ลักษณะทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะ [วิสุทธิมรรคแปล]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  2 ก.ค. 2553
หมายเลข  16631
อ่าน  2,032

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) - หน้าที่ 126

ก็ลักษณะทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏ เพราะอะไรปิดบังไว้ เหตุไม่มนสิการถึงอะไร อันดับแรก อนิจจลักษณะไม่ปรากฏ เพราะถูกสันตติปิดบังไว้เหตุไม่มนสิการถึงความเกิดขึ้น และความเสื่อมไป ทุกขลักษณะไม่ ปรากฏเพราะถูกอิริยาบถปิดบังไว้ เหตุไม่มนสิการถึงความถูกบีบคั้นอยู่เนืองๆ

อนัตตลักษณะไม่ปรากฏเพราะถูกฆนะ (กลุ่มก้อน) ปิดบังไว้ เหตุไม่มนสิการถึงความแยกจากกันได้แห่งธาตุต่างๆ ต่อเมื่อสันตติถูกทำให้ยกเลิกไป เพราะกำหนดจากความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปได้

อนิจจลักษณะจึงปรากฏตามสภาพที่เป็นจริงได้ เมื่ออิริยาบถถูกเพิกเพราะมนสิการถึงความถูกบีบคั้นอยู่เนืองๆ ทุกขลักษณะจึงปรากฏตามสภาพที่เป็นจริงได้ เมื่อทำฆนวินิพโภค (ย่อยก้อนออก) ได้เพราะแยกธาตุต่างๆ ออก อนัตตลักษณะจึงปรากฏตามสภาพที่เป็นจริง


Tag  อิริยาบทปิดบังทุกข์
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 2 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Triratna
Triratna
วันที่ 15 พ.ค. 2561

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 6 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ