกษุณีได้  ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งต้องเริ่มนับใหม่ให้ได้ 2 ปี  จึงจะบวชได้ครับศีล 6 ข้อที่ต้องถือห้ามขาด ตลอด 2 ปี คือ

1.งดเว้นจากปาณาติบาต
2.งดเว้นจากอทินนาทาน
3.งดเว้นจากอพรหมจรรย์ อันมีการเสพเมถุน เป็นต้น
4.งดเว้นจากมุสาวาท
5.งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย
6.งดเว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือหลังเที่ยง
     เมื่อไม่มีภิกษุณีแล้ว ก็ไม่สามารถบวชผู้หญิง เป็นภิกษุณีได้ เพราะฉะนั้น การบวชภิกษุณีในปัจจุบน ก็เป็นโมฆะ คือ ไม่ใช่ภิกษุณีจริงๆ เพราะ ผิดหลัก ขัดหลักพระธรรมวินัย ตามที่กล่าวมา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใฝ่รู้
วันที่ 30 ธ.ค. 2555 16:58 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ธ.ค. 2555 17:42 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     เมื่อไม่มีภิกษุณีแล้ว ก็ไม่มีสตรีท่านใดสามารถที่จะบวชเป็นภิกษุณีได้  เพราะการบวชเป็นภิกษุณี  ต้องบวชจากสงฆ์สองฝ่าย  แม้ในยุคนี้สมัยนี้ จะมีผู้หญิงบวช  นั่นก็ไม่ใช่ภิกษุณี ไม่ใช่บรรพชิตในพระพุทธศาสนา  ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและเป็นที่น่าพิจารณาว่า  การเจริญขึ้นของกุศลธรรมและปัญญา ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องบวชเท่านั้นถึงจะเจริญได้  แม้ไม่ได้บวช ก็สามาถเจริญได้เช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นจะเห็นประโยชน์ของกุศลและการได้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ มากน้อยแค่ไหน  ผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลในเพศคฤหัสถ์ก็มีมากทีเดียว  เป็นเรื่องการสะสมของแต่ละุบุคคลอย่างแท้จริง ครับ 

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pheejad
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 01:13 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
natural
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 14:26 น.

ขอเรียนถามท่านผู้รู้ว่า มีการกล่าวถึงเหตุในการงดเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือ หลังเที่ยงในเพศบรรพชิตในพระไตรปิฎกหรือไม่ หากมีเนื่องด้วยเหตุผลอย่างไร

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 14:48 น.
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 1 ม.ค. 2556 16:07 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
jaturong
วันที่ 15 ก.พ. 2556 15:45 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
MAHAPOONYO
MAHAPOONYO
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 10:02 น.

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ