ส. ค. ส. ปี ๒๕๕๕.. ขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน
 
pirmsombat
วันที่  28 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20253
อ่าน  2,115

ส. ค. ส.  ปี  ๒๕๕๕  ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีความสุขตลอดปีใหม่ ด้วยการประพฤติธรรมสม่ำเสมอ ครับ
ข้อความบางตอนจากพระไตรปิฏก
มีกุศลศีล
นกต้อยตีวิดรักษาฟองไข่ฉันใด จามรีรักษาขนหางฉันใด คนมีบุตรคนเดียวรักษาบุตรผู้เป็นที่รักฉันใด คนมีนัยน์ตาข้างเดียว รักษานัยน์ตาที่ยังเหลืออีกข้างฉันใด ท่านทั้งหลายจงตามรักษาศีลเหมือนฉันนั้นทีเดียว จงเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักด้วยดี มีความเคารพทุกเมื่อเถิด ดังนี้……….........
ไม่โลภ แม้จะให้ทรัพย์สมบัติ ข้าวสาลี ข้าวเหนียว โค ม้า ข้าทาสหญิงชายหมดทั้งแผ่นดิน ก็ยังไม่พอแก่คน ๆ เดียว รู้อย่างนี้แล้ว พึงประพฤติธรรมสม่ำเสมอ.………….......
ไม่โกรธ บุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุข บุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศก ………….....
เจริญอริยทรัพย์ ทรัพย์ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ และ ปัญญา เป็นที่ ๗ทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใด  เป็นหญิงหรือชายก็ตาม บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า  เป็นผู้ไม่ยากจน  ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่า ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า พึงประกอบศรัทธา  ศีล  ความเลื่อมใส  และการเห็นธรรม. .........
ไม่หวาดหวั่น ภิกษุยินดีอยู่ด้วยปัจจัยตามมีตามได้ ย่อมไปได้ ๔ ทิศ ไม่ติดขัด อดกลั้นต่ออันตรายทั้งหลาย ไม่หวาดหวั่น คนเดียวเที่ยวไปเหมือนดังนอแรด.....
ไม่สำคัญตนไม่สำคัญว่าเสมอเขา ไม่สำคัญว่าดีกว่าเขา ไม่สำคัญว่าต่ำกว่าเขาในโลก  ….......
ขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
รายังมองไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลาย  นอกจากปัญญาและความเพียร นอกจากความสำรวมอินทรีย์ นอกจากความสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง.………
When you are smiling, the whole world is smiling with you.

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 28 ธ.ค. 2554 22:22 น.

เป็นข้อความเตือนใจที่เป็นประโยชน์มากครับ  ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาครับ สวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
daris
วันที่ 28 ธ.ค. 2554 23:20 น.

ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของอาจารย์หมอเพิ่มสมบัติครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kinder
วันที่ 29 ธ.ค. 2554 00:17 น.
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แก่นไม้หอม
วันที่ 29 ธ.ค. 2554 08:34 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  ขออนุโมทนาในข้อความอวรพร "ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๕" และ "ธรรมเตือนใจ" จากคุณหมอ  เพิ่มสมบัติค่ะ  และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่าน. ณ กาลครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 29 ธ.ค. 2554 08:40 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
รายังมองไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลาย
นอกจากปัญญาและความเพียร
นอกจากความสำรวมอินทรีย์
นอกจากความสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง.
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
สวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอและสหายธรรมทุกทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
paderm
paderm
วันที่ 29 ธ.ค. 2554 09:20 น.

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอด้วยครับ สวัสดีปีใหม่ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Jesse
วันที่ 29 ธ.ค. 2554 10:32 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 ธ.ค. 2554 11:46 น.

แม้จะให้ทรัพย์สมบัติ ข้าวสาลี ข้าวเหนียว โค ม้า ข้าทาสหญิงชายหมดทั้งแผ่นดิน ก็ยังไม่พอแก่คน ๆ เดียว รู้อย่างนี้แล้ว พึงประพฤติธรรมสม่ำเสมอ. ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pat_jesty
วันที่ 29 ธ.ค. 2554 12:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ  ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง และเจริญในธรรม สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
jaturong
วันที่ 29 ธ.ค. 2554 14:41 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
นันทภพ
วันที่ 29 ธ.ค. 2554 15:10 น.

ขอ ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนา ครับ, ขอ สรรพสัตว์ ทั่วจักรวาล เป็นสุขๆเถิดอย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจ เลย, สวัสดี ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
เรือนแก้ว
วันที่ 29 ธ.ค. 2554 17:02 น.

ขอบพระคุณ  และ ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 29 ธ.ค. 2554 19:52 น.

เป็นธรรมะดีๆ สำหรับการเริ่มปีใหม่  ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอ และทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 ธ.ค. 2554 21:28 น.

เป็นข้อความเตือนใจที่เป็นประโยชน์มาก ครับ
ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอด้วย ครับ
สวัสดีปีใหม่ทุก ๆ ท่าน ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
intra
วันที่ 30 ธ.ค. 2554 05:17 น.

เป็นข้อคิดเครื่องเตือนใจที่ดีมากที่จะระลึกถึงตลอดไปค่ะ  ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมและร่างกายแข็งแรงเพราะที่ทุกข์จริงๆคือมีกาย ขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 30 ธ.ค. 2554 09:01 น.

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 49

๔.  อัจเจนติสูตร
[๙]  เทวดานั้น  ครั้นยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแล  ได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  กาลทั้งหลายย่อมล่วงไป ราตรีทั้งหลายย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป บุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะพึงทำบุญทั้งหลายที่นำความสุขมาให้.

[๑๐]   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า กาลทั้งหลายย่อมล่วงไป ราตรีทั้งหลายย่อมผ่านไป   ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป บุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะพึงละอามิสในโลกเสีย มุ่งสันติเถิด.                     
---------------สวัสดีปีใหม่ 2555 คะ------------
ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
pamali
วันที่ 30 ธ.ค. 2554 09:53 น.

ขอบพระคุณ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอฯ และทุกๆท่าน  สวัสดีปีใหม่ค่ะ.......

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
pirmsombat
วันที่ 30 ธ.ค. 2554 11:58 น.

ตอบคุณ JANYAPINPARD ชอบมากครับ
---------------สวัสดีปีใหม่ 2555 ครับ------------
ขอบคุณมากและอนุโมทนาครับ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ผิน
วันที่ 30 ธ.ค. 2554 12:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 30 ธ.ค. 2554 19:44 น.

  ---------------สวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะ------------
ขอให้มั่นคงในการศึกษาพระธรรมบ่อย ๆ เนือง ๆ นะคะ
ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
วิริยะ
วันที่ 31 ธ.ค. 2554 06:08 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ  และ  สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
นาวาเอกทองย้อย
นาวาเอกทองย้อย
วันที่ 31 ธ.ค. 2554 10:27 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
สองห้าห้าห้า
สอง     คือปาพจน์แผ้ว        ภควา
ห้า       หนึ่งศีลสิกขา          อย่าผร้อง
ห้า       หนึ่งปัจจเวกขณา     หมั่นนึก
ห้า       หนึ่งพลธรรมต้อง     แต่งไว้สวัสดี

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 31 ธ.ค. 2554 12:01 น.

ขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
รายังมองไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลาย
นอกจากปัญญาและความเพียร
นอกจากความสำรวมอินทรีย์
นอกจากความสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง.
………….........
เป็นพรปีใหม่ที่ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม...จะได้พบกับความสวัสดีทุกคน  เป็นพรที่ประเสริฐที่สุด
...กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอเพิ่ม ด้วยค่ะ...
สวัสดีปีใหม่ทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
สมศรี
วันที่ 31 ธ.ค. 2554 15:10 น.

เป็นข้อความที่มีคุณค่า อ่านแล้วมีความสุข เบาสบายใจ เป็นมงคลอย่างยิ่ง
ขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน และสวัสดีปีใหม่ 2555 ทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
pirmsombat
วันที่ 31 ธ.ค. 2554 15:19 น.

ขอบพระคุณและอนุโมทนาทุกท่านครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
captpok
วันที่ 1 ม.ค. 2555 10:26 น.

ขอขอบคุณและอนุโมทนาสำหรับพรและข้อเตือนใจทั้งหลายครับ
สวัสดีปีใหม่ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
chvj
วันที่ 1 ม.ค. 2555 14:23 น.

 ขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
รายังมองไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลาย
นอกจากปัญญาและความเพียร
นอกจากความสำรวมอินทรีย์
นอกจากความสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ