กีฏาคิริสูตร.. คุณของการฉันอาหารน้อย
 
pirmsombat
วันที่  16 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20181
อ่าน  1,119

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 417

๑๐. กีฏาคิริสูตร คุณของการฉันอาหารน้อย

[๒๒๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้.

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวจาริกไปในกาสีชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราฉันโภชนะ เว้นการฉันในราตรีเสียทีเดียว และเมื่อเราฉันโภชนะเว้นการฉันในราตรีเสีย ย่อมรู้คุณคือความเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง กระปรี้กระเปร่า มีกำลังและอยู่สำราญ แม้ท่านทั้งหลายก็จงมาฉันโภชนะ เว้นการฉันในราตรีเสียเถิด ก็เมื่อเธอทั้งหลายฉันโภชนะ เว้นการฉันในราตรีเสีย จักรู้คุณคือความเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง กระปรี้กระเปร่า มีกำลัง และอยู่สำราญ ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้น พระเจ้าข้า.


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระพุธเจ้าทรงแสดง เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันสัตว์โลก ทั้งในทางโลก คือ ประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ง แม้แต่การบริโภคอาหารซึ่งเป็นปกติในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะ พระภิกษุที่เป็นเพศที่ขัดเกลาอย่างยิ่ง แม้แต่การบริโภคอาหาร ก็ต้องสมควรและเหมาะสมตามเพศของพระภิกษุ พระพุทธองค์ทรงแสดง คุณของการไม่บริโภคอาหารในราตรี ตอนกลางคืน คือ ได้ประโยชน์ในโลกนี้ คือความเป็นผู้ไม่มีโรคมีโรคน้อย และ ได้ประโยชน์ในโลกหน้า คือ เป็นกุศลธรรมที่เห็นประโยชน์ในการที่จะไม่เป็นผู้มีกิจมากและมักมากที่จะต้องไปบิณฑบาตในเวลากลางคืนซึ่งเมื่อบิณฑบาตเวลากลางคืน ก็ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นปีศาจได้ครับ และได้ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ กุศลธรรม ที่เป็นไปในความมักน้อยสันโดษ ย่อมนำไปสู่ กุศลธรรมประการต่างๆ ที่เจริญขึ้นและถึงการดับกิเลสได้ครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 17 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอ อ.ผเดิม และทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 17 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรม เพื่อขัดเกลากิเลสที่ได้สะสมมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏฏ์ จนกว่าจะสามารถดับได้อย่างหมดสิ้นในที่สุด ไม่มีคำสอนแม้แต่บทเดียวที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดอกุศลเลย แม้เพียงเล็กน้อย การบริโภคอาหาร ไม่ใช่เพื่อประดับตกแต่ง เพื่อความมัวเมา เป็นต้น แต่เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ เพื่อจะได้อบรมเจริญปัญญา ขัดเกลากิเลสของตนเองต่อไป, สำหรับเพศบรรพชิต นั้น เป็นเพศที่จะต้องขัดเกลากิเลสเป็นอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญ คือ ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจ แล้วน้อมประพฤติปฏิับัติตาม เว้นในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้าม และ ประพฤติในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาต แม้แต่การบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือ เลยเที่ยงไปแล้วก็มีพระวินัยบัญญัติในเรื่องนี้นี้ ถ้าล่วงละเมิด ก็เป็นอาบัติปาจิตตีย์ มีโทษสำหรับพระภิกษุรูปนั้น แต่ถ้าไม่ล่วงละเมิด ก็ย่อมจะได้รับประโยชน์จากการสำรวมตามสิกขาบทดังกล่าวนี้ ตามสมควร คือ มีโรคน้อย ได้ขัดเกลากิเลสของตนเอง จนกว่าจะสามารถดับได้อย่างหมดสิ้นในที่สุด ครับ.

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอ และทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pirmsombat
วันที่ 17 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของ

คุณผเดิม คุณคำปั่น คุณผู้ร่วมเดินทาง และทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pat_jesty
วันที่ 18 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
วิริยะ
วันที่ 19 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 20 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 20 ธ.ค. 2554
ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 10  
 
tookta
วันที่ 20 ธ.ค. 2554

ถ้านำการกินอาหารให้น้อย (กินพออิ่ม) มีประโยชน์หลายอย่างนะคะ เช่นถ้าเรากินน้อยเรา ก็ไม่ต้องไปสรรหาอาหารมากินให้มากมายจนเกินความจำเป็น การกินอาหารมากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดโรคที่ไม่พึ่งปราถนามามากมาย (เช่นโรคเบาหวาน ไขมันสูง โรคอ้วนเป็นต้น) ยิ่งถ้าเรากินเนื้อสัตว์ให้น้อย (เราก็จะเบียดเบียนชีวิตของสัตว์น้อยลง) ถ้าเรากินผักและธัญพืชก็จะมีประโยชน์มากมาย (เพราะผักและธัญพืช มีวิตามินต่างๆ มากมาย) และการที่เราเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่าย ก็จะไม่ไปสร้างภาระให้กับตัวเองและผู้อื่นด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
หลานตาจอน
วันที่ 21 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 4 ส.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ