ความชนะที่ดี
 
จักรกฤษณ์
วันที่  5 ส.ค. 2553
หมายเลข  16872
อ่าน  2,474

ผมพบพระพุทธวจนะในเรื่องนี้กล่าวว่า

นะตัง ชิตัง สาธุ ชิตัง  ยัง ชิตัง อะวะชียะติ

ความชนะใดกลับแพ้ได้  ความชนะนั้นมิใช่ความชนะที่ดี

ตัง โข ชิตัง สาธุ ชิตัง  ยัง ชิตัง นาวะชียะติ

ความชนะใดไม่กลับแพ้  ความชนะนั้นเป็นความชนะที่ดีฯ

ไม่ทราบว่าอยู่ในพระสูตรใด และมีอรรถกถาธิบายไว้อย่างไรครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


Tag  ชนะ แพ้

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ข้อความบางตอนอยู่ในพระสุตตันตปิฎก คาถาธรรมบท เล่มที่ ๔๑ หน้า ๔๔๘

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ หน้าที่ 448
 
  "ตนนั่นแล     บุคคลชนะแล้ว     ประเสริฐ        ส่วน

หมู่สัตว์นอกนี้        บุคคลชนะแล้ว       ไม่ประเสริฐเลย

(เพราะ)        เมื่อบุรุษฝึกตนแล้ว    ประพฤติสำรวมเป็น

นิตย์     เทวดา    คนธรรพ์  มาร     พร้อมทั้งพรหม  พึง

ทำความชนะของสัตว์เห็นปานนั้น  ให้กลับแพ้ไม่ได้เลย."

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนา อ.ประเชิญ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pirmsombat
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น       พระธรรมที่  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม   เป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษา มีความเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วน้อมประพฤติปฏิบัติตามด้วยความจริงใจ    เพื่อเป็นผู้มีความประพฤติที่ดีงามทั้งทางกาย  ทางวาจาและทางใจ เริ่มจากความดีตั้งแต่ขั้นต้นที่แต่ละบุคคลควรจะอบรมให้มีขึ้นในชีวิตประจำวัน   จนถึงความดีขั้นสูงสุด  เป็นประโยชน์สูงสุด  คือ   เพื่อการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ถึงการดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างเด็ดขาด   เป็นผู้ที่ชนะอย่างแท้จริง  ด้วยการชนะกิเลสของตนเอง   กิเลสที่ดับได้แล้ว   ไม่สามารถกลับมาเกิดอีกได้   หรือ  ใครๆ ก็ไม่สามารถทำให้กลับมาเป็นความพ่ายแพ้ได้   
 
       การชนะคนอื่นที่เข้าใจกันในทางโลก  ไม่ใช่การชนะที่แท้จริง   เพราะเป็นไปด้วย

กุศลนานาประการ  และ อาจจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อีกได้  ไม่วันใดก็วันหนึ่ง  เป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์อย่างไม่จบสิ้น
      
       การชนะที่แท้จริง คือ การชนะกิเลสของตนเอง ที่สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์ มีโลภะ  โทสะ  โมหะ  เป็นต้น   (ไม่ใช่ให้ไปชนะคนอื่น)     โดยต้องเริ่มที่การฟังพระธรรม    ศึกษาพระธรรม    สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ     มีพระธรรมเป็นที่พึ่ง    ฝึกตน ด้วยพระธรรม     พระธรรมเท่านั้นที่จะเกื้อกูลได้  ครับขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นได้ที่นี่ครับ 

ความชนะที่ดี [กุททาลบัณฑิต คาถาธรรมบท]           ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...  

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา อ.คำปั่น ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
hadezz
วันที่ 6 ส.ค. 2553

  ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
อภิรมย์
วันที่ 6 ส.ค. 2553

การชนะที่แท้จริง   คือ  การชนะกิเลสของตนเอง

ที่สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์ มีโลภะ  โทสะ  โมหะ  เป็นต้น 

(ไม่ใช่ให้ไปชนะคนอื่น)        โดยต้องเริ่มที่การฟังพระธรรม    ศึกษาพระธรรม   

สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ  มีพระธรรมเป็นที่พึ่ง   

ฝึกตน ด้วยพระธรรม     พระธรรมเท่านั้นที่จะเกื้อกูลได้ 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ชีวิตคือขณะจิต
วันที่ 7 ส.ค. 2553

ความชนะตนเอง คงยากมากนะครับ คนส่วนมากบอกว่า ให้รางวัลแก่ตัวเองบ้าง ทำมามากแล้ว  ทำเพื่อคนอื่นมามากแล้ว  บ้างก็ว่าพักผ่อนได้แล้ว หาความสุขให้ตนเองบ้าง เขาเหล่านั้น   เข้าใจว่าถึงดวงดาวแล้ว   ประสบความสำเร็จแล้ว เขาเข้าใจว่าชนะแล้ว ท่านทั้งหลายเข้าใจอย่างไรครับ ?

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 7 ส.ค. 2553

 

ถ้ายังมีความเห็นว่าเป็น "ตน" ก็ยังชนะตนไม่ได้หรอกค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ชีวิตคือขณะจิต
วันที่ 8 ส.ค. 2553

คุณเห็นว่ามีตน หรือไม่มีตนครับ

หรือไม่ใช่ทั้งสองครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ