อินทรีย์ [ปฏิสัมภิทามรรค]
 
paderm
paderm
วันที่  6 เม.ย. 2554
หมายเลข  18151
อ่าน  1,518

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ 601

         ชื่อว่า   อินทรีย์   เพราะอรรถว่าเป็นใหญ่กล่าวคือครอบงำ   เพราะครอบงำความ

ไม่มีศรัทธา    ความเกียจคร้าน    ความประมาท   ความฟุ้งซ่านและความหลง.                               

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ - หน้าที่ 240

        พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนั่นแหละผู้เป็นจอมมุนี    เสพอินทรีย์บางอย่าง    ด้วยการ

เสพโดยความเป็นอารมณ์   เสพอินทรีย์บางอย่างด้วยการเสพโดยภาวนา   ฉะนั้น ชื่อ

ว่า   อินทรีย์เพราะอรรถว่าผู้เป็นจอมเสพแล้วก็มี.     อีกอย่างหนึ่ง    อินทรีย์เหล่านี้ชื่อ

ว่า  อินทรีย์   เพราะอรรถว่าเป็นใหญ่กล่าวคือเป็นอธิบดีก็มี.    ด้วยว่า ความเป็นอธิบดี

แห่งจักขุเป็นต้น          สำเร็จได้ในปวัตติกาลแห่งจักขุวิญญาณเป็นต้น     เพราะเมื่อ

อินทรีย์แก่กล้า จักขุวิญญาณเป็นต้นก็แก่กล้า   เมื่ออินทรีย์อ่อน จักขุวิญญาณเป็นต้น  

ก็อ่อน   ดังนี้แล.      


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 28 ธ.ค. 2554 08:42 น.

       ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 30 ธ.ค. 2554 09:43 น.

ขอพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ