การไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นบาปหรือไม่ อย่างไรครับ
 
Suppachai
วันที่  22 พ.ย. 2553
หมายเลข  17547
อ่าน  1,773

เรียนถามปัญหาท่านวิทยากรครับ

ผู้ที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ทั้งผู้นับถื่อศาสนาอื่นๆ ก็ดี หรือ ผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดๆ เลยก็ตาม  เช่น  บางความเชื่อที่สอนให้ฆ่าคนที่ไม่ได้เชื่อตามเป็นสิ่งถูก เป็นต้นนั้น  จะมีผลเป็นถูกหรือผิด อย่างไรครับ  เพราะหลักแต่ละศาสนานั้นบางทีก็ไม่สามารถพิสูจน์ผลได้ในทันทีทันใดครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
chaiyut
วันที่ 23 พ.ย. 2553

  ควรเข้าใจว่า ธรรม หมายถึงทุกสิ่งที่มีจริง สิ่งที่เป็นความจริง จะไม่เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไม่จริง เพราะมีลักษณะที่ตายตัว ไม่ขึ้นกับบุคคลหรือศาสนา ไม่เปลี่ยนไปตามความคิดเห็นของใครหรือกลุ่มบุคคลใด  ความเชื่อ ความเห็นต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่มีจริง เพราะมี"จิต" ถ้าไม่มีจิต ใครจะคิดอะไรได้  แต่ว่าจะมีแต่จิตอย่างเดียวไม่พอ  ต้องมีสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตด้วย  ที่จะทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นเป็นไป เป็นจิตที่คิดดี หรือจิตที่คิดไม่ดี หลากหลายแตกต่างกัน  แต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน  เพราะจิตคิดไม่เหมือนกัน  แต่ละคนมีความเชื่อที่แตกต่างกัน  เพราะจิตคิดแตกต่างกัน  แต่จะคิดต่างกันมากแค่ไหน ไม่พ้นที่จะคิดเป็นไปในทางที่ดี หรือ ทางที่ไม่ดี อย่างใดอย่างหนึ่ง 

  การที่มีความเห็นที่เป็นไปกับการฆ่าผู้อื่น  ที่ไม่เชื่อตามลัทธิของตน...เพราะมีจิตแต่จิตอะไร ? ...จิตที่คิดไปในทางที่ไม่ดี ขาดเมตตา ขาดกรุณา ฯลฯ  ซึ่งถ้าเป็นจิตที่ดีคิดดี  ย่อมจะไม่คิดทำร้าย เบียดเบียน หรือก่อทุกข์ให้ใครเลยทั้งสิ้น  เพราะฉะนั้น

สำคัญที่ "จิต" ครับ ไม่ใช่สำคัญที่ความเห็นของกลุ่มคนที่บอกว่าถูก  แต่สิ่งที่มีจริงคือ จิตในขณะนั้น  เป็นจิตอะไร  จิตที่ดี  หรือ  จิตที่ไม่ดี  ถ้าเป็นจิตที่ไม่ดี  ต่อให้ร้อยคน พันคนจะบอกว่าการกระทำนั้นถูก  แต่จิตที่เป็นปัจจัยให้กระทำการฆ่านั้น เป็นจิตที่ไม่ดีแล้วการกระทำนั้นจะถูกได้อย่างไรใช่ไหมครับ  นี่คือความตรง นี่คือธรรม เป็นความจริงที่รู้ได้ด้วยปัญญาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Suppachai
วันที่ 23 พ.ย. 2553

  ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ครับ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ