ธรรมกถิกสูตร .. คุณธรรมของพระธรรมกถึก
 
Niranya
วันที่  17 ก.พ. 2550
หมายเลข  2849
อ่าน  2,239

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 76 

๖.  ธรรมกถิกสูตร  ว่าด้วยคุณธรรมของพระธรรมกถึก
[๔๕]  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า นั่ง ณ  ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระ-ภาคเจ้าว่า  พระพุทธเจ้าข้า ที่เรียกว่า  ธรรมกถึก  ธรรมกถึก  ดังนี้  ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ  จึงจะชื่อว่าธรรมกถึก.
[๔๖]  พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า  ดูก่อนภิกษุ  ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่าย  เพื่อความคลายกำหนัด  เพื่อความดับชราและมรณะควรจะกล่าวว่า ภิกษุธรรมกถึก  ถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหน่าย  เพื่อความคลายกำหนัด  เพื่อความดับชราและมรณะ  ควรจะกล่าวว่า ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัด  เพราะความดับ  เพราะไม่ถือมั่นชราและมรณะควรจะกล่าวว่า ภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับชาติ. .ภพ.. อุปาทาน. .ตัณหา. .เวทนา. .ผัสสะ. .สฬายตนะ. .นามรูป. .วิญญาณ. .สังขารถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่าย  เพื่อความคลายกำหนัด  เพื่อความดับอวิชชา  ควรจะกล่าวว่า  ภิกษุธรรมกถึก  ถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหน่าย  เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับอวิชชา  ควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะความหน่าย  เพราะความคลายกำหนัด  เพราะความดับ  เพราะไม่ถือมั่นอวิชชา  ควรจะกล่าวว่า  ภิกษุบรรลุนิพพานใน ปัจจุบัน.
จบธรรมกถิกสูตรที่  ๖ 


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เบน
วันที่ 19 ก.พ. 2550

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 19 ก.พ. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑
- หน้าที่ 405

ข้อความบางตอนจาก... อรรถกถา สามัญญผลสูตร    
เพราะฉะนั้น   ธรรมกถึกแม้อื่น  เมื่อแสดงธรรม
พึงแสดงศีลในเบื้องต้น   แสดงมรรคในท่ามกลาง
และแสดงนิพพานในที่สุด   นี้เป็นหลักของธรรมกถึก.

    บทว่า สาตฺถ  สพฺยญฺชน ความว่า  ก็ผู้ใดมีเทศนาเกี่ยวด้วยการพรรณนาถึงข้าวยาคูและภัตรหญิงและชายเป็นต้น  ผู้นั้นชื่อว่าแสดงเทศนาพร้อมทั้งอรรถก็หาไม่  แต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงละการแสดงอย่างนั้น ทรงแสดงเทศนาเกี่ยวด้วยสติปัฏฐาน ๔  เป็นต้น. ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า  ทรงแสดงพร้อมทั้งอรรถ ดังนี้.
ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Zeta
วันที่ 14 มี.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ