ฟังธรรม
 
dusit2512
วันที่  26 ส.ค. 2554
หมายเลข  19579
อ่าน  710

การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม มีประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวัน


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 ส.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  การฟังพระธรรม  เป็นกุศล  เป็นความดี   เป็นการฟังเรื่องสัจจธรรม   สิ่งที่มีจริงเป็นจริงในชีวิตประจำวัน  ฟังในสิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   ทำให้ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาเข้าใจสภาพธรรมที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล  ว่าแท้ที่จริงก็เป็นเพียงสภาพธรรมแต่ละอย่างๆ เท่านั้นจริงๆ   ทำให้เข้าใจโลกและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง  ผลจากการฟังฟังพระธรรม คือ  มีปัญญา  ความรู้ความเข้าใจ  ที่ค่อยๆ เจริญขึ้น ปัญญาที่เกิดจากการฟังพระธรรม  เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสและดับกิเลสได้ในที่สุด  แต่ละบุคคลมีกิเลสมากเหลือเกิน  การที่กิเลสจะค่อยๆ หมดไปได้   คลายไปได้  ก็ด้วยความเห็นถูกที่ถูกต้องจากการฟังพระธรรม  แล้วก็เป็นความเข้าใจของตนเองด้วย  ที่จะทำให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้น   ฟังมากขึ้น  แล้วก็สามารถที่จะน้อมประพฤติปฏิบัติตามได้  เมื่อมีการฟังพระธรรมและมีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นไปตามลำดับ   กุศลธรรมประการต่าง   ๆ  ก็จะเจริญขึ้นตามระดับขั้นของปัญญา ด้วย  เพราะเหตุว่า เมื่อปัญญาเจริญขึ้น  การคิด   การกระทำ และคำพูด  ก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น  เพราะมีพระธรรมเป็นเครื่องฝึกที่ดี  สูงสุด คือ เมื่อปัญญาคมกล้าขึ้น  ก็สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ    ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต  ตามลำดับมรรค  เพราะฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่า  การฟังพระธรรม  เป็นการศึกษาให้เข้าใจสภาพธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง  เพื่อให้เข้าใจธรรมซึ่งมีจริงอยู่ทุกขณะตามความเป็นจริง

ซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกคน  โดยไม่จำกัดเพศ   ไม่จำกัดวัย
ขณะที่ฟังพระธรรม  ขณะนั้นเป็นกุศล  เป็นความดี  โดยที่ไม่ต้องไปขวนขวายหาวัตถุมาให้ทานเลย  ก็เป็นกุศลแล้วในขณะที่ฟังพระธรรม  ซึ่งก็หมายรวมถึงการอ่าน   การพิจารณาไตร่ตรอง  การสนทนา  การสอบถามจากกัลยาณมิตรผู้ที่มีปัญญา ด้วย  ทั้งหมดทั้งปวงนั้น   เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาทั้งสิ้น  แต่จะเจริญขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั้น ย่อมขึ้นอยู่ที่การสะสมมาของแต่ละบุคคล อย่างแท้จริง ครับ.   ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ การฟังเป็นเหตุให้เจริญปัญญา [มหาจุนทเถรคาถา] การเป็นคนดีควบคู่กับการฟังธรรม ชีวิตที่มีค่า คือ มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ และได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจ   ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
nong
วันที่ 26 ส.ค. 2554

.....เมื่อปัญญาเจริญขึ้น  การคิด   การกระทำ และคำพูด  ก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น 

เพราะมีพระธรรมเป็นเครื่องฝึกที่ดี....  

 ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 26 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pat_jesty
วันที่ 27 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
pattarat
วันที่ 28 ส.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาคะ่

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ