คนผิดปกติ
 
นครธน
วันที่  23 ส.ค. 2554
หมายเลข  19558
อ่าน  737

คนที่เกิดมาผิดปกติเกิดจากการทำบาปอะไร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 23 ส.ค. 2554

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

  ต้องแบ่งเป็น 2 กรณีครับ คือ คนที่เกิดมาผิดปกติตั้งแต่กำเนิด กับคนที่เกิดมาผิดปกติ

หลังจากเกิดแล้ว ไม่ใช่พิการผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ดังนั้นต้องแยกเป็น 2 กรณี แพราะ 2

กรณีนี้เกิดจากเหตุที่ต่างกันครับ

    อธิบายความผิดปกติ พิการตั้งแต่กำเนิดของมนุษย์

  การเกิดเป็นผลของกรรม การเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นเพราะผลของกรรมที่ดี คือ เป็น

กุศลวิบาก อันเกิดจากเหตุคือการกระทำกุศลกรรมไว้ แต่ในความเป็นจริง กุศลกรรมที่

ทำนั้น มีความแตกต่าง ตามระดับความประณีตของกุศลที่แตกต่างกัน กุศลบางประเภท

มีกำลัง ประกอบด้วยปัญญา เป็นต้น   กุศลบางประเภทไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีกำลัง

ประณีตน้อยกว่า  กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาและกุศลที่มีเวทนาที่เป็นอุเบกขาและไม่มี

ปัญญา รวมทั้งเป็นสสังขาริกที่มีกำลังอ่อน ก็เป็นกุศลเหมือนกัน แต่เป็นกุศลกรรมที่มี

กำลังอ่อนมาก ดังนั้น เมื่อกุศลกรรมที่มีกำลังอ่อนมากให้ผล ก็สามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้

ครับ แต่เมื่อผลของกุศลกรรมอย่างอ่อนให้ผล ปฏิสนธิจิต เป็นชาติวิบากที่ไม่ประกอบ

ด้วยเหตุ คือ อุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก เป็นจิตที่มีกำลังอ่อน  ไม่ประกอบด้วยเหตุ

เพราะเกิดจากกุศลกรรมที่มีกำลังอ่อน  จึงทำให้เกิดเป็นคนพิการตั้งแต่กำเนิด ผิด

ปกติตั้งแต่กำเนิดครับ เช่น บ้า ใบ้ บอด หนวก หรือพิการทางสมอง เป็นต้นเพราะเกิด

จากผลของกุศลกรรมอย่างอ่อนนำเกิดครับ

  อธิบายความผิดปกติ พิการที่เกิดหลังจากเกิดแล้ว

  ขณะที่พิการตั้งแต่กำเนิดแต่เกิดเป็นมนุษย์เป็นผลของกุศลกรรมอย่างอ่อนให้ผลใช่

ไหมครับ  แต่ในกรณีที่พิการหลังจากเกิดแล้ว เกิดจากอกุศลกรรม ไม่ใช่กุศลกรรมอย่าง

อ่อนนะครับ เกิดจากอกุศลกรรมในอดีต ดวงใดดวงหนึ่งเกิดให้ผล ตัดรอนให้พิการ ผิด

ปกติเกิดขึ้นหลังจากการเกิดครับ

พระธรรมที่พะรพุทธเจ้าทรงแสดงจึงเป็นเรื่องละเอียดจริงๆ ครับ

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนาครับ

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 ส.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น การเกิดในภพหนึ่งชาติหนึ่งนั้น  เป็นวิบากจิต  เป็นผลของกรรม  ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นผลของกรรมประเภทใด ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรม  ก็ทำให้เกิดในอบายภูมิอย่างเดียว, แต่ถ้าเป็นผลของกุศลกรรม ก็ทำให้เกิดในสุคติภูมิ  ตามสมควรแก่กรรม ทั้งที่ประกอบด้วยเหตุ ๓ หรือ เหตุ  ๒ หรือไม่ประกอบด้วยเหตุใดๆ เลย  การเกิดเป็นมนุษย์ผู้พิการบ้าบอดหนวกตั้งแต่กำเนิด(ผิดปกติตั้งแต่เกิด)เป็นผลของกุศลที่มีกำลังอ่อน  เช่น มหากุศลดวงที่ ๘   ไม่ประกอบด้วยปัญญา   มีเวทนาเป็นอุเบกขา เป็นจิตที่มีกำลังอ่อน   มหากุศลดวงนี้เวลาจะให้ผล   ก็จะไม่ให้ผลเป็นอกุศลวิบากเลยเพราะเป็นไปไม่ได้ที่กุศลกรรมจะให้ผลเป็นอกุศลวิบาก   แต่จะให้ผลเป็นกุศลวิบากประเภทที่เป็นอุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก    อันเป็นผลมาจากเหตุคือกุศลที่มีกำลังอ่อน   ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ผู้พิการบ้าบอดหนวกตั้งแต่กำเนิด   แต่ถ้าเป็นผู้ผิดปกติหลังจากที่เกิดแล้ว  นั้น เป็นผลของอกุศลกรรม  ซึ่งเหตุย่อมสมควรแก่ผล เพราะการให้ผลของกรรม นั้น  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น  เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจริง ๆ   ถึงแม้ว่าผู้กระทำอกุศลกรรมจะลืมไปแล้วว่าตนเองได้กระทำอะไรไว้
 
บ้างทั้งในชาตินี้และในชาติก่อนๆ แต่กรรมไม่ลืมที่จะให้ผล   ถ้าไม่มีเหตุคือกรรมที่ได้กระทำมาแล้ว  ผลที่จะเกิดย่อมมีไม่ได้  แต่เพราะมีเหตุคือกรรมที่ได้กระทำแล้ว  เมื่อได้โอกาสที่กรรมจะให้ผล  ผลจึงเกิดขึ้น   ดังนั้น  ควรที่จะได้พิจารณาว่า  เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้ในขณะต่อไป ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่  ควรที่จะได้สะสมความดีและฟังพระธรรมให้เข้าใจ ต่อไป  เพราะความดี เท่านั้น ที่จะเป็นเหตุให้ได้รับผลที่ดี  ไม่ใช่ อกุศลกรรม   เพราะอกุศลกรรม  ให้ผลเป็นทุกข์โดยส่วนเดียว   ครับ.       ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pat_jesty
วันที่ 23 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 ส.ค. 2554

คนที่เกิดมาผิดปกติ   แน่นอนต้องมาจากเหตุไม่ดี   ผลจึงไม่ดี   อย่างเช่น   ในอดีต

ชาติ    เคยฆ่าสัตว์    เบียดเบียนสัตว์   ฯลฯ   เป็นผลนำมาซึ่งเหตุไม่ดี   คือทำให้

ทุพพลภาพ    รูปไม่งาม   ร่างกายอ่อนแอ   อายุสั้่น   ฯลฯ   ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
น้ำมนต์
วันที่ 14 ก.ย. 2554

ขออนุโมทนา อย่าลืมแชร์ข้อมูลกับเพื่อนๆ ด้วย

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
นครธน
วันที่ 21 ก.ย. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ