ส. ค. ส. ปี ๒๕๕๕.. ขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน
 
pirmsombat
วันที่  28 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20253
อ่าน  2,310

ส. ค. ส.  ปี  ๒๕๕๕  ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีความสุขตลอดปีใหม่ ด้วยการประพฤติธรรมสม่ำเสมอ ครับ
ข้อความบางตอนจากพระไตรปิฏก

มีกุศลศีล
นกต้อยตีวิดรักษาฟองไข่ฉันใด จามรีรักษาขนหางฉันใด คนมีบุตรคนเดียวรักษาบุตรผู้เป็นที่รักฉันใด คนมีนัยน์ตาข้างเดียว รักษานัยน์ตาที่ยังเหลืออีกข้างฉันใด ท่านทั้งหลายจงตามรักษาศีลเหมือนฉันนั้นทีเดียว จงเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักด้วยดี มีความเคารพทุกเมื่อเถิด ดังนี้

ไม่โลภ
แม้จะให้ทรัพย์สมบัติ ข้าวสาลี ข้าวเหนียว โค ม้า ข้าทาสหญิงชายหมดทั้งแผ่นดิน ก็ยังไม่พอแก่คนๆ เดียว รู้อย่างนี้แล้ว พึงประพฤติธรรมสม่ำเสมอ.………….

ไม่โกรธ บุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุข บุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศก

เจริญอริยทรัพย์ ทรัพย์ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ และ ปัญญา ๗ ทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใด  เป็นหญิงหรือชายก็ตาม บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า  เป็นผู้ไม่ยากจน  ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่า ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า พึงประกอบศรัทธา  ศีล  ความเลื่อมใส  และการเห็นธรรม

ไม่หวาดหวั่น
ภิกษุยินดีอยู่ด้วยปัจจัยตามมีตามได้ ย่อมไปได้ ๔ ทิศ ไม่ติดขัด อดกลั้นต่ออันตรายทั้งหลาย ไม่หวาดหวั่น คนเดียวเที่ยวไปเหมือนดังนอแรด.....

ไม่สำคัญตน
ไม่สำคัญว่าเสมอเขา ไม่สำคัญว่าดีกว่าเขา ไม่สำคัญว่าต่ำกว่าเขาในโลก

ขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
รายังมองไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลาย  นอกจากปัญญาและความเพียร นอกจากความสำรวมอินทรีย์ นอกจากความสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง.………

When you are smiling, the whole world is smiling with you.

 


Tag  ทรัพย์ อัจเจนติสูตร เจริญอริยทรัพย์
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 28 ธ.ค. 2554

เป็นข้อความเตือนใจที่เป็นประโยชน์มากครับ  ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาครับ สวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
daris
วันที่ 28 ธ.ค. 2554

ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของอาจารย์หมอเพิ่มสมบัติครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kinder
วันที่ 29 ธ.ค. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แก่นไม้หอม
วันที่ 29 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  ขออนุโมทนาในข้อความอวรพร "ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๕" และ "ธรรมเตือนใจ" จากคุณหมอ  เพิ่มสมบัติค่ะ  และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน. ณ กาลครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 29 ธ.ค. 2554

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
รายังมองไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลาย
นอกจากปัญญาและความเพียร
นอกจากความสำรวมอินทรีย์
นอกจากความสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง.
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
สวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอและสหายธรรมทุกทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 29 ธ.ค. 2554

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอด้วยครับ สวัสดีปีใหม่ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Jesse
วันที่ 29 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 ธ.ค. 2554

แม้จะให้ทรัพย์สมบัติ ข้าวสาลี ข้าวเหนียว โค ม้า ข้าทาสหญิงชายหมดทั้งแผ่นดิน ก็ยังไม่พอแก่คนๆ เดียว รู้อย่างนี้แล้ว พึงประพฤติธรรมสม่ำเสมอ. ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pat_jesty
วันที่ 29 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ  ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง และเจริญในธรรม สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
jaturong
วันที่ 29 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
นันทภพ
วันที่ 29 ธ.ค. 2554

ขอ ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนา ครับ, ขอ สรรพสัตว์ ทั่วจักรวาล เป็นสุขๆ เถิดอย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจ เลย, สวัสดี ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
เรือนแก้ว
วันที่ 29 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ  และ ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 29 ธ.ค. 2554

เป็นธรรมะดีๆ สำหรับการเริ่มปีใหม่  ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอ และทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 ธ.ค. 2554

เป็นข้อความเตือนใจที่เป็นประโยชน์มาก ครับ
ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอด้วย ครับ
สวัสดีปีใหม่ทุกๆ ท่าน ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
intra
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

เป็นข้อคิดเครื่องเตือนใจที่ดีมากที่จะระลึกถึงตลอดไปค่ะ  ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมและร่างกายแข็งแรงเพราะที่ทุกข์จริงๆ คือมีกาย ขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 49

๔.  อัจเจนติสูตร
[๙]  เทวดานั้น  ครั้นยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแล  ได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  กาลทั้งหลายย่อมล่วงไป ราตรีทั้งหลายย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป บุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะพึงทำบุญทั้งหลายที่นำความสุขมาให้.

[๑๐]  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า กาลทั้งหลายย่อมล่วงไป ราตรีทั้งหลายย่อมผ่านไป  ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป บุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะพึงละอามิสในโลกเสีย มุ่งสันติเถิด. 
---------------สวัสดีปีใหม่ 2555 คะ------------
ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
pamali
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอฯ และทุกๆ ท่าน  สวัสดีปีใหม่ค่ะ.......

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
pirmsombat
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ตอบคุณ JANYAPINPARD ชอบมากครับ
---------------สวัสดีปีใหม่ 2555 ครับ------------
ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ผิน
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

  ---------------สวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะ------------
ขอให้มั่นคงในการศึกษาพระธรรมบ่อยๆ เนืองๆ นะคะ
ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
วิริยะ
วันที่ 31 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ  และ  สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
นาวาเอกทองย้อย
นาวาเอกทองย้อย
วันที่ 31 ธ.ค. 2554

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
สองห้าห้าห้า
สอง   คือปาพจน์แผ้ว ภควา
ห้า   หนึ่งศีลสิกขา อย่าผร้อง
ห้า หนึ่งปัจจเวกขณา  หมั่นนึก
ห้า หนึ่งพลธรรมต้อง   แต่งไว้สวัสดี

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 31 ธ.ค. 2554

ขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
รายังมองไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลาย
นอกจากปัญญาและความเพียร
นอกจากความสำรวมอินทรีย์
นอกจากความสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง.
………….........
เป็นพรปีใหม่ที่ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม...จะได้พบกับความสวัสดีทุกคน  เป็นพรที่ประเสริฐที่สุด
...กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอเพิ่ม ด้วยค่ะ...
สวัสดีปีใหม่ทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
สมศรี
วันที่ 31 ธ.ค. 2554

เป็นข้อความที่มีคุณค่า อ่านแล้วมีความสุข เบาสบายใจ เป็นมงคลอย่างยิ่ง
ขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน และสวัสดีปีใหม่ 2555 ทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
pirmsombat
วันที่ 31 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณและอนุโมทนาทุกท่านครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
captpok
วันที่ 1 ม.ค. 2555

ขอขอบคุณและอนุโมทนาสำหรับพรและข้อเตือนใจทั้งหลายครับ
สวัสดีปีใหม่ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
chvj
วันที่ 1 ม.ค. 2555

 ขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
รายังมองไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลาย
นอกจากปัญญาและความเพียร
นอกจากความสำรวมอินทรีย์
นอกจากความสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ