อรรถแห่งศีล [วิสุทธิมรรคแปล]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  24 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16574
อ่าน  2,786

  วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ - หน้าที่ 15

     [อรรถแห่งศีล] จะแก้ในปัญหาที่เหลือ(ต่อไป) ปัญหาข้อว่า "ที่เรียกว่าศีลเพราะอรรถว่ากระไร" แก้ว่า " ที่เรียกว่าศีลเพราะอรรถว่าเป็นสีลนะ(คือเป็นมูลราก) ชื่อว่าสีลนะนี้เป็นอย่างไร  ชื่อว่าสีลนะนี้ คือกิริยาที่รวมเอาไว้อย่างดี หมายความที่กรรมในทวารมีกายกรรมเป็นต้น ไม่กระจัดกระจาย โดยความมีระเบียบอันดีอย่าง ๑ คือความเข้าไปรับไว้หมายความเป็นที่รองรับโดยความเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งกุศลธรรมทั้งหลายอย่าง ๑ ก็อาจารย์ผู้รู้ลักษณะแห่งศัพท์ทั้งหลาย เห็นชอบด้วยอรรถ  ๒ อย่างนี้เท่านั้น ในสีลศัพท์นี้ส่วนอาจารย์อื่นๆ พรรณนาอรรถในสีลศัพท์นี้ไว้ โดยนัย(ต่างๆ ) เช่นว่า สีลศัพท์มีอรรถว่าสิระ มีอรรถว่าสีสะ มีอรรถว่าสีตละ(เย็น) มีอรรถว่าสิวะ(เกษม) ดังนี้เป็นอาทิ.


Tag  ศีล
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ