ใคร คือ ผู้แสดงธรรมบอกกรรมฐาน
 
dets25226
วันที่  29 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20258
อ่าน  2,030

อะภิธัมมิกะภิกขูเยวะ กิระ ธัมมะกะถิกา นามะ กัมมัฏฐานาจะริยา นามะ อะวะเสสา น ธัมมะกะถิกา ฯ กิระ ทราบว่าท่านผู้ทั้งรู้ธรรมและบอกธรรมได้แท้จริง อะภิธัมมิกะภิกขูเยวะ คือพระสงฆ์หรือฆราวาสผู้รู้อภิธรรม ผู้ได้ศึกษาอะภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร์ ผู้สามารถล่วงรู้ถึงรูปธาตุและนามธาตุกล่าวคือ จิต เจตสิก และรูปนั้นเท่านั้น ธัมมะกะถิกา นามะ จึงได้ชื่อว่า "เป็นผู้กล่าวธรรม" หรือแสดงธรรม กัมมัฏฐานาจะริยา นามะ เป็นอาจารย์ผู้กล่าวสอนกรรมฐาน อะวะเสสา นอกจากผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้พระอภิธรรมแล้ว น ธัมมะกะถิกา ไม่จัดว่าเป็นผู้กล่าวธรรม สั่งสอนธรรม

...ขออนุโมทนาครับ...


Tag  กรรมฐาน กล่าวธรรม สอนธรรม แสดงธรรม
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

การที่จะเป็นผู้เข้าใจธรรม เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้นั้น ต้องอาศัยการฟังการศึกษาจากกัลยาณมิตรผู้ที่มีปัญญา มีความเข้าใจธรรมตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมกัลยาณ มิตรสูงสุดคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  บุคคลผู้เลิศผู้ประเสริฐสูงสุด ที่อุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างแท้จริง เมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว เป็นผู้ที่เห็นว่าพระธรรมละเอียดลึกซึ้ง  ถ้าไม่มีการกล่าว ไม่มีการแสดง  ไม่มีการเปิดเผยแล้ว คนอื่นก็จะไม่มีโอกาสได้ฟัง ได้ศึกษาได้เข้าใจธรรมอันละเอียดลึกซึ้งนั้น จึงแสดงธรรมแสดงสิ่งที่มีจริง ตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  เพื่อประโยชน์คือความเข้าใจถูกเห็นถูก แก่ผู้อื่น ตามกำลังปัญญาของตนเอง

การที่จะเป็นผู้แสดงธรรม เป็นผู้กล่าวธรรม  กล่าวสอนธรรม ให้ธรรมทาน หรือแม้กระทั่งเป็นผู้บอกกรรมฐาน (ซึ่งก็คือการแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่การอบรมเจริญความสงบของจิตและการอบรมเจริญปัญญา) ล้วนจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง จากการที่จะได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ทั้งนั้น แต่ถ้าไม่ได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริงแล้ว ก็ไม่สามารถอนุเคราะห์เกื้อกูลด้วยการให้ความเข้าใจถูกเห็นถูกแก่ผู้อื่นได้เลย ยิ่งถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องหรือมีความเห็นผิดแล้ว การเผยแพร่ก็ย่อมจะเป็นไปตามความเห็นที่ผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ตรงตามพระธรรมทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  นั่นเป็นอันตรายอย่างยิ่งทีเดียว 

ดังนั้นการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ด้วยความละเอียดรอบคอบ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ     .
..ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จากข้อความที่ผู้ร่วมสนทนายกมานั้น แสดงถึงนัยที่ว่า ผู้ที่สามารถรู้ เข้าใจอภิธรรมเท่านั้นชื่อว่าเป็นผู้กล่าวสอน เป็นธรรมกถึกได้ แต่ควรเข้าใจให้ละเอียดครับว่า การเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพียงพระอภิธรรมที่เป็น จิต เจตสิกและรูปเท่านั้น ผู้ที่กล่าวสอนธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง จะต้องมีความเข้าใจถูกทั้ง 3 ปิฎก ทั้งพระสูตรและพระวินัย โดยสอดคล้องกับพระอภิธรรมเป็นสำคัญด้วยครับ 

การเข้าใจพระอภิธรรมที่ถูกต้อง จึงใม่ใช่เรื่องของการจำชื่อว่า สามารถกล่าวสอนได้ว่ามี จิต เจตสิก และรูป เท่าไหร่ มีปัจจัยอะไรบ้าง เป็นต้น แต่ผู้ที่กล่าวสอนด้วยความเข้าใจ หรือผู้ที่ศึกษาพระอภิธรรมด้วยความเข้าใจ คือ เข้าใจความจริงว่าพระอภิธรรมก็คือ ความจริงในชีวิตประจำวัน ที่เป็นสภาพธรรม ที่เป็นอภิธรรม ธรรมที่ยิ่ง ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะ ซึ่งก็คือ จิต เจตสิก และรูป เป็นต้น ที่กล่าวสอนหรือเข้าใจว่า การเข้าใจพระอภิธรรม เข้าใจตัวอภิธรรม ก็ด้วยการรู้ความจริงที่เป็นพระอภิธรรมในขณะนี้นั่นเองครับ และอาศัยการศึกษาพระสูตรด้วย จะเป็นผู้ขัดเกลากิเลสในชีวิตประจำวัน ในการมีสัตว์ บุคคลเป็นอารมณ์ มีความเมตตา และกุศลประการอื่นๆ

และเมื่อศึกษาพระวินัย ก็เห็นโทษ ของกิเลสขั้นหยาบ ก็งดเว้นจากอกุศลทางกาย วาจาที่ไม่ดี ในชีวิตประจำวันได้  ดังนั้นพระธรรมทุกบท ทุกส่วนของพระไตรปิฎก มีประโยชน์และสำคัญทั้งสิ้น ไม่เพียงเฉพาะพระอภิธรรมเท่านั้น ดังนั้น สำคัญที่ความเข้าใจ ผู้ที่เป็นผู้กล่าวสอน เป็นธรรมกถึกจึงต้องมีความเข้าใจถูก สอดคล้องทั้ง 3 ปิฎก และที่ลืมไมได้ คือ เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงด้วยครับ

ซึ่งจะขอกล่าวถึง องค์พระธรรมกถึกที่ถูกต้องนั้นคืออย่างไรครับ
เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ ธรรมกถึกสูตร .. คุณธรรมของพระธรรมกถึก 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
dets25226
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pat_jesty
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 31 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 24 ก.ค. 2556

ขออนุโมทนาคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ