ธรรมนิยาม [อุปปาทสูตร]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  20 ก.ย. 2554
หมายเลข  19763
อ่าน  1,534

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ ๕๗                                      
๔. อุปปาทสูตร  ว่าด้วยธรรมนิยาย  

     [๕๗๖]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะพระตถาคตทั้งหลาย เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม  ธาตุ คือ  สิ่งที่ทรงตัวเองอยู่ได้ อันนั้น ธัมมฐิตตาความตั้งอยู่โดยธรรมดา  อันนั้น ธัมมนิยามตา ความแน่นอนโดยธรรมดา อันนั้น  ตถาคตตรัสรู้แทงตลอดธาตุนั้นว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวง เป็นทุกข์  ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา  ครั้นได้ตรัสรู้แล้ว ได้หยั่งรู้แล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก ทำให้ตื้น ว่า สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา.

จบอุปปาทสูตรที่  ๔.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 25 มิ.ย. 2562

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนา อ.คำปั่นค่ะค่ะ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ