อริยสาวิตรีบูชา
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  7 เม.ย. 2555
หมายเลข  20922
อ่าน  3,325

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

อริยสาวิตรี

สาวิตรี เป็นยอดของคำฉันท์ (คำประพันธ์) ทั้งหลาย มีลักษณะพิเศษ ซึ่งมีเพียง ๓ บท บทละ ๘ อักขระเท่านั้น เวลาจะกล่าวบทต่างๆ นั้น ก็จะกล่าวนำด้วยสาวิตรีฉันท์เสมอ ในศาสนาอื่น ก็มี เช่น ในลัทธิพราหมณ์ ก็มีสาวิตรีของพวกพราหมณ์ แต่ถ้าในพระพุทธศาสนาแล้วเป็น "อริยสาวิตรี"

อริยสาวิตรี มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น คือ

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง)

ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง)

สังฆัง สรณัง คัจฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง)

เป็นการแสดงถึงการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ซึ่งการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนั้น พึ่งด้วยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ให้เข้าใจเป็นปัญญาของตนเอง ผลสูงสุดของการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้น ถึงความเป็นพระอรหันต์ อันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง


อริยสาวิตรีบูชา (อริยสาวิตฺติปูชา)

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

พระสัมพุทธ เปรียบดุจ ดังจันทร์เพ็ญ อริยธรรม เป็นเช่น รัศมี

พระสาวก ดุจโลก อันเปรมปรีดิ์ ศิริศรี เพราะมีแสง จันทรา

สรณะนี้ พระผู้มี พระภาคตรัส เกื้อสัตว์ ก้าวสู่ พระศาสนา

เทวดา มนุษย์ น้อมบูชา อริย สาวิตรี ปรีดิ์เปรม

สัตว์โลก ได้อาศัย พระไตรรัตน์ จึงพ้นชาติ ปราศทุกข์ สุขเกษม

พระธรรม ชำระใจ ให้อิ่มเอม ยังให้เต็ม ด้วยบุญ คุณความดี

พระสัมพุทธ เปรียบดุจ ดังจันทร์เพ็ญ อริยธรรม เป็นเช่น รัศมี

พระสาวก ดุจโลก อันเปรมปรีดิ์ ศิริศรี เพราะมีแสง จันทรา

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

อริยสาวิตรีบูชา (อริยสาวิตฺติปูชา)

(บทประพันธ์โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์)


[เล่มที่ 47] พระไตรปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่มที่ ๔๗ - หน้าที่ 439

"... ก็ในบทนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส หมายถึงอริยสาวิตรีนี้ว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ อันเป็นเบื้องต้นแห่งพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระปรมัตถเวท อันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ผู้เป็นพราหมณ์ชั้นเยี่ยมประกาศแล้ว สมบูรณ์ด้วยอรรถและพยัญชนะ. เเม้หากว่าพราหมณ์พึงกล่าวอย่างอื่น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะตรัสกะพราหมณ์นั้นว่า ดูก่อนพราหมณ์ นี้มิใช่สาวิตรีในวินัยของพระอริยะอย่างแน่นอน เพราะเหตุนั้น ครั้นพระองค์ทรงแสดงถึงความไม่ใช่สาวิตรี แก่พราหมณ์นั้น จึงทรงให้พราหมณ์ตั้งอยู่ในสาวิตรีนี้แล.

(ข้อความบางตอนจาก ... อรรถกถา สุตตนิบาต สุนทริกสูตร)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Khaeota
วันที่ 8 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สัตว์โลก ได้อาศัย พระไตรรัตน์

จึงพ้นชาติ ปราศทุกข์ สุขเกษม

พระธรรม ชำระใจ ให้อิ่มเอม

ยังให้เต็ม ด้วยบุญ คุณความดี

กราบเท้าท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. อรรณพ หอมจันทร์

ขออนุโมทนาในกุศลจิต คุณวันชัย๒๕๐๔ ค่ะ

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

... สัตว์โลก ได้อาศัย พระไตรรัตน์

จึงพ้นชาติ ปราศทุกข์ สุขเกษม

พระธรรม ชำระใจ ให้อิ่มเอม

ยังให้เต็ม ด้วยบุญ คุณความดี ...

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. อรรณพ หอมจันทร์ (ผู้แต่ง)

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่วันชัย ภู่งาม

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 9 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. อรรณพ หอมจันทร์

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่วันชัย ภู่งาม

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Noparat
วันที่ 9 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. อรรณพ หอมจันทร์ (ผู้แต่ง)

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย ภู่งาม และทุกๆ ท่าน ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 9 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. อรรณพ หอมจันทร์ (ผู้แต่ง)

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย ภู่งาม และทุกๆ ท่าน ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 9 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสัมพุทธ เปรียบดุจ ดั่งจันทร์เพ็ญ

อริยธรรม เป็นเช่น รัศมี

พระสาวก ดุจโลก อันเปรมปรีดิ์

ศิริศรี เพราะมีแสง จันทรา

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

อริยสาวิตรีบูชา (อริยสาวิตฺติปูชา)

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. อรรณพ หอมจันทร์ (ผู้แต่ง)

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย ภู่งาม

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 10 เม.ย. 2555

ไพเราะด้วยถ้อยคำและอรรถ ... งดงามด้วยศิลปร่ายรำขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
raynu.p
วันที่ 10 เม.ย. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 13 เม.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

เรามีที่พึ่งอันสูงยิ่งแล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 เม.ย. 2555

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. อรรณพ หอมจันทร์

ขออนุโมทนาในกุศลจิต คุณวันชัย๒๕๐๔ ค่ะ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Jans
Jans
วันที่ 17 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. อรรณพ หอมจันทร์ (ผู้แต่ง)

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย และทุกๆ ท่าน ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 19 เม.ย. 2555

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 23 เม.ย. 2555

อนุโมทนาในกุศลจิตและวิริยะของทุกท่าน

สิ่งดีงามเหล่านี้ เกิดขึ้นได้เพราะศรัทธาในพระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Pailinsri
Pailinsri
วันที่ 25 เม.ย. 2555

สาธุ _ ไพเราะ งดงามเหลือเกิน ขอบพระคุณที่ทำให้ได้รู้และเข้าใจความหมาย ที่มากกว่า

คำแปล และได้เห็นถึงศิลปะอันงดงามเป็นไปเพื่อพุทธบูชา ... มิใช่มอมเมาย้อมใจให้หลง

ใหล

กราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
pornpaon
วันที่ 5 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. อรรณพ หอมจันทร์

งามคำ งามนาฏย

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย ภู่งาม, คุณพรชัย อภิศักดิ์ศิริ และทุกๆ ท่าน ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
Nareopak
Nareopak
วันที่ 15 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 21 พ.ค. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ข้า้วหอม
วันที่ 30 พ.ค. 2555

กราบอนุโมนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ