ประเภทสิกขาบทของภิกษุ [ปริวาร]
 
paderm
paderm
วันที่  15 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16480
อ่าน  4,089

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘ หน้าที่ ๖๐๒

ประเภทสิกขาบทของภิกษุ

[๑๐๒๕] สิกขาบทของภิกษุ ๒๒๐ สิกขาบท มาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถ ท่านจงฟังสิกขาบทเทล่านั้น ดังจะกล่าวต่อไปปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ นิสสัคคิยะ ๓๐ ถ้วน ขุททกะ ๙๒ ปาฏิเทสนียะ ๔ เสขิยะ ๗๕ สิกขาบทของภิกษุ รวม ๒๒๐ สิกขาบท มาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถ (เมื่อรวมอธิกรณสมถ ๗ เป็น ๒๒๗) ประเภทสิกขาบทของภิกษุณี

[๑๐๒๖] สิกขาบทของภิกษุณี ๓๐๔ สิกขาบท มาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถ ท่านจงฟังสิกขาบทเหล่านั้น ดังจะกล่าวต่อไป ปาราชิก ๘ สังฆาทิเสส ๑๗ นิสสัคคิยะ ๓๐ ถ้วน ขุททกะ ๑๖๖ ปาฏิเทสนียะ ๘ เสขิยะ ๗๕ สิกขาบทของภิกษุณีรวม ๓๐๔ สิกขาบทมาสู่อุเทศทุกวันอุโบสถ (เมื่อรวมอธิกรณสมถ ๗ เป็น ๓๑๑)


  ความคิดเห็น 1  
 
sairung
sairung
วันที่ 18 พ.ย. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ