การบวชชี
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่  26 ส.ค. 2554
หมายเลข  19582
อ่าน  4,195

การบวชชี ถือศีล ๘ ในครั้งพุทธกาล เป็นอย่างไร 


Tag  ชี  บวช 
  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 ส.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

การบวชชี ไม่มีในคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพราะคำว่า "ชี" ที่เข้าใจกันในสังคมไทย  คือ อุบาสิกาผู้รักษาศีล ๘  แต่ตามความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่จะรักษาศีล ๘ ไม่จำเป็นต้องเป็น ชี ก็ได้ อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศรัทธาที่จะขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้น ก็รักษาศีล ๘ ได้ทั้งนั้น  สำคัญ คือ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ เป็นเพื่อขัดเกลากิเลสเท่านั้น ไม่ใช่เห็นว่า ศีล ๘ มากกว่าศีล ๕  ก็เลยรักษาโดยที่ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของผู้นั้นจริง ๆ ถึงแม้จะไม่ได้รักษาศีล ๘ แต่เป็นผู้รักษาศีล ๕ พร้อมทั้งเป็นผู้ได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาด้วย ย่อมเป็นสิ่งที่ดีแล้วกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ในคำสอนทางพระพุทธศาสนา จะมีคำว่า บวช ซึ่งมีรากศัพท์ภาษาบาลี ว่า ปวช แปลว่า เว้นทั่ว หรือ เว้นโดยประการทั้งปวง ซึ่งก็คือ เว้นจากความติดข้องยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เว้นจากอกุศลธรรมทุกประการ 

เพราะฉะนั้นแล้ว การบวช  จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสทั้งสิ้น     เพราะการบวช เมื่อกล่าวกว้างๆ แล้ว มี ๒ อย่าง คือ บวชโดยถือเพศ เช่น บวช เป็นพระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นเพศบรรพชิต และ บวชด้วยข้อปฏิบัติ กล่าวคือ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชด้วยการถือเพศ แต่ก็มีความจริงใจที่จะศึกษาและน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม  ก้าวออกจากอกุศลทุกประการ ก็ชือว่า บวช ด้วยเช่นเดียวกัน แต่เป็นการบวช ด้วยข้อปฏิบัติ นั่นเอง ครับ
 
ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ ครับ   

ความเข้าใจเรื่องการบวช [การบวชด้วยเพศ-การบวชด้วยข้อปฏิบัติ]    

การบวชชีพราหมณ์  

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 27 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 ส.ค. 2554

ในครั้งพุทธกาล มี ภิกษุภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และแม่ชีก็คือ อุบาสิกาคนหนึ่งที่รักษา ศีล ศีล ๘ และอุบาสิกาที่รักษาศีล ๕ ก็มี ตามการสะสมอัธยาศัยมาไม่เหมือนกัน การรักษา ศีล ๘ ประกอบด้วยปัญญาก็ได้ เช่น เพื่อขัดเกลากิเลสให้ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นอุปนิสัย เป็น ปัจจัยให้ดับกิเลส ถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญา เช่น รักษาศีล ๘ เพราะอยากได้อานิสงส์ของ ศีล ไปเกิดในสวรรค์ อยากมีรูปงาม ฯลฯ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pat_jesty
วันที่ 28 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ