ลักษณะทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะ [วิสุทธิมรรคแปล]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  2 ก.ค. 2553
หมายเลข  16631
อ่าน  1,881

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หน้าที่ 126

     ก็ลักษณะทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏ  เพราะอะไรปิดบังไว้  เหตุไม่มนสิการถึงอะไร อันดับแรก  อนิจจลักษณะไม่ปรากฏ  เพราะถูกสันตติปิดบังไว้เหตุไม่มนสิการถึงความเกิดขึ้น และความเสื่อมไป  ทุกขลักษณะไม่  ปรากฏเพราะถูกอิริยาบถปิดบังไว้ เหตุไม่มนสิการถึงความถูกบีบคั้นอยู่เนือง ๆ  อนัตตลักษณะไม่ปรากฏเพราะถูกฆนะ (กลุ่มก้อน) ปิดบังไว้ เหตุไม่มนสิการถึงความแยกจากกันได้แห่งธาตุต่าง ๆ ต่อเมื่อสันตติถูกทำให้ยกเลิกไป เพราะกำหนดจากความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปได้  อนิจจลักษณะจึงปรากฏตามสภาพที่เป็นจริงได้ เมื่ออิริยาบถถูกเพิกเพราะมนสิการถึงความถูกบีบคั้นอยู่เนืองๆ  ทุกขลักษณะจึงปรากฏตามสภาพที่เป็นจริงได้ เมื่อทำฆนวินิพโภค (ย่อยก้อนออก) ได้เพราะแยกธาตุต่างๆ ออก อนัตตลักษณะจึงปรากฏตามสภาพที่เป็นจริง  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 2 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Triratna
Triratna
วันที่ 15 พ.ค. 2561

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ