การเคารพและบูชาอย่างยิ่งคืออย่างไร - มหาปรินิพพานสูตร
 
เจตสิก
วันที่  11 ส.ค. 2549
หมายเลข  1804
อ่าน  1,607

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 307  

....ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่า ดูก่อนอานนท์ ไม้สาละทั้งคู่ เผล็ดดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาล ร่วงหล่นโปรยปรายลงยังพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคต. แม้ดอกมณฑารพอันเป็นของทิพย์ แม้จุณแห่งจันทน์อันเป็นของทิพย์ แม้ดนตรีอันเป็นทิพย์เล่า แม้สังคีตอันเป็นทิพย์ ย่อมเป็นไปในอากาศ เพื่อบูชาพระตถาคต 

ดูก่อนอานนท์ พระตถาคตจะชื่อว่าอันบริษัทสักการะ เคารพ นับถือ บูชานอบน้อมด้วยเครื่องสักการะประมาณเท่านี้หามิได้ ผู้ใดแลจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมอยู่ ผู้นั้นย่อมชื่อว่าสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท์ พวกเธอพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า เราจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรมอยู่


  ความคิดเห็น 2  
 
Niranya
วันที่ 11 ส.ค. 2549

อนุโมทนา ค่ะ

* เราย่อมทราบชัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมุติว่าเลิศ ทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นและไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม่ยึดมั่นจึงทราบความดับได้เฉพาะตน ฉะนั้นตถาคตจึงไม่ทุกข์

 
  ความคิดเห็น 3  
 
คนรักหนัง
วันที่ 11 ส.ค. 2549

ขอทราบความหมายของ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ด้วยครับ เพราะเคยทราบมาว่า ธัมมานุธัมมะปฏิปัตติ คือ ถึงเฉพาะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ จะ "ถึง" อย่างไร

 
  ความคิดเห็น 4  
 
saowanee.n
วันที่ 11 ส.ค. 2549

ถ้าไม่รู้ว่า ธรรมคืออะไร ก็ยัง "ถึง" ไม่ได้หรอกค่ะ การจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องมีจุดเริ่มต้นใช่มั้ยคะ ขอให้เริ่มต้นจากการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจก่อนดีกว่าค่ะ ว่า "ธรรม" คืออะไร

ส่วนคำว่า "ธัมมานุธัมมะปฏิปัตติ" แปลว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หมายถึง การปฏิบัติธรรมเพื่อถึงโลกุตรธรรม ๙ ค่ะ 

เข้ามาร่วมสนทนากันบ่อยๆ นะคะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
คนรักหนัง
วันที่ 11 ส.ค. 2549

ขอบคุณมากครับ คุณ เสาวณีย์ แล้ว "ธรรม" หรือ "ธัมมะ" จะหมายถึง คำสอนของพระพุทธเจ้า ใช่หรือไม่ ครับ ถ้าใช่ ปฏิบัติธรรม ก็คือ กระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า?

 
  ความคิดเห็น 6  
 
saowanee.n
วันที่ 13 ส.ค. 2549

"ธรรม" หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร สภาพนั้นก็ไม่เปลี่ยนเป็นเช่นไรก็เป็นเช่นนั้น ไม่ว่าจะปรากฎกับใคร ที่ไหนก็ตาม ความจริงเช่นนี้จึงเป็น"อริยสัจจ์" ซึ่งเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ การปฏิบัติธรรมจึงเป็นการศึกษาเพื่อให้รู้ให้เข้าใจถึงสภาพความจริงดังกล่าวค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
คนรักหนัง
วันที่ 13 ส.ค. 2549
ขอบพระคุณ และอนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 14 ก.ย. 2550

ขณะนี้ปฏิบัติไหม ธรรมปฏิบัติ ตามระดับกุศลและปัญญา ปฏิบัติบูชา ดีจัง

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
suwit02
วันที่ 17 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ