การบวช เป็นเรื่องยาก

 
khampan.a
วันที่  25 มิ.ย. 2554
หมายเลข  18619
อ่าน  3,750

"การบวช เป็นเรื่องยาก"

[เล่มที่ 43] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หน้าที่ 178

บทว่า ทุปฺปพฺพชฺชํ ความว่า ชื่อว่า การละกองแห่งโภคะน้อยก็ตาม มากก็ตาม และละเครือญาติ แล้วบวช มอบอุระ (ถวายชีวิต) ในศาสนานี้ เป็นการยาก

บทว่า ทุรภิรมํ ความว่า การที่กุลบุตรแม้บวชแล้วอย่างนั้น สืบต่อความเป็นไปแห่งชีวิต ด้วยการเที่ยวไปเพื่อภิกษา (เที่ยวบิณฑบาต) ยินดียิ่ง ด้วยสามารถแห่งการคุ้มครองคุณคือศีลอันไม่มีประมาณ และบำเพ็ญข้อปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมให้บริบูรณ์ เป็นการยาก

(จาก ... ธัมมปทัฏฐกถา อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)


Tag  บวช  ยาก  
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
lovedhamma
วันที่ 4 ก.ค. 2554
สาธุ/ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 7 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
dets25226
วันที่ 21 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

ข้อความที่ว่า "ศีลอันไม่มีประมาณ" นั้น แล้วผู้บำเพ็ญจะตามรักษาอย่างไรได้ ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ได้นั้น คงไม่ได้ไหวมือไหวเท้าเลยกระมัง ทางบำเพ็ญเป็นอย่างไร และอยากทราบว่า แท้จริงแล้ว ศีลที่เป็นข้อๆ ตามพุทธบัญญัตินั้น เพียงพอหรือไม่อย่างไร

ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 22 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เรียน ความคิดเห็นที่ 3 ครับ

พระวินัย เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก สิกขาบททั้งหมด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งบัญญัติด้วยพระองค์เอง ซึ่งถ้าจะนับพระบัญญัติทั้งหมดจำนวนเป็นหลายโกฏิข้อ [โกฏิหนึ่ง เท่ากับ สิบล้าน] มีมากจริงๆ เมื่อมีอัธยาศัยที่จะบวชเป็นบรรพชิตแล้ว ก็จะต้องมีความจริงใจที่จะศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจจริงๆ ความประพฤติเป็นไปในชีวิตประจำวันในเพศบรรพชิตก็เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร ตรงตามพระธรรมวินัยมากยิ่งขึ้น ชีวิตก็ดำเนินไปตามปกติ เป็นไปตามพระธรรมวินัย ไม่ใช่ประพฤติผิดออกนอกลู่นอกทาง สิกขาบททุกสิกขาบท สำคัญอยู่ที่ได้ศึกษาแล้วน้อมประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาต และ ละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
วันที่ 22 มี.ค. 2555

การบวช เป็นเรื่องยาก เพราะฉะนั้นผู้ที่บวชจึงเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่ได้สะสมมาแล้วที่จะบวช ที่จะสละทรัพย์สมบัติ และญาติพี่น้อง เพราะท่านเห็นโทษของกาม บวชเพื่อขัดเกลากิเลส

ดังนั้น พระวินัยบัญญัติที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติจึงเป็นศีลที่เมื่อบรรพชิตประพฤติปฏิบัติตามแล้ว ความประพฤติเป็นไปในการไหวมือไหวเท้าย่อมงดงามเป็นไปในทางที่ถูกที่ควร แม้เพศคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยได้ตามความเข้าใจตามความสามารถของตน เพื่อจะได้มีความประพฤติทั้งทางกาย และวาจาสุจริต

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ. คำปั่นอย่างยิ่งค่ะ...

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
jaturong
วันที่ 23 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
orawan.c
วันที่ 24 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
วันที่ 25 มี.ค. 2555

การบวชเป็นเรื่องยาก ต้องเป็นผู้ที่สะสมอัธยาศัยใหญ่ สะสมบารมี สะสมปัญญา เห็นโทษของการอยู่ครองเรือน จุดประสงค์บวชเพื่อบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ms.pimpaka
วันที่ 27 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
khoondee
วันที่ 5 มิ.ย. 2561

สาธุ สาธุ

ขอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
chatchai.k
วันที่ 26 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Jarunee.A
วันที่ 11 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ