พระร้องเพลง
 
คนไทยพบธรรม
วันที่  17 ส.ค. 2554
หมายเลข  18963
อ่าน  4,576

พระร้องเพลงหรือเกี่ยวพันกับเพลง โพสในเฟสบุค ทั้งนำเสนอ จะได้มั้ยครับ ?


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 ส.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย  เพศพระภิกษุ เป็นเพศของการขัดเกลากิเลสโดยประการต่างๆ อย่างยิ่ง ต่างจากเพศ

คฤหัสถ์อย่างสิ้นเชิง ราวฟ้ากับดิน   เพราะฉะนั้นการกระทำของคฤหัสถ์ ผู้ครองเรือน จึง

ไม่สมควรกับเพศบรรพชิตครับ   แม้แต่การประพฤติพรหมจรรย์ในพระธรรมวินัย โดยการ

ออกบวชเป็นเพศบรรพชิตแล้ว  ก็ต้องมีธรรมที่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลส  ตามที่พระ

พุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ เพื่อขัดเกลากิเลสของพระภิกษุเอง  และเพื่อความ

เจริญขึ้นของกุศลธรรมประการต่างๆ ตามสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้

  การละเล่นต่างๆ ที่เป็นของเพศคฤหัสถ์ ไม่เหมาะสมโดยประการทั้งปวง สำหรับเพศ

บรรพชิต เพราะเพศบรรพชิต เป็นเพศที่เว้นทั่วจากกิเลสและขัดเกลากิเลสเพื่อถึงความ

ไม่มีกิเลส  ดังนั้น  การละเล่น ย่อมนำมาซึ่งความเจริญด้วยกิเลส  ดังเช่น เพศคฤหัสถ์ 

จึงไม่สมควรอย่างยิ่งครับ เพราะฉะนั้นการเล่นเฟสบุ๊คเป็นการละเล่น ที่เป็นของคฤหัสถ์

และการร้องเพลงก็เช่นกัน ไม่สมควรกับเพศบรรพชิต   ส่วนการที่พระร้องเพลงก็เป็น

อาบัติเช่นกันครับ  การร้องเพลง เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกับพระภิกษุ  แม้แต่การสวดเือื้อน

เป็นทำนองก็เป็นอาบัติทุกกฎแล้ว  ไม่ต้องกล่าวถึงการร้องเพลงเลยครับ  เพราะพระ

ภิกษุ  เป็นเพศที่ต่างกับคฤหัสถ์อย่างสิ้นเชิงครับ ขออนุโมทนา

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ... เรื่องสวดพระธรรมด้วยทำนอง [จุลวรรค]

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 ส.ค. 2554

การร้องเพลงและการละเล่นต่างๆ

เป็นการประพฤติอนาจาร  ไม่เหมาะสม เป็นอาบัติได้

พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒- หน้าที่ 71

  ประพฤติอนาจารต่างๆ

[๑๙๕]  สมัยนั้น  พระฉัพพัคคีย์ ประพฤติอนาจารเห็นปานนั้น.............

.....................ฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้าง  ดื่มน้ำเมาบ้าง  ทัดทรงดอกไม้ของ

หอมและเครื่องลูบไล้บ้าง  ฟ้อนรำบ้าง  ขับร้องบ้าง  ประโคมบ้าง   เต้นรำบ้าง

ฟ้อนรำกับหญิงฟ้อนรำบ้าง  ขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้าง   ประโคมกับหญิงฟ้อน

รำบ้าง  เต้นรำกับหญิงฟ้อนรำบ้าง . . .  ฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้าง  ขับร้องกับ

หญิงเต้นรำบ้าง  ประโคมกับหญิงเต้นรำบ้าง  เต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้าง   เล่น

หมากรุกแถวละแปดตาบ้าง แถวละสิบตาบ้าง เล่นหมากเก็บบ้าง เล่นชิงนางบ้าง

เล่นหมากไหวบ้าง  เล่นโยนห่วงบ้าง  เล่นไม้หึ่งบ้าง   เล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆ

บ้าง  เล่นสกาบ้าง  เล่นเป่าใบไม้บ้าง  เล่นไถน้อยๆ   บ้าง  เล่นหกคะเมนบ้าง

เล่นไม้กังหันบ้าง  เล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้าง  เล่นรถน้อยๆ บ้าง  เล่นธนูน้อย

บ้าง  เล่นเขียนทายบ้าง  เล่นทายใจบ้าง................................................

พระผู้มีพระภาคเจ้า  ตรัสว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไม่พึงประพฤติ

อนาจารมีอย่างต่างๆ รูปใดประพฤติ  พึงปรับอาบัติตามธรรม.

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ส.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  บุคคลผู้ที่มีอัธยาศัยจริงๆ   ในการที่บวชเป็นบรรพชิต  ย่อมสามารถที่จะละอาคารบ้านเรือน วงศาคณาญาติ ทรัพย์สมบัติ แล้วบวช  ซึ่งเมื่อบวชแล้ว ก็มีการฟังพระธรรม
 
ศึกษาพระธรรม  อบรมเจริญปัญญา น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย  ขัดเกลากิเลสของตนเอง  อย่างนี้ คือ ผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในการบวชจริงๆ   และ   เป็นประโยชน์อย่างแน่นอน แต่ถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนคฤหัสถ์ทุกประการ เช่น ร้องเพลง   เป็นต้น อย่างนี้  ไม่ใช่วิสัยของผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะเป็นบรรพชิตที่แท้จริง  และการกระทำดังกล่าวนั้น   เป็นความประพฤติที่ไม่สมควร   เป็นอาบัติ  เป็นโทษแก่ตนเองอย่างเดียวเพราะเพศบรรพชิต ในพระธรรมวินัย นี้ ต้องปฏิบัติตามพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้   กิริยามารยาท ทางกาย ทางวาจา  ของบรรพชิตต้องให้ดูเหมาะสม  และแตกต่างจากคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม อย่างสิ้นเชิง  การร้องเพลงไม่เหมาะกับเพศบรรพชิต  พร้อมทั้งขัดกับพระวินัยที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    และประการสำคัญที่ควรพิจารณา คือ จุดประสงค์ของการบวชเป็นบรรพชิต  ในพระพุทธศาสนา  นั้น คือ เพื่ออบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง  เท่านั้น   ถ้าไม่ได้บวชเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวนี้แล้ว ย่อมเป็นบุคคลผู้เสื่อมอย่างยิ่ง   เสื่อมจากคุณความดีประการต่างๆ   อย่างแน่นอน  ไม่มีความเจริญในพระธรรมวินัย ครับ.
 
   ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 17 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pat_jesty
วันที่ 17 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
คนไทยพบธรรม
วันที่ 18 ส.ค. 2554

กราบขอบพระคุณครับและขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แสงจันทร์
วันที่ 18 ส.ค. 2554

แต่ผมว่าพระจริงๆ ร้องเพลงไม่น่าจะมีหลอกครับ  หรือน่าจะเป็นคนแต่งกายคล้ายพระ

กำลังร้องเพลง ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือขณะที่ท่านร้องเพลงนั้นสมณะสัญญาของท่าน

ขาดหายไป

ขอบขอบคุณและอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ภัทรกร
ภัทรกร
วันที่ 24 ส.ค. 2560

ผู้ที่ทำผิดวินัย แต่งกายห่มจีวร อย่าเรียกว่าพระเลยครับ...ควรเรียกว่าอลัชชี...

พระคือ ผู้ประเสริฐ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ