อภิธรรม
 
อรรถวาที
วันที่  13 ก.ค. 2555
หมายเลข  21408
อ่าน  492

แม่บทหรือบทตั้งฝ่ายอภิธรรม คืออะไรครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 ก.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แม่บท หรือ บทตั้งฝ่ายอภิธรรม หมายถึง หัวข้อธรรมที่เรียกว่า มาติกา ซึ่งในคัมภีร์อภิธรรม ที่ทรงแสดงไว้เบื้องต้นมี  ประเภท คือ ติกมาติกา ๑ ทุกมาติกา ๑ ติกมาติกา หัวข้อธรรมที่ทรงแสดงปรมัตถ์ โดยแบ่งเป็นหมวด หมวดละ ๓ หัวข้อ มีธรรมที่เป็นกุศล ธรรมที่เป็นอกุศล และธรรมที่เป็นอัพยากตะ ทุกมาติกา หัวข้อธรรมที่ทรงแสดงปรมัตถ์โดยแบ่งเป็นหมวด หมวดละ ๒ หัวข้อ

ดังนั้น เมื่อกล่าวโดยสรุป ในหัวข้อธรรม ที่เป็นบทตั้งแม่บทของพระอภิธรรม ก็คือ ไม่พ้นจากสภาพธรรมที่มีจริง ที่เป็นจิต เจตสิก และ รูป หากไม่มีสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏในชีวิตประจำวันที่เป็นพระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน ก็จะไม่มีอภิธรรม ไม่มีหัวข้อธรรมเลย ครับ

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 ก.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ทั้งหมด ก็เพื่อเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงทั้งหมดเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริงตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันนี้เอง แต่เพราะยังไม่ได้ฟัง ยังไม่ได้ศึกษา จึงไม่เข้าใจ แต่พอได้เริ่มฟัง ได้เริ่มศึกษา สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ก็จะเข้าใจว่า   มีแต่ธรรมเท่านั้นจริงๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไป ไม่ใช่สัตว์ ไ่ม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม เป็นไปเพื่อละคลายความไม่รู้ที่สะสมมานานแสนนานในสังสารวัฏฏ์ จนกว่าจะถึงกาละที่ความไม่รู้จะไม่เกิดขึ้นอีกเลย ครับ.

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตขอทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ