ยึดถือขันธ์ ๕ คือ สักกายทิฏฐิ
 
pirmsombat
วันที่  1 ก.ย. 2553
หมายเลข  17087
อ่าน  1,103

ข้อความบางตอนจากการบรรยายธรรมโดยท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

"สักกายทิฏฐิ" การยึดถือขันธ์ ๕  ว่าเป็นตัวตน กำลังเห็นในขณะนี้ ขันธ์ ๕  คือ

จักขุปสาท เป็น รูปขันธ์

รูปารมณ์ สี่งที่กำลังปรากฏทางตา เป็น รูปขันธ์

จักขุวิญญาณจิต  เป็น  วิญญาณขันธ์

ความรู้สึกในขณะที่เห็น  เป็น  เวทนาขันธ์

ความจำในสี่งที่ปรากฏทางตา  เป็น  สัญญาขันธ์

เจตสิกอื่นๆ ซึ่งเกิดพร้อมกับจิต  แต่ละประเภท เป็น สังขารขันธ์

เพราะฉะนั้นขันธ์ ๕ คือขณะที่เกิดมาในภูมิที่  มีรูป  ก็ต้องมีเวทนา  มีสัญญา มีสังขาร  มีวิญญาณ  ครบทั้ง ๕ ขันธ์  ความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมแต่ละขันธ์ ตามความเป็นจริง  คือไม่รู้ว่า  รูปขันธ์เป็นเพียงรูป  เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย  ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตน  ไม่ใช่สัตว์  บุคคล  ฉันใด  เวทนา  ความรู้สึกแต่ละขณะ  ตามเหตุตามปัจจัย  แล้วก็ดับไปพร้อมกับจิต  แม้สัญญาเจตสิก  หรือว่า  เจตสิกอื่นๆ ซึ่งเป็นสังขารขันธ์  ก็เกิดพร้อมจิต  เพราะฉะนั้น  นามขันธ์ ๔  เกิดพร้อมกัน  ดับพร้อมกัน

นี่คือขันธ์จริงๆ แต่เพราะว่าไม่รู้ความจริงของขันธ์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ก็ยึดถือ ขันธ์ทั้ง ๕ ว่า เป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน รวมกันเป็นเรา นี่คือ  "สักกายทิฏฐิ" ทุกขณะ ทีปัญญาไม่รู้แจ้ง ในสภาพธรรม ที่กำลังปรากฏ


  ความคิดเห็น 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 2 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 2 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 2 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ แและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ชีวิตคือขณะจิต
วันที่ 3 ก.ย. 2553
จิตมีก็ไม่ใส่ใจ มีกายก็ไม่สำรวม
 
  ความคิดเห็น 6  
 
pamali
วันที่ 4 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ