Print 
เมื่อพระพุทธศาสนาครบ 5000 ปี
 
surat
วันที่  9 ธ.ค. 2554
หมายเลข  20125
อ่าน  11,468

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าศาสนาของพระองค์จะดำรงไปถึง 5000ปี ต่อจากนั้นจะ

เสื่อมสลายลง  อยากทราบว่าเมื่อถึงเวลานั้น    จะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดครับว่าพระ

ศาสนาได้เสื่อมลงแล้ว  ขอเรียนถามครับ

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ธ.ค. 2554 17:49 น.


         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ในความเป็นจริงพระพุทธศาสนาก็ค่อยๆเสื่อมตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว เพียงแต่ค่อย

เสื่อมไปทีละน้อย ซึ่งการอันตรธานในพระพุทธศาสนา  อันตรธานมี   ๕    อย่างคืออธิคมอันตรธาน     อันตรธานเห่งการบรรลุ  

ปฏิปัตติอันตรธาน อันตรธานแห่งการปฏิบัติ     

ปริยัตติอันตรธาน     อันตรธานแห่งปริยัติ 

ลิงคอันตรธาน  อันตรธานแห่งเพศ  

ธาตุอันตรธาน  อันตรธานแห่งธาตุ

    อธิคม อันตรธาน     อันตรธานเห่งการบรรลุ   ก็ค่อยๆเสื่อมตั้งแต่ยุคพันปีแรก พอ

พ้นปีแรก คือพันปีที่สอง ภิกษุก็ไม่สามารถได้ถึงคุณวิเศษ คือ ได้ปฏิสัมภิทา ได้เพียง

ความเป็นพระอรหันต์   พอพันปีที่ 3 ก็บรรลุได้เพียงพระอนาคามี พันปีที่ 4 ก็ถึงเพียง

พระสกทาคามี พันปีที่ 5 ก็ถึงพียงพระโสดาบันเท่านั้น จะเห็นนะครับว่า พระศาสนา ใน

เรื่องของการบรรลุก็ค่อยๆเสื่อมไปทีละน้อยจนในอนาคต พ้นพันปีที่ 5 ก็ไม่มีผู้ที่สามารถ

บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ครับ

   ปฏิปัตติอันตรธาน อันตรธานแห่งการปฏิบัติ ก็ค่อยๆเสื่อมตั้งแต่สมัยพุทธกาลเช่นกัน

แต่ทีละน้อย จนปัจจุบัน เสื่อมมาก ก็เข้าใจหนทางข้อปฏิบัติที่ผิดกันมากขึ้นนั่นเองครับ

จนในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะถึงข้อปฏิบัติได้ถูกต้องอีกเลย ก็เป็นอันตรธานในข้อปฏิบัติ

   ปริยัตติอันตรธาน     อันตรธานแห่งปริยัติ  ก็ค่อยๆเสื่อมไป เพราะสัตว์โลกไม่เข้าใจ

ในพระธรรม ก็เข้าใจผิดและก็แสดงสิ่งที่ผิด สิ่งที่ถูกก็ค่อยเลอะเลือนไปนั่นเองครับ จน

เมื่อถึง พันปีที่ 5 พระปริยัติ คือ คำสอนที่ถูกต้องก็อันตรธานไปครับ

    ลิงคอันตรธาน  อันตรธานแห่งเพศ   เมื่อมีความเข้าใจผิด การแต่งกาย อันแสดงถึง

ความเป็นเพศพระภิกษุก็ค่อยๆเปลี่ยนไป ทั้งการปฏิบัติตน จนท้ายสุด เพศก็เปลี่ยนไป

คือ   ไม่แต่งกายและเลิกที่จะนับถือ   แต่งกาย เปลี่ยนเพศไป     ไม่ใช่ภิกษุอีกต่อไปใน

อนาคตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ธ.ค. 2554 17:59 น.

  ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า พระศาสนาจะดำรงได้ 5 พันปี มุ่งหมายถึง ปริยัติศาสนา

คือ คำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะข้อความในพระไตรปิฎกแสดงว่า ปริยัติอันตรธาน

คือ การอันตรธานในคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุของอันตรธานทั้งหมด    ไม่ว่า

อันตรธานในการบรรลุ เพราะถ้าไม่มีคำสอนที่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถบรรลุได้    และเป็น

เหตุแห่งอันตรธานในข้อปฏิบัติ ถ้าไม่มีคำสอนที่ถูกต้อง ก็ปฏิบัติผิด ดังนั้นศาสนาพุทธ

ก็คือ คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากเมื่อใดที่คำสอนนั้นหมดไป คือ

ไม่มีใครรู้และเข้าใจ แม้คาถาเพียงสั้นๆ 4 บาทก็ไม่มีใครในโลกมนุษย์รู้ได้อีก แม้จดจำก็

ไม่ไ่ด้ ชื่อว่า พระศาสนาอันตรธานแล้ว อันตรธานไปจากโลกมนุษย์และจากใจของสัตว์

โลกนั่นเองครับ   ซึ่งในพระไตรปิฎกก็ได้แสดงว่า ปริยัติสัทธรรม จะดำรงอยุ่ได้ 5 พันปี

เมื่อถึงเวลานั้น พระปริยัติไม่มี    คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มี    พระศาสนาก็ชื่อว่า

เสื่อมสิ้นไป   และก็ถึงกาลอวสานของพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เมื่อพระ

ศาสนาเสื่อมถึงที่สุด อันตรธานแห่งพระปริยัติ คือ คำสอนแล้ว พระบรมสารีริกธาตุของ

พระพุทธเจ้าจากที่ต่างๆ   ก็จะมารวมตัวกันในที่สุดท้าย คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธ

คยา    อันเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รวมตัวกันเป็นรูปพระพุทะเจ้าอีกครั้ง  เทวดามา

ชุมนุมรวมกัน แต่ไม่มีมนุษย์ และไมมีการแสดงธรรม และไฟก็ไหม้พระบรมสารีรกธาตุจน

หมดสิ้น(ธาตุอันตรธาน)    ชื่อว่า พระศาสนาอันตรธานสมบูรณ์แล้วครับ ณ เวลานั้นนั่น

เองครับ

     ดังนั้น พระศาสนาจะเสื่อมสิ้น นั่นคือ มี ปริยัตอันตรธาน คือ พระธรรมคำสอนของ

พระพทธเจ้าอันตรธานไป ข้อปฏฺบัติ การบรรลุ และพระบรมสารีริกธาตุก็อันตรธานหมด

สิ้น อันมีเหตุจากพระธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่มีคนเข้าใจและจดจำได้อีกเลยครับ

    ดังนั้น ตัวชี้วัด ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในอนาคต 5 พันปี ว่าหมดสิ้น

คือไม่มีใครจดจำและเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องอีกเลย และพระธาตุก็อันตรธาน

เป็นอันหมดสิ้นของพระศาสนา พระสมณโคดม ครับ

  พุทธบริษัท จึงควรเห็นประโยชน์ในการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ ในพระปริยัติ คือ

คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องที่ยังเหลืออยู่ เพราะเวลาของเราก็เหลือน้อย และ

เวลาของพระศาสนานี้ก็เหลือน้อย จึงควรเป็นผู้ละเอียดในการศึกษาพระธรรม โดย

เริ่มจากควาเข้าใจของตนเองเป็นสำคัญครับ เพราะศาสนาจะเสื่อม หรือ จะเจริญก็ขึ้น

อยู่กับใจของผู้ที่เข้าใจพระธรรม ใจของพุทธบริษัทที่มีความเข้าใจในพระธรรมผิด หรือ

ถูกครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ... การอันตรธานของพระธรรม [อรรถกถาวรรคที่ ๑๐] 

                                  เมื่อปริยัติธรรมแม้อันตรธานไป [อรรถกถาโคตมีสูตร]

                                  อันตรธานของพระธาตุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
surat
วันที่ 9 ธ.ค. 2554 18:56 น.

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
daris
วันที่ 9 ธ.ค. 2554 19:54 น.

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ธ.ค. 2554 19:56 น.

         ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น    พระพุทธศาสนา  หมายถึง  พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดจากการตรัสรู้ของพระองค์  ที่กว่าจะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์ต้องบำเพ็ญพระบารมีตลอดระยะเวลาที่ยาวนานถึงสี่อสงไขยแสนกัป         พระบารมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกอย่างแท้จริง     ให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งน้อมประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงความเป็นผู้หมดจดจากกิเลสในที่สุด  จะเห็นได้ว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว  พระองค์ทรงแสดงพระธรรมตลอด ๔๕ พรรษา    ทรงพร่ำสอนพุทธบริษัทบ่อย ๆ เนือง ๆ     ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า พระธรรม  มีประโยชน์มาก      ทำให้ผู้ได้ฟังได้ศึกษามีความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลส      ดังนั้น  พระพุทธศาสนา   เจริญ   เพราะมีผู้เห็นประโยชน์   ได้ฟังได้ศึกษา มีความเข้าใจถูกเห็นถูก  พร้อมทั้งน้อมประพฤติปฏิบัติตามด้วยความจริงใจ        พระธรรมย่อมไม่มีวันอันตรธานไปจากใจของผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาอย่างแน่นอน   แต่ที่จะเสื่อมหรือจะอันตรธานไปในที่สุดนั้น  ก็เพราะไม่มีผู้ศึกษา  ไม่มีผู้เข้าใจ  ไม่มีผู้น้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม     ถ้าจะกล่าวตามความเป็นจริงแล้วสัตว์โลกผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ของพระธรรม   ย่อมเสื่อมจากพระพุทธศาสนา     คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อยู่ในใจของสัตว์โลกเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ของพระธรรม       ถึงแม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วแต่ก็ยังมีพระธรรมวินัย เป็นศาสดาแทนพระองค์     และในยุคนี้สมัยนี้     เป็นยุคที่พระธรรมยังดำรงอยู่    จึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ศึกษา        เพราะยังไม่รู้      ก็จะต้องศึกษา เพื่อจะได้รู้    ได้สะสมความเข้าใจถูก เห็นถูก ต่อไป      มีโอกาสที่จะได้ฟัง  ได้ศึกษา   ก็ฟัง    ก็ศึกษาต่อไป  สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้น  ก่อนที่พระธรรมจะอันตรธาน  ครับ                               ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
daris
วันที่ 9 ธ.ค. 2554 19:59 น.

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 9 ธ.ค. 2554 20:38 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ผิน
วันที่ 9 ธ.ค. 2554 20:55 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nong
วันที่ 10 ธ.ค. 2554 07:17 น.

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
intira2501
วันที่ 10 ธ.ค. 2554 10:00 น.

   มีโอกาสที่จะได้ฟัง ได้ศึกษา ก็ฟัง ก็ศึกษาต่อไป สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้น ก่อนที่พระธรรมจะอันตรธาน    ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 ธ.ค. 2554 11:25 น.

ที่ศาสนาเสื่อมก็เพราะว่า   คนไม่มีศรัทธา   ไม่ศึกษาพระธรรม    ไม่เข้าใจธรรม    ไม่มีคน

เผยแพร่พระธรรมชองพระพุทธเจ้า   ศาสนาก็ค่อย ๆ  เสื่อมลงไปเรีือย  ๆ   จนอันตรธานไป

ในที่สุดค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
เซจาน้อย
วันที่ 10 ธ.ค. 2554 11:41 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
pat_jesty
วันที่ 10 ธ.ค. 2554 12:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
pamali
วันที่ 11 ธ.ค. 2554 22:04 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น.............  และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ธรรมะหน้าเดียว
วันที่ 28 ธ.ค. 2554 00:49 น.

       เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนที่จะช่วยกันรักษาไว้ ซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนขององค์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่นำความเห็นส่วนตัวมาปรุง

แต่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งทำให้พระธรรมวินัยผิดเพี้ยน และควรจะมีกฎหมายทางโลกเพื่อมา

ดูแลพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันมีการบ่อนทำลายหลายรูปแบบแต่กฎหมายบ้านเมืองของ

เราอ่อนแอมาก และเราชาวพุทธควรช่วยกันส่งเสริมการสอนธรรมที่ตรงพระ ไตรปิฎก

ซึ่งปัจจุบันมีน้อยมาก และปัจจุบันการดูเลข ดูดวง การดูทิศ เป็นความเชื่อของศาสนา

อื่น หรือทำบุญ 9 วัด ไม่ใช่แก่นของพุทธศาสนา ที่จริงจะกี่วัดก็ได้บุญ ถ้าด้วยศรัทธา

ประกอบด้วยปัญญาเป็นไปด้วยที่จิตใจที่บริสุทธิ์ ซึ่งถ้าจะสอนให้คนพุทธเข้าใจได้ถูก

ต้องในเรื่องมงคล ก็ควรยกมงคล 38 ประการมาสอนเพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิดในเรื่องการ

กระทำความดี และยกพุทธพจน์มายืนยันซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องเหล่านี้

ซึ่งก็เป็นเหตุผลประการหนึ่งทำให้คนที่นับพุทธศาสนาไม่เข้าใจพุทธศาสนาอย่างถูก

ต้อง และก็เพี้ยนไปเรื่อยๆจนไม่สามารถหาแก่นที่แท้จริงได้ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่

จะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้ยาวนานที่สุด

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
jaturong
วันที่ 1 ก.พ. 2555 11:34 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
natre
วันที่ 28 ก.ค. 2555 03:52 น.

  ก็รู้ทั้งรู้ว่าพระพุทธศาสนาจะอันตธานไปเมื่อถืง5000ปีแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเราเองจะมีสถานะ

เช่นใด จะไปทางใดเมื่อถึงเวลานั้น แต่ก็มีสิ่งๆหนื่งซื่งพอมีกำลังใจในปัจจุบันคือมั่นใจตน

เองที่ได้มาถูกทางแล้ว(หลังจากวันนั้นวันแรกที่หมุนวิทยุไปเจอได้ฟังท่านอาจารย์สุจินต์

ประมาณปี 40) ก็ขอกราบท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยครีบที่ชี้ทางที่ถูก ตรงและไม่วกวน

กำกวมครับ ,,,กราบขอบพระคุณอีกครั้งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 17 ต.ค. 2559 10:31 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
Nataya
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 13:39 น.

 

                            กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ