การบวชชี
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่  26 ส.ค. 2554
หมายเลข  19582
อ่าน  3,825

การบวชชี ถือศีล 8 ในครั้งพุทธกาล เป็นอย่างไร 


Tag  ชี บวช
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 ส.ค. 2554

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น      การบวชชี  ไม่มีในคำสอนทางพระพุทธศาสนา  เพราะคำว่า   "ชี"   ที่เข้าใจกันในสังคมไทย  คือ อุบาสิกาผู้รักษาศีล  ๘    แต่ตามความเป็นจริงแล้ว  ผู้ที่จะรักษาศีล ๘  ไม่จำเป็นต้องเป็น ชี   ก็ได้ อุบาสก   อุบาสิกา ผู้มีศรัทธาที่จะขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้น ก็รักษาศีล ๘ ได้ทั้งนั้น  สำคัญ คือ   ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ เป็นเพื่อขัดเกลากิเลสเท่านั้น  ไม่ใช่เห็นว่า ศีล ๘ มากกว่าศีล ๕      ก็เลยรักษาโดยที่ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง      ดังนั้น  จึงขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของผู้นั้นจริง ๆ ถึงแม้จะไม่ได้รักษาศีล ๘  แต่เป็นผู้รักษาศีล ๕  พร้อมทั้งเป็นผู้ได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาด้วย    ย่อมเป็นสิ่งที่ดีแล้วกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ในคำสอนทางพระพุทธศาสนา  จะมีคำว่า บวช  ซึ่งมีรากศัพท์ภาษาบาลี ว่า  ปวชแปลว่า  เว้นทั่ว  หรือ  เว้นโดยประการทั้งปวง   ซึ่งก็คือ  เว้นจากความติดข้องยินดีพอใจในรูป  เสียง  กลิ่น  รส   โผฏฐัพพะ  เว้นจากอกุศลธรรมทุกประการ     เพราะฉะนั้นแล้ว  การบวช  จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก  เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสทั้งสิ้น       เพราะการบวช  เมื่อกล่าวกว้างๆ แล้ว มี  ๒  อย่าง คือ บวชโดยถือเพศ  เช่น  บวช   เป็นพระภิกษุ  สามเณร   ซึ่งเป็นเพศบรรพชิต และ  บวชด้วยข้อปฏิบัติ  กล่าวคือ    ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชด้วยการถือเพศ    แต่ก็มีความจริงใจที่จะศึกษาและน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม    ก้าวออกจากอกุศลทุกประการ    ก็ชือว่า บวช  ด้วยเช่นเดียวกัน    แต่เป็นการบวช ด้วยข้อปฏิบัติ  นั่นเอง ครับ
  
ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ ครับ     ความเข้าใจเรื่องการบวช [การบวชด้วยเพศ-การบวชด้วยข้อปฏิบัติ]      การบวชชีพราหมณ์   ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 27 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 ส.ค. 2554

ในครั้งพุทธกาล มี ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และแม่ชีก็คือ อุบาสิกาคนหนึ่งที่รักษา

ศีล ศีล 8 และอุบาสิกาที่รักษาศีล 5 ก็มี ตามการสะสมอัธยาศัยมาไม่เหมือนกัน การรักษา

ศีล 8 ประกอบด้วยปัญญาก็ได้ เช่น เพื่อขัดเกลากิเลสให้ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นอุปนิสัย เป็น

ปัจจัยให้ดับกิเลส ถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญา เช่น รักษาศีล 8 เพราะอยากได้อานิสงส์ของ

ศีล ไปเกิดในสวรรค์ อยากมีรูปงาม ฯลฯ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pat_jesty
วันที่ 28 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ