เหตุให้เกิดศรัทธา [ตัณหาสูตร]
 
paderm
paderm
วันที่  21 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16555
อ่าน  2,111

เรื่องเหตุให้เกิดศรัทธา

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕- หน้าที่ 203

ข้อความบางตอนจาก ตัณหาสูตร

...............................

   แม้ศรัทธา เราก็กล่าวว่ามีอาหาร   มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร   ก็อะไรเป็นอาหารของศรัทธา   ควรกล่าวว่า   การฟังสัทธรรม   แม้การฟังสัทธรรม     เราก็กล่าวว่ามีอาหาร    มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร    ก็อะไรเป็นอาหารของการฟังสัทธรรม   ควรกล่าวว่า   การคบหาสัปบุรุษ        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ด้วยประการดังนี้     การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ์      ย่อมยังการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์     การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์            การทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์       ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์    สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์      ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์      การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์    ย่อมยังสุจริต  ๓  ให้บริบูรณ์    สุจริต  ๓  ที่บริบูรณ์  ย่อมยังสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์        สติปัฏฐาน ๔  ที่บริบูรณ์   ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ให้บริบูรณ์   โพชฌงค์  ๗  ที่บริบูรณ์     ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ 


Tag  ตัณหาสูตร ศรัทธา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nong
วันที่ 23 พ.ค. 2555

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nataya
วันที่ 26 มิ.ย. 2561

 

                            กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
MamKatarin
วันที่ 30 ก.ย. 2561

กราบอนุโมทนาคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ